Спечелете 6 броя Smartwatch Garmin, модел VenuSq HR

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Стоян Манев ******3098
Милен Иванов ******4269
Илиана Петрова ******3346
Татяна Руевска ******7748
Красимир Русев ******6318
Иван Илиев ******6645

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на продукти на марката DrWitt с регистриране на касова бележка с натрупващи се точки. Участващи продукта са: DrWitt ANTIOX 750ml, DrWitt FIT 750ml, DrWitt RELAX 750ml. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Продажбите на продуктите, свързани с играта, започват на 21.06.2021 г. и продължават до 31.07.2021 г. Продукти могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.

Касовата бележка на продукта се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на продукти DrWitt и тяхната стойност.

В играта има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:
a) да закупува продукти, участващи в играта посочени в III, т.1 в периода 21.06.2021г. – 31.07.2021г 23:59 часа (българско време).
b) да регистрира номер на касова бележка и брой закупени продукти DrWitt на www.drwitt.bg/promo, коeто доказва закупуването на продукти посочени в III, т.1. Посочените бройки ще бъдат конвертирани автоматично в точковия им еквивалент. За да участва в томболата за тегленето на наградите, всеки потребител е необходимо да натрупа 6 точки, което се равнява на 6 продукта с марката DrWitt. 1 закупен продукт DrWitt носи на участника 1 точка.
c) да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта www.drwitt.bg/promo, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че касовият бон съдържа и продуктите, посочени в Раздел III, т.1 от настоящите правила, тяхната стойност и брой, обектът, от който е закупен и номера на касовата бележка[ Kасови бележки, качени с неясна снимка в профила на участника, посочената стойност е невярна или касовият бон не съдържа включват различни продукти от посочените в Раздел III, т.1 от настоящите правила продукти, се смятат за невалидни и Организатора си запазва правото да не ги включи в тегленето на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.че продуктите на касовата бележка са DrWitt, тяхната стойност и брой, обектът, от който е закупен, номера на касовата бележка.

Един потребител може да спечели максимално 1 брой награда.

С регистрацията на касовата бележка, физическото лице или законният представител – родител/настойник дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни за целите на настоящата игра.

Всеки участник трябва да запази до края на промоцията касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта www.drwitt.bg/promo. При предоставяне на награда на участник Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта www.drwitt.bg/promo. В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с играта.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, стига същите да отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Един и същ номер на касова бележка може да участва само веднъж.

Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като спечелил.

НАГРАДЕН ФОНД

Един вид награда, общо 6 броя Smartwatch Garmin, модел VenuSq HR.

Наградите в Играта ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер, измежду всички регистрирали се за участие и отговарящи на условията на настоящите правила, на 02.08.2021 г., в която се теглят всички участници от всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя награди, съответните не се раздават.

Ще бъдат изтеглени 6 печеливши след края на промоцията плюс 6 резерви.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.
-В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
-За тази цел всеки печеливш получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера.
-Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
-Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта www.drwitt.bg/promo чрез две имена (собствено и фамилно име) и последните 4 /четири/ цифри на мобилния номер, изполван при регистрацията на касовите бележки. Участниците ще бъдат информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни от датата на извършеното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите официални правила на играта, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки за закупените продукти посочени в Раздел III, т.1

При телефонното обаждане по горната точка, спечелилият участник е необходимо да предостави на Организатора/ Изпълнителя точен адрес за доставка на наградата.

Доставка на наградите
1. Ако участникът не предостави необходимите данни за контакт и доставка на наградата: три имена, точен адрес и мобилен телефон, не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на играта и изтеглянето на печелившите, установи се, че не отговаря на условията за участие в Играта, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; или спечелилият откаже наградата си, губи правото да получи спечелената награда.
2. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка, в рамките на 30 календарни дни, след датата на теглене. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
3. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
4. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на печелившите, като разходите за доставката на наградата в този случай се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
5. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
6. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
7. Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
8. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства. 

Краен срок - 31 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара