Спечелете 100 карти по 100 лв. и 1000 плюшени играчки Емечо

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://emeka.bg/

В Играта участват всички продукти под търговска марка “ EMEKA“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукт/и под търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 :

Да регистрира, чрез SMS на кратък номер 1992 (стойността на един SMS е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор) или безплатно, на интернет страницата на Играта - www.emeka.bg, номера на касовия бон за извършената покупка.

При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон за покупката от Стъпка 1 (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт под търговска марка „ЕМЕКА“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект, находящ се на територията на Република България!

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

а) МАЛКА НАГРАДА:Плюшена играчка - мечок Емечо с дължина около 50 см. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 1000 броя играчки от посочения тип. Всяка седмица от периода на Играта ще бъдат раздадени по 125 броя играчки.

б) ГОЛЯМА НАГРАДА: Предплатена карта подарък Edenred Mastercard, заредена със 100 лв. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 100 броя карти подарък от посочения тип. Всяка седмица от периода на Играта ще бъдат раздадени по 10 броя карти подарък, с изключение на последната седмица от периода на Играта, когато ще бъдат раздадени 20.

Уведомяваме Ви, че получаването на ГОЛЯМА НАГРАДА подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Пояснения относно карта подарък Edenred Mastercard:

1. Използването на картата подарък се подчинява на Общите условия на Edenred Mastercard Карта подарък с двоен интерфейс, които спечелилите приемат с използването на картата.

Важно! Спечелилите трябва да активират картата подарък чрез обаждане на тел. номер 02 / 974 02 20, в работно време от понеделник до петък: от 9:00 до 18:00 или чрез посещение на интернет адрес www.myedenred.bg, преди да могат да я използват.

2. Картата подарък Edenred Mastercard може да бъде използвана за покупки във всички търговски обекти на територията на Република България, които приемат Mastercard, включително и онлайн покупки. Картата не може да бъде използвана за теглене на пари в брой.

3. Картата подарък може да бъде използвана само в рамките на нейния срок на валидност, който е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива.

4. В определени случаи е възможно да бъдат начислени различни такси, като такса за трансакции в чужбина и такса за неактивност (в случай че картата не се използва за осъществяване на трансакции за период от 6 календарни месеца). Тези такси ще бъдат приспадани от наличността по съответната карта. За повече информация можете да посетите интернет страниците, посочени в т. 6.2.1.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един участник има право да прави до 2 (две) регистрации на ден. Всяка следваща регистрация се счита за невалидна и не дава право на участие в Играта.

Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „EMEKA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон на куриера. Задължително условие е на касовия бон да е изписано името на закупения продукт „EMEKA“. Като изключения се приема касов бон с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие, че участник е спечелил награда с касов бон, който не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон и закупения/ите продукт/и EMEKA. Въз основа на получената снимка, Изпълнителят може да приеме регистрация като валидна.

Не се допуска участие с касов бон, който е издаден от търговски обект извън страната.

Теглене на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

Разпределението на МАЛКИТЕ НАГРАДИ ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. Всички печеливши касови бонове не участват в следващи тегления.

Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0882618989, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Когато печелившите участници са се регистрирали за участие с изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992 същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, чрез който са извършили регистрацията си, че са били изтеглени за печеливши. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.emeka.bg. В случай че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2, съответно в т.7.2.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.2.2, съответно в т.7.2.3 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 или в т. 7.2.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Теглене на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА

Тегленето на печелившите за ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърша ежеседмично, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер. В периода от 06.09.2021 г. до 01.11.2021 г., на случаен принцип ще се изтеглят по 10 броя карти подарък, с изключение на последното теглене в Играта, когато ще бъдат изтеглени 20 броя карти подарък, измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие до момента на тегленето и отговарящи на условията на Играта. От всяко седмично теглене за ГОЛЯМА НАГРАДА се изключват регистрациите на касови бонове, които вече са били изтеглени за печеливши при тегленето на МАЛКА НАГРАДА.

ПЪРВО ТЕГЛЕНЕ: 06.09.2021 – 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ВТОРО ТЕГЛЕНЕ: 13.09.2021 – 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ТРЕТО ТЕГЛЕНЕ: 20.09.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ЧЕТВЪРТО ТЕГЛЕНЕ: 27.09.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ПЕТО ТЕГЛЕНЕ: 04.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ШЕСТО ТЕГЛЕНЕ: 11.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

СЕДМО ТЕГЛЕНЕ: 18.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ОСМО ТЕГЛЕНЕ: 25.10.2021– 10 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

ДЕВЕТО ТЕГЛЕНЕ: 01.11.2021– 20 броя Предплатени карти подарък Edenred Mastercard, заредени с по 100 лв.

Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Когато печелившите участници са се регистрирали за участие с изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992 същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, чрез който са извършили регистрацията си. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник ще трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.emeka.bg. В случай че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

Освен печелившите участници, при всяко теглене, ще бъдат изтегляни и по 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в е описано в т.7.4.2, съответно в т.7.4.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА - Обявяването на печелившите се извършва в деня на тегленето. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтегления за печеливш телефонен номер на участника със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.  

Краен срок - 31 октомври 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара