Спечелете електрически тротинетки, smart филтър бутилки и smart безжични колонки от OMV

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://onlime.bg/omv-smart/winners/

Как се участва:

Чрез покупка от бензиностанции OMV за минимум 59 лв. и плащане безконтактно с Mastercard.

Пълни правила:

Кампанията ще се проведе в периода от 20.06.2022 до 23:59 часа на 20.09.2022 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg.

В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в търговски обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 20.06.2022 до 20.09.2022 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® – с кредитна или с дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

Служители на ОМВ България, включително служителите на обектите на Организатора, MasterCard®, Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957 ( "Подизпълнителят") или членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, работещи на обектите на Организатора, или свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

Юридически лица нямат право на участие в томболата.

При регистрацията за участие в томболата на www.omv.bg/mastercard лицето по т. 11 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

a) снимка на бележка от ПОС терминал от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС;
b) дата на покупка;
c) точна сума на покупка;
d) RRN номер от бележката от ПОС терминала;
e) собствени две имена на кирилица;
f) телефонен номер за контакт;
g) адрес на електронна поща

Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 30 и 31 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 23:59 часа на 20.09.2022 г., като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

Един Участник може да направи само 1 (една) регистрация за томболата за всяка отделна ПОС бележка. Всяка отделна регистрация участва във всички тегления на награди в томболата. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда от всички тегления на награди в томболата, независимо от броя на направените регистрации.

Участникът е длъжен да запази и при поискване да представи на Организатора регистрираната бележка от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 23 по-долу).

Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

· 6 (шест) сгъваеми електрически тротинетки;

· 60 (шестдесет) smart филтър бутилки; 

· 60 (шестдесет) smart безжични колонки

Победителите ще бъдат определени в три тегления на томболата на следните дати:

· Първо теглене: 20.07.2022 г., обявяване на победителите на 21.07.2022 г.;
· Второ теглене: 22.08.2022 г., обявяване на победителите на 23.08.2022 г.;
· Трето теглене: 21.09.2022 г., обявяване на победителите на 21.09.2022 г.

Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници към датата и часа на тегленето.

При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и четирима резервни печеливши Участници.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата www.omv.bg/mastercard : инициали на имената на печелившите Участници и RRN номера от бележката от ПОС терминал, и се свърза с печелившите Участници по телефона и по електронната поща. Обявяването се извършва в деня на или в деня след провеждане на съответното теглене на томбола по т. 18. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria . Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 23.

Всяка награда следва да бъде потвърдена от всеки печеливш Участник , когато бъде уведомен за това по телефон или по електронната поща. Независимо от получаване на уведомлението, във всички случаи Участникът е длъжен да потвърди получаването на наградата не по-късно от 14 дни от датата на обявяване на печелившите на интернет страницата www.omv.bg/mastercard съгласно т. 21.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печеливш Участник или в посочения в т. 22 срок печеливш Участник откаже или не потвърди получаването на наградата на Организатора, Организаторът има право на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

Печеливш Участник губи правото си на награда и в случай че бъде установено участие в настоящата Кампания в нарушение на Общите условия или закона (например, но не само, участие с бележка от ПОС терминал, но плащането не е извършено с Mastercard, отказ да представи бележка от банков/ПОС-терминал, по-малка сума на регистрираната трансакция от 59 лв.). В този случай, ако наградата вече е предоставена, печелившият Участник се задължава да я върне в посочен от Организатора срок.

Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице чрез куриер след предварително уговорен ден и адрес за доставка, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

Във връзка с данъчното третиране на наградата се изискват допълнителни лични данни (три имена и ЕГН), Организаторът или Подизпълнителят имат право да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 23.

Участник, спечелил награда, не може да замени спечелена награда за други стоки или услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска и да получи нейната равностойност в пари.

Краен срок - 20 септември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара