Спечелете 48 смартфона iPhone SE и 480 парични награди по 100 лв. от Savex

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 юли 2021

Играта се провежда на територията на цялата страна. Покупките от всеки един търговски обект в страната, когато отговарят на условията на настоящите Правила, дават право на участие в Играта. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват продукти с търговска марка “SAVEX“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „SAVEX“ от търговски обект в страната, на стойност минимум 10 лв. (десет лева);

Стъпка 2 :

Да регистрира, чрез SMS на кратък номер 1992 ( стойността на един SMS е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор ) или безплатно, на интернет страницата на Играта - www.savexpromo.bg номера на касовия бон или фактурата за извършената покупка.

При регистрация чрез SMS , участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в Играта, съдържащ комплимент - тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който участникът има към съответния мобилен оператор).

При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) номер на мобилен телефонен;

б) номер на касовия бон / фактурата (може да се регистрира само касов бон / фактурата, издаден/а в периода на Играта) Важно! – касовият бон / фактурата следва да се пази до получаване на наградата, като на него / нея трябва да е изписано името на закупения продукт (перилен препарат „SAVEX“), както и да е изпълнено изискването за минимална стойност на покупката от 10 лв. (десет лева)! Касовият бон / Фактурата трябва да е издаден/а от търговски обект в страната!;

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъдат публикувани на www.savexpromo.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни само към едно лице.

Регистрираните касови бонове / фактури подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, конкретният касов бон / фактура и регистрацията, извършена чрез него/нея, се счита за невалидни.

Наградите в Играта са:

МАЛКА НАГРАДА: Парична награда, в размер на 100 лв. (сто лева) в брой. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 480 парични награди от по 100 лв. (сто лева) в брой.

ГОЛЯМА НАГРАДА: Смартфон iPhone SE (2020), 64 GB, цвят: бял, закупен от магазини iStyle, България (Apple Premium Reseller, съгласно Писмо от Apcom Ltd., от 22.04.2021 г.). Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 48 смартфона от посочената марка и модел.

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т.6.1.1 или по 6.1.2 (МАЛКА или ГОЛЯМА НАГРАДА) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Не се допуска замяната на спечелена предметна награда за паричната ѝ равностойност, нито други замени.

Общи правила за двата вида награди:

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон / фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един участник има право да прави до 3 (три) регистрации на ден. Всяка следваща регистрация се счита за невалидна и не дава право на участие в Играта.

Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

Един касов бон / фактура, без значение за колко броя закупени продукта „SAVEX“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон / фактура на куриера. Задължително условие е на касовия бон / фактура да е изписано името на закупения продукт (перилен препарат „SAVEX“). Като изключения се приема касов бон / фактура с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон / фактурата трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие, че участник е спечелил награда с касов бон / фактура, който / която не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон / фактура и закупения/ите продукт/и SAVEX. Въз основа на получената снимка, Организаторът може да приеме регистрация като валидна.

Не се допуска участие с касов бон / фактура, който / която е издаден/а от търговски обект извън страната.

Теглене на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

На всеки кръгъл час, в интервала между 10:00 ч. и 19:00 ч., за всеки ден от периода на Играта, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер, се тегли по един печеливш за МАЛКА НАГРАДА, измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие в Играта до този момент и отговарящи на условията на Играта.

Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422894, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Когато печелившите участници са се регистрирали за участиес изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие, че са били изтеглени за печеливши. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, ЕГН адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.savexpromo.bg. В случай, че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2, съответно в т.7.2.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон / фактура, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.2.2, съответно в т.7.2.3 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 или в т. 7.2.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за МАЛКА НАГРАДА - Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexpromo.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Теглене на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА

Тегленето на печелившите за ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извършва ежедневно, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер. В периода от 15.06.2021 г. до 01.08.2021 г., на случаен принцип ще се тегли по 1 (един) печеливш измежду участниците, успешно регистрирали се за участие до момента на тегленето и отговарящи на условията на Играта. От всяко дневното теглене за ГОЛЯМА НАГРАДА се изключват регистрациите на касови бонове / фактури, които вече са били изтеглени за печеливши при тегленето на МАЛКА НАГРАДА.

Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Когато печелившите участници са се регистрирали за участиес изпращането на SMS съобщение на кратък номер 1992, същите ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, печелившият участник ще трябва да попълни контактната форма, като посочи: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.savexpromo.bg. В случай, че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

Освен печелившите участници, при всяко теглене, ще бъдат изтегляни и по 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в е описано в т.7.4.2, съответно в т.7.4.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в точки т.7.4.2, съответно в т.7.4.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА - Обявяването на печелившите се извършва в деня на тегленето. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.savexpromo.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтегления за печеливш телефонен номер на участника със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон / фактурата, с който / която участникът е спечелил наградата .  

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара