Спечелете 6 кафеавтомата и 12 кафемашини Krups от Alpro

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

359894535XXX - Кафеавтомат KRUPS
359888265XXX - Кафе машина KRUPS
359877025XXX - Кафе машина KRUPS
359878956XXX - Кафеавтомат KRUPS
359882356XXX - Кафе машина KRUPS
359877334XXX - Кафе машина KRUPS
359877474XXX - Кафеавтомат KRUPS
359887335XXX - Кафе машина KRUPS
359884794XXX - Кафе машина KRUPS
359896836XXX - Кафеавтомат KRUPS
359889843XXX - Кафе машина KRUPS
359887365XXX - Кафе машина KRUPS

За да се включи в Играта, всеки желаещ, който отговаря на задължителните условия за участие, посочени по-горе, следва през периода на провеждане на Играта, но не по-късно от 00:00 на 15.08.2021г., да закупи продукти “Alpro”(Алпро), дистрибутирани от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, на стойност равна или по-голяма от 13,00 (тринадесет) лева от търговски обект на територията на България.

Покупката следва да бъде извършена с един касов бон (наведнъж) през периода на провеждане на Играта (01.07.2021г-15.08.2021) и да бъде последвана от регистрация на кода на касовия бон в уебсайта www.alpropromo.shop, по начина указан по-долу в настоящите правила.
Обърнете внимание

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не отговарят на някое от условията за участие в Играта, като например са регистрирали невалидни касови бонове, регистрират касови бонове, които вече са регистрирани за участие в Играта, използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни, за да се регистрират многократно и/или по друг начин да изкуствено увеличат шансовете си за печалба. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в Играта или други трети лица във връзка с такова съдържание.

За целите и при условията на провеждане на Играта ще бъдат раздадени общо 18 (осемнадесет) броя индивидуални награди, както следва:
• 12 (дванадесет) броя кафемашини Krups Virtuso, модел (XP442) наричани по-долу „малки награди“;
• 6 (шест) броя кафеавтомати Кrups Intuition, модел (EA870) наричани по-долу „големи награди“.

Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на регистрираните касови бонове.

Един участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, доколкото всяка от покупките удостоверени с тях отговаря на условията на Играта. Всеки участник, може да регистрира неорганичен брой касови бонове за покупки, но може да спечели награда само веднъж. Един и същ касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

По отношение на всички регистрации на касови бонове с цел участие в играта, се прилагат едни и същи условия:
минимална стойност на покупката - 13,00 лв (тринадесет лева);
покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един касов бон;
покупката следва да е извършена през периода на провеждане на промоцията (01.07.2021г-15.08.2021г) от търговски обект на територията на България.

Потребител, закупил продукти „Alpro” на стойност 20,00 (двадесет), 30, 00 (тридесет)., 40,00 (четиридесет) или повече лева, може да участва с 2 (две), 3 (три), 4 (четири) или повече регистрации за участва е Играта, доколкото покупката е отразена в отделни касови бонове, всеки от които удостоверява покупка за 13,00 (тринадесет) или повече лева и е регистриран в системата поотделно.

Всеки участник, който е регистрирал касов бон с покупка на Alpro продукти на стойност равна или по-голяма от 13,00лева, участва в тегленията до края на периода на Играта. Респективно – ако е регистрирал повече от един касов бон това увеличава шанса му за печалба в Играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления се прекратява.

След регистриране на касовия бон, ще получите кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от вас телефонен номер с информация дали регистрацията е била успешна. С изпълнението на горните стъпки, Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас номер във връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните съобщения.
Обърнете внимание: за регистрация на касов бон се използва само Латиница. Достъп до регистрационната форма за касови бонове се получава единствено след първоначална регистрация на участника в сайта www.alpropromo.shop чрез създаване на личен (персонален) профил (акаунт).

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип измежду всички участници чрез специален софтуер и в присъствието на нотариус или комисия, съставена от представители на Организатора и/или Изпълнителя на Играта.

Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.alpropromo.shop в срок от 24ч. от тегленето, по време на което са били определени за победители и ще бъдат информирани с SMS на посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.

Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта www.alpropromo.shop. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на сайта www.alpropromo.shop след печалба.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба, като регистрация на недействителни данни, регистриране на недействителни касови бонове и т.н. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

През всяка седмица (от общо шест), следваща първата седмицата от началото на Играта, ще бъдат определяни победителите на 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда – кафеавтомат Krups, модел (EA870) както следва:
• 13.07.2021г. - първо теглене – разпределяне на общо 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (EA870);
• 20.07.2021г. - второ теглене – разпределяне на общо 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (EA870);
• 27.07.2021г. - трето теглене – разпределяне на общо 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (EA870);
• 03.08.2021г. - четвърто теглене – разпределяне на общо 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (EA870);
• 10.08.2021г. - пето теглене – разпределяне на общо 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (EA870);
• 17.08.2021г. - шесто теглене – разпределяне на общо 2 (два) броя малки награди кафемашини Krups, модел (XP442) и 1 (един) брой голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (EA870);

По време на последното теглене на 17.08.2021г ще бъдат определени резервни печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени награди, ако има такива.

Моля, обърнете внимание, че последното теглене се извършва след края на периода на провеждане на Играта, за да се осигурят равни възможности за натрупване на шансове за печалба на всички участници в Играта, без значение дали са извършили и регистрирали покупките за участие в началото или в края на периода на провеждане. Периода на провеждане на Играта е 01.07.2021 – 15.08.2021г. и право на участие в тегленията имат единствено участници, които са извършили и регистрирали покупки, отговарящи на условията на Играта, през този период. Покупки и регистрации, извършени извън този период не се считат за валидни и не се вземат предвид при разпределение на наградите.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на мобилния телефонен номер, с който са се регистрирали за участие в Играта. За да получи наградата си, печелившият трябва да се свърже с Организатора на Играта в рамките на 7 работни дни, от получаването на SMS-a, като телефон 02 419 12 55 или 0898 150 555 между 9:00 до 20:00ч през работен ден. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и касовия бон, с който е спечелена наградата.

Печелившият следва да предостави данни, необходими за доставката на наградата - адрес на територията на Република България, телефон за връзка, като адресът може да бъде офис на куриер. Печелившите участници, следва да предоставят три имена, ЕГН и постоянен адрес, който може да бъде различен от адреса за доставка, доколкото е уточнено кой адрес за какво се отнася. Трите имена, ЕГН и постоянен адрес са необходими на Организатора с оглед съставянето на задължителна счетоводна документация и предоставяне тази документация на държавните контролни органи за целите на данъчния контрол във връзка с награди от Игри ( за повече информация – виж Раздел 3 от настоящите Правила ). Предоставянето на горните данни е задължително условие.

В изпълнение на действащото законодателство, свързано с данъчното облагане на награди от игри на стойност над 100лв., Организаторът на Играта е длъжен да събере три имена, ЕГН и адрес на участниците, получили награда. Данните се събират на законово основание с оглед изготвяне на задължителна счетоводна документация и предоставяне на контролните органи за целите на данъчния контрол. съобразно Данните се обработват при спазване на действащото законодателство, включително законодателството, което урежда защитата на личните данни на физическите лица и Декларацията за защита на личните данни, публикувана на сайта www.alpropromo.shop.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес за доставка, чрез куриер, не по-късно от 40 работни дни от получаването на данните за доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на мобилния номер, предоставен от получателя. В случай, че е заявен личен адрес за доставка, при отсъствие на печелившите участници, наградата ще бъде оставена в най-близкия клон на куриерската служба, за което получателят ще бъде уведомен. В тези случай, получателят трябва да потърси наградата си от куриера в срока за получаване, определен от съответната куриерската фирма. Непотърсените награди ще се разпределят на резервните печеливши по реда на изтеглянето им.

Краен срок - 15 август 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара