Спечелете 3 пречиствателя за въздух Philips от Nivea


Краен срок - 25 ноември 2020

СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА ДОМА СИ С NIVEA

Участвай в новата кампания на NIVEA, която се провежда в магазини METRO! 🎁️🎉 В периода 29 октомври – 25 ноември 2020г. можеш да участваш за супер награда, като напазаруваш продукти NIVEA за минимум 20лв. с ДДС от магазини METRO, а след това регистрираш фактурата във формуляра на NIVEA.bg. 

Така ще се запишеш в томбола, чрез която можеш да спечелиш 1 от 3 пречиствателя за въздух Philips! 

Винаги е време да се погрижиш за дома и близките си, а с NIVEA това е толкова лесно и приятно!

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на “Метро Кеш енд Кери“ ЕООД на територията на Република България.

В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA.

Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата са 3 (три) броя пречиствател на въздух Philips.

Цветът  и  моделът на пречиствателя на  въздух Philips не са по  избор  на клиента, спечелил наградата. Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 20лв. с ДДСот всеки от магазините на “Метро Кеш енд Кери“ ЕООД, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените по-горе награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на www.nivea.bg/metro като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред),  e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура - удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 20 лв. с ДДС.

За участие в Промои грата се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната  форма  описани  по-горе,  да  прикачи  снимка  на оригиналния фискален бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта. 

Оригиналът  на фискалния бон/фактура за  извършената  покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 20лв. с ДДС, различен от вече регистриран фискалния  бон/фактура и  при  изпълнение  на условията  на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от 3 изтеглените печеливши участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за  валидна  ще  се  счита  първата  по  време  регистрация  в  интернет  сайта  на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същ фискален бон/фактура за закупен продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 20лв.  с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрацияс този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от  броя  на направените  регистрации,  всеки  участник  може  да спечели само една награда пречиствател на въздух Philips, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

На 03.12.2020г. в  офис  на представителя  на „Байерсдорф  България“ЕООД–„Република  Интерактив“  СРЛ  (Republika  Interactive  SRL),VAT No:RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени (трима)  печеливши  участници.  Тегленето  на  наградите  се  извършва  на  случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на тримата печеливши  участници,  ще  бъдат  изтеглени  и  имената  на три резервни  такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред –първо се изтеглят имената на 3 печеливши,след което  се  изтеглят  имената  на 3 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 пречиствателя на въздух Philips и на 3 резервни печеливши.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградитеще бъде публично оповестен до 07.12.2020г. на www.nivea.bg/metro.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 14.12.2020г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

Всеки  Участник има  възможност  да  спечели  не  повече  от една награда от съответната  томбола. В  случай  че  участник  бъде  изтеглен  повече  от  един  път,  със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш участник, по реда за заместване, определен в настоящите правила.

Наградите - 3 пречиствателя на въздух Philips,се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. 

При  получаването  на  наградата  печелившият  Участник трябва  да  представи документ  за  самоличност и оригинал  на фискалниябон/фактура, регистрирани за участие  в  томболата  и свидетелстващи за закупени  продукти с  марка NIVEA на стойност от минимум 20лв. с ДДС, съгласно Раздел 6, т. 6.2 от настоящите Официални правила, както и да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни - ЕГН и  постоянен  адрес,  с  оглед  задължението  на  Организатора  по  чл.  73,  ал.  1,  т.  2  от ЗДДФЛ.  Доколкото  нуждата  от  обработване  на  допълнителните  лични  данни  на Печелившия  е  вменена  на  Организатора  по  силата  на  закон,  по  смисъла  на  чл.  6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.

Във  връзка  с  данъчното  облагане  на  предметни  награди,  които  не  са  с незначителна  стойност  по  смисъла  на  §1,  т.  62  от  Допълнителните  разпоредби  на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението  си  по  ЗДДФЛ  Организаторът  е  длъжен  да  посочи  имената  на печелившия,  неговото  ЕГН  и  постоянен  адрес  в  справката  по  чл.  73,  ал.  1,  т.  2  от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.7.5. Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45,  ал.  7  ЗДДФЛ  на  печелившия  Участник  в  срок  от  14  (четиринадесет)  дни  от отправеното  искане  за  издаването  ѝ.  В  случай  че  искането  е  направено  преди получаването на наградата, заедно с последната на Печелившия участник се връчва и служебната бележка. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация от печелившия  Участник  съгласно  разпоредбите  на  ЗДДФЛ.  Организаторът  не  носи отговорност при неспазване на задълженията на печелившия Участник по ЗДДФЛ и останалите относими закони и подзаконови нормативни актове в областта на данъчното облагане в Република България. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара