Спечелете електрически Веспи, почивки с кемпер и пречистватели за въздух

Играта е приключила!

Печеливши: https://www.mastercard.bg/bg-bg/personal/offers-and-promotions/mastercard-promo/mastercard-promo-winners.html

Промоционалната кампания се провежда в рамките на три периода, както следва: Първи период: от 00:00 ч. на 15.04.2021г. до 23:59 ч. на 15.05.2021г.;
Втори период: от 00:00 ч. на 16.05.2021г. до 23:59 ч. на 15.06.2021г.;
Трети период: от 00:00 ч. на 16.06.2021г. до 23:59 ч. на 15.07.2021г.;

Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/promo.

Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

Участието в Промоционалната кампания е обвързано със запазване от картодържателя на притежаваната от него карта Mastercard в сайт/приложение на търговец за онлайн пазаруване и е извършил покупка с картата от този сайт/приложение.

Запазването на картата може да бъде направено в един от периодите по т. 4.1. или преди това. В същото време минимум една покупка със запазената вече карта следва да е извършена в рамките на периода, в който картодържателят участва за награда.

Служителите на Организатора и Mastercard, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

При запазване на карта Mastercard в сайт/приложение за онлайн-пазаруване и еднократна покупка с картата в него, при съобразяване с условията по 5.5, участникът автоматично участва в томбола за спечелване на награда през съответния месец, в който е извършено плащането.

В колкото повече сайтове за онлайн-пазаруване участникът запазва своята карта Mastercard и колкото повече покупки прави при условията на настоящите правила във всеки един от периодите, толкова по-големи са шансовете му да бъде изтеглен като печеливш.

В края на всеки период от кампанията, Агенцията тегли печелившите за съответния период. Агенцията няма достъп до данни относно извършената транзакция.

Печелившите се теглят на база на криптирана информация чрез специализиран софтуер.

След изтеглянето на печелившите, Агенцията изпраща искане към отделните финансови институции и/или банки, издатели на картите Mastercard, относно имената, телефон за връзка и e- mail на печелившите картодържатели. Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията горепосочената информация.

Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се свързва с победителите, относно условията за получаване на наградите.

Наградите в Промоционалната кампания са общо 1128, разпределени по 376 броя на период.

Наградите предсталяват:

   3 х 1 Електрическа Веспа

   3 х 18 Почивка за 4ма в рамките на Р България за 5 нощувки с кемпер, оборудван със смарт    интериор. Условия на резервация следва да бъдат допълнително уточнени с Агенцията.   

    3 х 24 пречиствателя за въздух
    3 х 333 Тримесечни абонамента за цифрова телевизия

Печелившите участници ще бъдат теглени след приключване на периода, в който е извършено съответното плащане, чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датите след приключване на съответен период, в които ще бъдат изтеглени печелившите са, както следва:

Теглене за първия период: до 20.05.2021 г.;

Теглене за втори период: до 22.06.2021 г.;

Теглене за трети период: до 20.07.2021 г.

При всяко теглене за всяка от наградите ще бъдат изтеглени резервни участници на брой съответно за всяка от наградите.

В срок до 7 работни дни след тегленето за съответния период, имената на печелившите се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/promo. Mastercard няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившите участници по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с всеки печеливш участник посредством електронна поща.

Всеки печеливш следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

Наградите описани в точки 7.1.1 и 7.1.3 се изпращат чрез куриер в срок до 30 календарни дни след изтегляне на победителите, след подаден адрес от страна на печелившия участник.

Получаването на наградите описани в точки 7.1.2 и 7.1.4 се уточнява допълнително с Агенцията в срок до 30 календарни дни след изтегляне на победителите.

Всеки печеливш участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Агенцията не носи отговорност за неполучена пратка при подадени грешни данни за доставка и няма ангажимент за повторно й изпращане.

Наградата се изпраща с куриер по избор на Агенцията.

Ако печеливш участник не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 7 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите правила във връзка с придобиване на наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно правилата описани по-горе.

Печелившият участник губи право да получи съответната награда и в случай, че карта, с която са извършени покупките не е запазена като платежно средство в съответния онлайн магазин към момента на теглене на наградите по причина, дължаща се на картодържателя.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се внася от Агенцията.

Печелившият има задължение да подава годишна данъчна декларация на това основание. 

Краен срок - 15 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара