Спечелете електрическа тротинетка KAABO SKYWALKER 8H 500W и други награди от Elephant


Играта е приключила!

Печеливш: Електрическа тротинетка - ВЕСЕЛКА КРУМОВ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

Всеки клиент закупил 2 пакета Елефант от 70/80 гр или 160/180 гр от търговски обект,    който участва в настоящата промоция, получава на касова зона скреч карта;

След изтриване на обозначеното поле, У частникът веднага разбира дали печели моментна награда или печели код, който да регистрира, за възможност за спечелване на голямата награда.

Участват всички вкусове и грамажи;

Наградите, които могат да бъдат спечелени са:

1 Шапка “Елефант”;
2. Pop socket/ държач за телефон “Елефант”;
3. Пакет “Елефант” 60/70 гр (Всеки клиент получава пакет “Елефант”, според наличността в  търговския обект).
4. Код, с който участникът може да спечели електрическа тротинетка KAABO SKYWALKER 8H 500W.

За участие в тегленето на голямата награда Участникът трябва да регистрира кода, изписан под скреч полето на скреч картите, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес на www.mistral.shop/igra.

Уникалният код на скреч картата може да бъде регистриран в онлайн платформата на играта само веднъж.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни скреч карти, но в рамките на Играта може да спечели само една голяма награда.

След края на играта на случаен принцип чрез специализиран софтуер Организаторът ще изтегли един печеливш, който ще получи голямата награда.

Победителят спечелил голямата награда – тротинетка KAABO SKYWALKER 8H ще бъде обявен на сайта www.mistral.shop, както и в социалните мрежи на Мистрал в Фейсбук и Инстаграм на 20.07.2021 г.

Участниците трябва да запазят като доказателство скреч картата с печелившия код. На нея  трябва ясно да се виждат кодът. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предостави печелившата скреч карта с регистрирания код. Спечелилият голямата награда участник ще бъде информиран чрез съобщение на сайта и чрез предоставения телефонен номер.

За да бъде получена спечелена награда, участникът трябва след като е известен, че е спечелил, да се обади на телефон 0884 600 900  , за да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон), като за целта на точното счетоводно и данъчно отчитане на наградите със стойност над 100 лева е необходимо спечелилият участник да предостави и ЕГН.

В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 30-дневен срок от склад/офис на организатора след предварителна уговорка по телефон 0884 600 900 и за сметка на участника.

Участникът, с който Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5(пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

За наградите на стойност над 100 лв., при заявяване от участника и попълване на декларация, Мистрал издава служебна бележка във връзка с подаване от страна на участника на годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо три имена и ЕГН, както на упълномощителя, така и на упълномощеното лице, посочване на конкретната награда, която да бъде получена и подпис на упълномощителя. Упълномощеното лице подписва предвиденият за целите приемопредавателен протокол. Мистрал не носи отговорност при предоставяне на наградата на база неверни, заблуждаващи и/или измамни данни в пълномощното. Пълномощното, както и всякакви лични документи за верификация на лицето, се предоставят за справка с цел получаване на наградата, след което същите се връщат на притежателя им незабавно.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Скреч карти, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда кодът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

Краен срок - 30 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара