Спечелете 28 ваучера по 500 лв., 300 лв. и 100 лв. от Milde

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Номер на фактура 1604315458 - Ваучер на стойност 500 лева
Номер на фактура 1501478476 - Ваучер на стойност 500 лева
Номер на фактура 1608809862 - Ваучер на стойност 500 лева
Номер на фактура 1312734571 - Ваучер на стойност 500 лева
Номер на фактура 1503751927 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1606446978 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1021454680 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1408879023 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1607701737 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1503751926 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1507805211 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 1409862022 - Ваучер на стойност 300 лева
Номер на фактура 2105569787 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1311889476 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1504530209 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1503750916 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 2001202101 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1008877208 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 2001202484 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1210476023 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1012925559 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1605386894 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1103626261 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1014632500 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1011966644 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1008879488 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1603402197 - Ваучер на стойност 100 лева
Номер на фактура 1401297961- Ваучер на стойност 100 лева

Ела в МЕТРО от 22 юли до 18 август 2021 г., купи тоалетна хартия Milde на минимална стойност 7 лв. и можеш да спечелиш ваучер за пазаруване в МЕТРО на стойност между 100 и 500 лв. 

Ваучерите са общо 28 броя, разпределени по следния начин: 16 ваучера по 100 лв. всеки, 8 ваучера по 300 лв. всеки и 4 ваучера по 500 лв. всеки.

Право на участие в Играта има всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, което в рамките на периода на Играта направи покупка на продукти с търговска марка Milde на минимална стойност 7 лева с ДДС в някой от Участващите обекти и регистрира фактурата си с коректни данни на www.metro.bg/mildе

В Играта участват следните продукти: тоалетна хартия, с търговска марка “MILDE“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки, при условие, че притежава валидна клиентска карта на Метро:

Стъпка 1: Да закупи тоалетна хартия с търговска марка „MILDE“ за минимум 7 лв. от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да посети интернет страницата на Играта - www.metro.bg/milde; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия
б) имейл
в) мобилен телефонен номер
г) номер на фактурата
д) клиентски номер

ВАЖНО! – Може да се регистрира само фактура, издадена в периода на Играта! Фактурата, следва да се пази до получаване на наградата, като на нея трябва да е изписано името на закупения продукт (тоалетна хартия „Milde“), както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 7 лв.! Фактурата трябва да е издадена от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД!
е) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години (когато се касае за регистрация на физическо лице), както и потвърждение, че ако спечели, номерът на фактурата, ще бъде публикувани на www.metro.bg/milde

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните фактури, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответната регистрация на фактура се счита за невалидна.

Наградите в Играта са:
Общо 28 (двадесет и осем) ваучера за пазаруване в търговските обекти на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, на стойност от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, а именно:
а) 16 (шестнадесет) Метро ваучера по 100 (сто) лева всеки;
б) 8 (осем) Метро ваучера по 300 (триста) лева всеки;
в) 4 (четири) Метро ваучера по 500 (петстотин) лева всеки.
Срокът на валидност на ваучерите е 90 дни от датата на издаване, отпечатана на хартиения носител.

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1, букви (б) и (в) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 28 Печеливши, както и 28 резервни Участници.
Наградите се осигуряват и доставят от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736 , в качеството му на организатор на Играта.

Един участник има право да спечели една награда с една коректно регистрирана фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана фактура се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Една фактура, без значение за колко броя закупени продукта тоалетна хартия „MILDE“ e, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на фактурата не е изписано името на продукта, даващ право на участие, регистрацията на фактурата се счита за невалидна. Не се допуска до участие и фактура, издадена от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез софтуер, като в периода на Играта, като 28те печеливши ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали се за участие. Тегленето ще се извърши еднократно след приключване на играта, но не по-късно от 20.08.2021.
ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

В тегленето участват всички регистрирали се до момента участници, чиято регистрация отговаря на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез данните за контакт, предоставен от тях при регистрацията на сайта www.metro.bg/milde в срок до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печеливш откаже получаването на Награда или не бъде открит на предоставените данни за контакт в период от 2 (две) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Освен печелившите участници, при тегленето на наградите ще бъдат изтеглени и 28 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, или при поискване не предостави фактура, валидираща участието му както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта www.metro.bg/milde. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши номера на фактури, които отговарят на условието на играта.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на фактура, с която участникът е спечелил наградата и срещу представен валиден документ за самоличност. В случай на невъзможност печелившият да получи лично наградата си, то той може да изпрати друг с нарочно заверено нотариално пълномощно.

Краен срок - 18 август 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара