Спечелете 100 ваучера по 50 лв. за Ozone.bg от NESQUIK®


Играта е приключила!

Печеливши:

0898434ххх – 40584
0877862ххх – 73261
0883448ххх – 189282
0899412ххх – 229156
0892995ххх – 1172610081
0886984ххх – 296747
0882256ххх – 22230
0898589ххх – 188946
0878759ххх – 895119
0879171ххх – 282520
0885376ххх – 6237
0878112ххх – 2545870127
0883374ххх – 6474
0892304ххх – 231797
0896575ххх – 1258630111
0887413ххх – 24880
0876364ххх – 173372
0890926ххх – 163050
0897860ххх – 147670
0878323ххх – 426962
0876945ххх – 64059
0892486ххх – 284919
0895338ххх – 423146
0878919ххх – 2217920516
0888962ххх – 2855555
0899415ххх – 2910670060
0898902ххх – 4629290238
0877262ххх – 22962
0886983ххх – 109827
0886055ххх – 198356
0888791ххх – 48418
0895097ххх – 287964
0898885ххх – 2152120335
0896003ххх – 281599
0882929ххх – 5724
0878529ххх – 1518
0894473ххх – 2994400051
0897925ххх – 316611
0896395ххх – 3022860167
0886355ххх – 5673
0887266ххх – 150487
0886765ххх – 2107
0888798ххх – 160355
0887255ххх – 257523
0898167ххх – 249501
0895245ххх – 246605
0895757ххх – 1656270092
0898793ххх – 4317880212
0898658ххх – 37299
0888479ххх – 4646510045
0898338ххх – 222375
0876742ххх – 395683
0899807ххх – 270332
0884887ххх – 1703520092
0885866ххх – 2771430236
0888825ххх – 1992530469
0888884ххх – 1914930217
0889447ххх – 48669
0876142ххх – 64167
0895169ххх – 4481890156
0878998ххх – 265431
0887809ххх – 22151
0896164ххх – 1223230070
0888331ххх – 179298
0884849ххх – 219578
0889269ххх – 175023
0887161ххх – 8297
0878988ххх – 275683
0878715ххх – 11535
0882454ххх – 91833
0884234ххх – 1327330080
0878994ххх – 150795
0894090ххх – 51012215
0886213ххх – 3163
0893877ххх – 67759
0876467ххх – 227702
0878461ххх – 61812
0883425ххх – 3672660479
0878372ххх – 352895
0877129ххх – 41506
0898733ххх – 105048
0884788ххх – 238125
0894430ххх – 65261
0896737ххх – 384105
0899156ххх – 155048
0878139ххх – 150440
0883591ххх – 331946
0888768ххх – 317792
0889949ххх – 1504518393
0899765ххх – 972190262
0878999ххх – 216335
0895121ххх – 1401285059
0899340ххх – 137074
0886578ххх – 1097740201
0889394ххх – 215468
0897227ххх – 84516
0899868ххх – 2843
0883457ххх – 36580
0896632ххх - 192561
0878894ххх - 423185

ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Трябва да има закупени в периода на играта продукти с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене и/или SMARTIES®

НАГРАДИ

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 100 (сто) подаръчни ваучера, всеки ваучер  на стойност 50лв. за OZONE.BG

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете по Ваш избор от участващите в Играта продукти с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене и/или SMARTIES® на стойност минимум 3 (три) лева в един фискален бон/фактура в периода на Играта.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене и/или SMARTIES®  на стойност минимум 3 лв. (три лева) в един фискален бон/фактура. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/ healthierkids-promo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове или фактура/и, снимка на фискален бон/ове или фактра/и на интернет адрес: www.nestle.bg/ healthierkids-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактура/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактура/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове  или фактира/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове/ фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 100 (словом: сто) печеливши и 10 (словом: десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  08.07.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/healthierkids-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/helthierkids-promo.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина на интернет адрес www.ozone.bg.;

Ваучерът е валиден до 31.12.2021г. като след изтичане на този срок , ваучерът няма да може да се използва ;

Ваучерът е на стойност 50 лв. (петдесет лева).

В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера , остатъкът от сумата остава на разположение на печелившия за следващи покупки до изтичане на срока на ваучера. В случай, че стойността на поръчката, към която спечелилият приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

При използването на ваучера, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин OZONE.BG и условията на този договор се определят от общите условия на сайта ozone.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

Печелившият няма право да иска стойността на ваучера или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

В случай на невъзможност или трудност  ваучерът да бъде приложен към дадена поръчка във ozone.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин ozone.bg по един от начините, посочени за контакт в него. 

Краен срок - 30 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара