Спечелете 50 броя BBQ Barrel от сокове Queen's

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2023

Как се участва:

Чрез покупка на два сока Queen's - 2 L и регистрация на касво бон.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на два броя продукти с марката “Queen’s” – всички вкусове, в разфасовка от 2 L PET, с регистриране на касови бележки. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Касовата бележка за покупката се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България, и на касовия бон ясно и недвусмислено да се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на продуктите Queen’s 2 L PET  и тяхната стойност.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

    В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:
        Да закупи 2 бр. Queen’s 2L PET, наричани по – долу продукти, участващи в играта, в периода 01.05.2023 г – 31.05.2023 г.
        Да регистрира номер, дата и сума (до 2 знака след десетичната запетая) на касова бележка /касови бележки/, съдържаща покупка 2 бр. Queen’s, разфасовка 2L PET, на промоционалния сайт http://promo.queens.bg.
        Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са 2 бр. Queen’s 2 L PET., тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

        Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.1, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

    Участниците регистрирали по – голям брой касови бележки имат по-голям шанс да спечелят награда.

    За целия срок на Играта, и независимо от броя регистрираните касови бележки, един участник може да спечели максимално 1 брой BBQ.

    Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта http://promo.queens.bg/, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.

    Награден фонд: 50 броя BBQ Barrel.

    Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола със специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.

    Тегленето на наградите ще се проведе на 01.06.2023 г., като ще бъдат изтеглени 50 печеливши и 20 резерви.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ в рамките на 3 дни от тегленето на наградите на 01.06.2023 г. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта с двете си имена и последните четири цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.

    За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел IV, т.1, на тези правила.

Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”, мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта; има липса на касови бележки; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; не е предоставил валиден и пълен адрес за доставка на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си, Спечелилият губи правото да получи наградата си.

    Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
    Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на томболата, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
    На адреса, посочен от печеливш участник, или в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
    Участникът трябва да запази регистрираните касови бележки на закупените от него продукти и при поискване от страна на Организатора да ги предостави.
    Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.
    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е един брой BBQ Barrel.
    Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара