Спечелете апартамент на българското Черноморие

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Н. ЦОНЕВА ОТ ГРАД РАЗГРАД

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. 

Промоцията НЕ Е обвързана с теглене на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Изтеглилите кредит, клиенти на Дружеството автоматично участват в Промоцията, отново без тегленето на кредит да е или да е било необходимо условие  за участие. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие на телефон 0700 18 100 (без допълнително таксуване), както и на  https://www.easycredit.bg/promotsia

Нямат право на участие в Промоцията следните категории лица:
- членове на Съвета на директорите на Дружеството, неговите законни представители, както и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;
-  служители на Дружеството и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;
- изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама и техни роднини по права линия или лица, живеещи във фактическо съжителство с тях;

При изтегляне на печелившия участник от Промоцията, същият подписва нарочна декларация, че спрямо него не са лице ограниченията за участие, посочени в точка 7. по – горе.

Всеки Участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

Наградата от Промоцията е  1/един/ брой апартамент на българското Черноморие Наградата ще бъде определена за съответния спечелил участник на случаен принцип посредством теглене на 01.09.2022 г.

Печелившият ще бъде изтеглен на произволен (случаен) принцип и името му ще бъде публикувано на същия ден, в който е изтеглен, на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. Спечелилият участник ще бъде и допълнително потърсен по предоставения от него телефон за връзка от представители на Дружеството, за да бъде уведомен за спечелената награда.

Не се допуска замяна от страна на Дружеството на спечеления апартамент с неговата парична равностойност или други заместими вещи.

Спечелилият участник е длъжен да използва спечелената награда, съобразно предназначението й на свой риск и собствена отговорност. Дружеството не носи никаква отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани каквито и да било претенции по повод употребата на спечелената награда.

Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в заявката си за участие в Промоцията. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник и същият не се свърже с Дружеството в срок от 30 дни от датата на тегленето на наградата , тя остава за Дружеството, а печелившия Участник губи право да я получи. В този случай наградата се предоставя като възможност в ново теглене между участниците, неспечелили при първото теглене.

Собствеността върху Наградата ще бъде прехвърлена на спечелилия Участник в двумесечен срок от датата на обявяването му чрез извършването на нотариално изповядване на сделката в ден и час и пред нотариус, посочени от Дружеството. Легитимацията на Наградените ще се извършва чрез представяне на лична карта. Подробностите по получаването на Наградата ще се уреждат допълнително между Наградените и ръководството на Дружеството.

В случай че спечелилият Участник не се яви на посочените от Дружеството дата, час и място за прехвърляне на собствеността върху Наградата или не предостави изискуемите съгласно закона и/или нотариуса документи, той губи правото си да я получи. В този случай Дружеството провежда ново теглене за определяне на нов печеливш Участник в ден, час и на място, обявени допълнително от Дружеството.

Разходите по прехвърляне собствеността върху Наградата на спечелилия Участник, включително нотариални такси и държавни такси, дължими към Агенция по вписванията, местни и други данъци във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Наградата, са за сметка на Дружеството.

Краен срок - 31 август 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара