Спечелете 40 ваучера по 100 лв. от OMV

Краен срок - 15 декември 2020

Кажете ни вашето мнение и СПЕЧЕЛЕТЕ ЕДНА ОТ 40 НАГРАДИ - ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА

Уважаеми клиенти, Благодарим Ви за отделеното време да оцените последното си посещение в бензиностанции OMV. Въпросникът е анонимен и ще отнеме около 7 минути. След попълване на въпросника, можете да участвате в томболата и да спечелите ЕДНА ОТ 40 НАГРАДИ - ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА

В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което е навършило 18г., е  български  гражданин  или  пребивава  на територията  на  Република България, закупило е продукт и/или е ползвало услуга от бензиностанция на ОМВ или обектите ВИВА, на стойност най-малко 1 (един) лев (с ДДС), и е направило надлежна   регистрация   за   участие   съгласно   настоящите   Общи   условия („Участник“или „Участници“).

За  да  участва  в  Кампанията,Участникът  трябвада:  (i)  посети интернет страницата http://www.omv.bg/yourоpinion; (ii) да се регистрира, като посочи  своя  уникален  код - номера  на  транзакцията  от  касовия  бон,  (iii)  да попълни анкета („Анкетата“); и (iv) да попълни име, фамилия, телефон и имейл адрес,като настоящата т. (iv) се прилага, само ако Участникът желае да участва за спечелването на награда от Кампанията

Телефонният  номер  и  имената  се  предоставят  от  Участника  на Организатора единствено за целите, посочени в т. 9.1. и 9.2.по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 5.4. е невалидна и не дава право  на  участие   в   томболата  за  награди съгласно  тези   Общи   условия. Участниците  нямат  право  да  извършват  регистрации  след 15.12.2020  г.,  23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не. 

Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора касов бон за регистрираната транзакция (моля вижте т. 26 по-долу). С регистрацияси   за участието в томболата,   всеки   Участник потвърждава, че: 1.отговаря на условията за участие в нея; 2.е  прочел  и  разбира  Информация  за  обработка  на  лични  данни  при участие   в   промоционалната   кампания „Проучване   на   клиентската удовлетвореност“ съгласно т. 9.1. и 9.2.по-долу; 3.е съгласен и приема настоящите Общи условия.

Организаторът  запазва своето  правода  отстрани  от  участие всеки Участник, за който има съмнения, че нарушава Общите условия и/или предоставя неверни данни.

Наградите от Кампанията са 40 бр., като всяка 1 отделна награда представлява 5 бр. ваучери за гориво, всеки ваучер на стойност 20 лв. с ДДС, общо настойност 100 лева с ДДС. С ваучерите от всяка отделна Награда може да бъде закупено гориво OMV MaxxMotion Performance Diesel или OMV MaxxMotion Performance Gasoline 100 plus на обща стойност 100лв. с ДДС („Наградата“).

Един Участник може да спечели само една Награда, независимо от броя на направените регистрации.

Наградите  могат  да  се  използват  във  всяка  бензиностанция  на  ОМВ България до 31.12.2021г.

Ваучерите от Наградите могат да се използват самостоятелно (всеки ваучер  поотделно)  или  заедно.  В  случай,  че  Участникът,  спечелил Награда, извърши  покупка  за  стойност  по-малка  от  стойносттана  даден(и) ваучер(и), разликата не се възстановява или изплаща. 

Печелившият   Участници   нямат   право  да   заменят спечелената  Награда  за  други  стоки  или  услуги,  предлагани  от  Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска и да получи нейната равностойноств пари. Ваучерите не могат да бъдат използвани след изтичането на техния срок, както и не могат да бъдат заменяни с други ваучери. Срокът на ваучерите не може да бъде удължаван.

Жребият за Наградите се тегли в присъствието на трима служители на Организатора на 05.01.2021г., като за целта се съставя и протокол. Изтеглят се и 10 (десет) резервни печеливши Участника.

Организаторът  обявява  печелившите Участници ,  като  публикува инициалите   на   печелившите Участници заедно   с  номера   на регистрината трансакцият на www.omv.bg. Обявяването се извършва в работния ден следващ провеждане  на  томболата и  теглене  на  жребия по чл.7.1. по-горе. Заедно  с  обявяването  на  печелившите  Участници  на  официалната  страница, Организаторът   може   да   обяви   и   допълнителни   данни   за   контакт,   които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора,  за  да  получат  съответната  награда.  Организаторът  публикува информация  за  Кампанията  и  тегленето  на  печеливши  Участници  и  на  своята Facebook    страница www.facebook.com/OMVBulgaria.    Организаторът    няма задължение  да  обявява  резервните печеливши  Участници,  освен  ако печеливш Участник  загуби  правото  си  на  награда  съгласно  тези  Общи  условия  и  бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 7.7.–7.9.

Печелившите Участници ще бъде  информиран и по имейла,  който  е предоставен  при  регистрацията, с  цел уточняване на  детайлите, свързани  с получаването на Наградите.

Наградите  се  предоставя  на  печелившите  Участници по избор  по куриер или лично - от предварително избрана бензиностанция на ОМВ България срещу подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от Организатора и всеки от печелившите Участници. Наградата, която Организаторът изпраща по куриер с обратна разписка, може да се получи само лично от Участника или от надлежно упълномощено от него пълнолетно лице срещу подпис и представяне на документ за самоличност.

Ако  Участниците, спечелили  ваучери, получават  Наградата  си  по куриер,  разходите  за  получаването  са  за  сметка  на  ОМВ  България.  Печеливш Участник  може  да  получи  наградата  си  и лично.  За  тази  цел,  Организаторът изпраща  награден  талон  за  съответната  спечелена  Награда  по  куриер  до посочения адрес, срещу който печелившите Участниците могат да получат своята Награда във всеки обект на ОМВ България.

Наградите се предоставяв срок не по-късно от 10 работни дни от датата, на която печелившият Участник е обявен на www.omv.bg, и след като Организаторът е удостоверил, че всички условия за участие са удовлетворени.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара