Спечелете 1000 мекички одеяла от Емека

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://emeka.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Емека и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и се провежда в търговските обекти по Приложение №1 – Списък с търговските обекти, участващи в Играта. 

В Играта участват всички продуктис търговска марка “EMEKA“ (тоалетна хартия “EMEKA“ и кухненска ролка “EMEKA“) .

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект по Приложение №1.

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта – www.emeka.bg и да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон за извършената покупка (Важно! – може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта и от търговски обект по Приложение №1. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „ЕМЕКА“. По изключение, се допуска и регистрация с касов бон, върху който не е изписано името на закупения продукт, но само когато това се дължи на технически причини. В тези случаи, името на продукта се изписва допълнително от касиера в съответния търговски обект, като е необходимо касовият бон да бъде подписан и подпечатан от същото лице.); в) чрез падащо меню да посочи търговския обект, от който е закупил продукта; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата, запознат/а е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, касовият бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „EMEKA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Един участник има право да спечели само една награда за целия период на Играта.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Наградите в Играта са: 1000 одеяла „EMEKA“, с размери 150 х 200 см.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

Разпределението на наградите се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база брой награди и регистрации за участие. Печеливш касов бон не участват в следващи тегления.

Печелившите участници ще бъдат известени веднага, чрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, с което достъпват сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888423069, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, телефон за връзка и търговския обект по Приложение №1, в който желаят да им бъде доставена спечелената награда.

В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.1.2 или спечелил участник не е предоставил данни за получаване на наградата; откаже да представи за проверка печелившия касов бон или да се идентифицира чрез съобщаване на единния си идентификатор за участие в Играта (телефонния номер, използван при регистрацията); или участникът не е потърсил наградата си в срок от 10 дни; или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, то този участник губи правото да получи спечелената награда. В тези случаи, наградите остават за Организатора, като последният по свое усмотрение може да организира допълнителна томбола в рамките на настоящата Игра или да задържи наградите за друга своя промоционална кампания.

Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в Игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора или от Изпълнителя до посочения по реда на т.7.1.2 търговски обект, в срок до 25 дни от предоставяне на необходимата информация. За доставянето на наградата Изпълнителят има задължение да уведоми печелившия участник чрез изпращане на SMS съобщение. Ако в срок до 10 работни дни от уведомлението по предходното изречение, печелившият участник не посети търговския обект, в който е поискал да му бъде доставена наградата, то този участник губи правото си да получи наградата.

Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон и легитимиране пред служител на съответния търговски обект чрез съобщаване на единния си идентификатор за участие в Играта (телефонния номер, използван при регистрацията).

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

Краен срок - 18 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара