Спечелете таблет и 10 ваучера по 100 лв. от Енерго-про

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Голяма награда таблет Samsung Galaxy
Тугай Еролов Рамаданов

Ваучер за пазаруване на стойност 100 лева
Пламен Иванов Пеев
Павлина Веселинова Георгиева
Божан Лазаров Кюркчиев
Олга Георгиева Станчева
Вероника Георгиева Койчева
Драган Иванов Ганчев
Валентин Илиев Вълчев
Виктор Маринов Димитров
Петър Георгиев Петров
Софка Добринова Стефанова

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Награда: 11 награди – 1 таблет и 10 ваучера за пазаруване от вериги магазини на стойност
100 лева.

Участието в Томболата е безплатно и в нея може да се включи всяко пълнолетно физическо
лице, което притежава качеството на потребител на електрическа енергия, клиент е на някоя от
компаниите от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна – „Електроразпределение Север“ АД, „ЕНЕРГО-
ПРО Продажби” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД и притежава издаден от Център за обслужване на клиенти ПИК за използване на онлайн услугите, достъпни на https://my.energo-
pro.bg.

Участник в Томболата може да бъде само потребител, който няма просрочени задължения към
компаниите от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна – „Електроразпределение Север“ АД, „ЕНЕРГО-
ПРО Продажби” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД към датата на теглене на
наградите от играта.

Томболата се провежда в периода 24.10-01.12.2022 г., като за да се включи в играта, всеки
потребител трябва да попълни своите актуални данни в поп-ъп прозорец на началната страница
на ЕНЕРГО-ПРО.

Всеки клиент, отговарящ на условията за участие, може да спечели само една награда.

Печелившите в Томболата ще бъдат изтеглени на случаен принцип в административната
сграда на Организатора, а именно: гр. Варна, п. к. 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна
Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус до 7 дни след приключване на периода на томболата.

Трите имена на печелившите Участници ще бъдат обявени на интернет страницата на
„ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД – https://energo-pro.bg/bg, както и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО в деня следващ тегленето.

Печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез съобщение, изпратено на електронната
поща или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, попълнени от тях в талона за участие, в
срок до 5 (пет) работни дни след тяхното определяне.

За да получат наградата си, печелившите Участници трябва да посетят удобен Център за
обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД поема разноските по
доставяне на наградата до мястото на получаването.

Печелившият Участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на
наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час и подпише приемо-предавателния
протокол, с който удостоверява писмено, че е получил наградата.

При получаване на наградата печелившите Участници следва да се легитимират пред
служител на Организатора с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на
лицето. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде
предадена на упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено
пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се
удостовери, че наградата е получена.

Неполучени и/или непотърсени награди се пазят в срок от 3 (три) месеца от обявяването на
печелившите Участници на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД – https://energo-
pro.bg/bg, и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. След изтичане на
посочения по-горе срок от 3 (три) месеца, печелившият Участник губи права за получаване на
обявената награда.

Краен срок - 1 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара