Спечелете 20 перални Miele WWD660 WCS TDos & 8kg от Ariel

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юни 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ariel за поне 24.99 лв. и регистрация с sms.

Пълни правила:

Кампанията се провежда във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Република България (наричани по-долу за
краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка Ariel, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

В Кампанията участват всички продукти с марка Ariel, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл
България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

За да участва в Кампанията е необходимо в периода на провеждане на Кампанията участникът:
(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Ariel на минимална обща стойност 24.99 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108004 с текст “XXXXXXXXXX
ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка
/фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и
“ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (примерно: 123456789 05.06.2022 12:00). SMS
съобщението до 108004 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и
да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата
бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който
трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да са се състояли в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с маркa Ariel.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение
за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи
обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. през периода на Кампанията от 00:00:00 ч. на 01.06.2022 г. до 23:59:59 ч. на 30.06.2022 г. освен в празнични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни на Организатора с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от
наградите посочени в член 6 ал. 1. - един участник може да получи награда само веднъж в рамките на едно от тегленията по член 7, ал. 2, дори и ако бъде изтеглен повторно или като резерва. При регистрация на повече от 1 брой касова бележка/фактура, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда. Независимо от регистрирания брой касови бележки/фактура, един участник може да спечели 1 брой награда в рамките на теглене. Печелившото участие (регистрация) не участва в по-нататъшни тегления (с едно участие (регистрация) не може да бъде спечелена повече от една награда). Ако участник е регистрирал касовата си бележка/фактура и не е спечелил награда от съответния период, в който е регистрирал бележката, той участва и в следващите тегления за награда.

Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията
на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на
спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели
вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
• 20 (двадесет) броя перални Miele WWD660 WCS TDos & 8kg, всяка от които на стойност 1,965.61 лвс ДДС

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг
предмет.

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS
доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България No1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1(а) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична
база, чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалище на SMS
доставчика посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 10.06.2022 – 5 перални
- 17.06.2022 – 5 перални
- 24.06.2022 – 5 перални
- 01.07.2022 – 5 перални

След края на кампанията ще бъдат изтеглени 20 резервни участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе
условия.

Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда
на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за наградата и
че трябва се се свържат с Организатора по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. След извършването на тегленето те ще трябва да изпратят на
Организатора снимка от касовата бележка/фактурата в рамките на една календарна седмица след
получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални печеливши на наградата. След като бъдат верифицирани като официални печеливши, трябва да подадат необходимите данни (имена, точен адрес, телефонен номер, ЕГН) в рамките на една календарна седмица.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения
на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата
бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на
продукти с марка Ariel. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата
печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка/фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни
дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или позвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.

Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Наградата посочена в член 6 ал. 1 е на единична стойност над 100 лв. и следва тя да бъде
обложена с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от
Организатора на Кампанията.

За предоставяне на наградите и изпълнение на член 9 ал.1 участникът, спечелил награда, е
длъжен да предостави на Организатора необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка
по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира
и внесе данъка по ЗДДФЛ.

Post a Comment

По-нова По-стара