Спечелете 50 ваучера по 100 лв. за преживяване от Gift Tube

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 10 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта Bruschette Maretti и регистрация на касов бон.

Пълни правила: 

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “ Bruschette Maretti “.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи в периода на Играта минимум два продукта с търговска марка „Bruschette Maretti“ от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да запази касовия бон за направената покупка; да посети интернет страницата на Играта - www.maretti.bg; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) регистрация на касов бон – регистрацията се извършва чрез качване на снимка на касовия бон за извършената покупка. Важно! – може да се регистрира само касов бон, издаден от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, в периода на Играта. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупените продукти с търговска марка „Bruschette Maretti“, както и да е изпълнено изискването за покупка на минимум два пакета! Снимката на касовия бон следва да е ясна и четлива и да не е манипулирана / обработена.

в) да потвърди (чрез чек-бокс), че е навършил 18 години, че е съгласен с Правилата на Играта, че е запознат с Политиката за поверителност и потвърждава, че ако спечели телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.maretti.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в Играта са:

Общо 50 (петдесет) броя ВАУЧЕРИ Gift Tube, всеки от които на стойност 100 (сто) лева.

ВАУЧЕРИТЕ, които се раздават като награди в настоящата Игра, се издават от „Владеа Селект” ООД (https://www.gift-tube.com/), с ЕИК: 202121928, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Бачо Киро” № 5А, ап.6, представлявано от Любомила Тотина – Управител. За използването на ВАУЧЕРИТЕ важат условията, правилата и ограниченията на „Владеа Селект” ООД, с които може да се запознаете на:https://www.gift-tube.com/termsиhttps://www.gift-tube.com/faq.Не се допуска замяна на спечелен ваучер за паричната му равностойност.При използването на ваучерите, в случай назаплащане на услуги на стойност по-ниска от стойността на ваучера, ресто не се връща.

Срокът на валидност на всеки ваучер е отпечатан върху самия ваучер. Всеки ваучер може да се използва само в рамките на срока на валидност.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. За избягване на всякакво съмнение, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо от броя валидни регистрации, които е направил.

Касов бон, който отговаря на изискванията на настоящите Правила, може да бъде регистриран само един път и само с една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила или е издаден извън периода на Играта.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез специално разработен софтуер, като след края на Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип 50 печеливши, измежду всички успешно регистрирали се за участие. Тегленето ще се извърши на 15.11.2023 г.

В тегленето участват всички участници, изпълнили успешно стъпките в т. 5.1 и които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 72 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.maretti.bg Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример: +359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. 

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице. Наградите се получават само срещу представяне (за справка) на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата . Касовите бонове няма да бъдат събирани.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара