Спечелете плюшени мечета, хвърчила и кашони с пелети POM-BÄR

Краен срок - 8 ноември 2020

Продукти, участващи в Промоцията: POM-BÄR пелети, независимо от вида и грамажа.

Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в Република България и навършили 16-годишна възраст с изключение на: служителите на Интерснак България ЕООД, Силвър Лайнинг Комюникейшънс ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това незабавно на сайта на промоцията, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията:

    Стъпка 1: За да участва, участникът трябва да се регистрира на уеб страницата на промоцията: www.game.pombar.bg. За да се регистрира (да създаде свой профил в www.game.pombar.bg), участникът трябва да въведе име, фамилия, валиден имейл и телефонен номер, парола за достъп, да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоциятa. Участникът ще получи email от Организатора за потвърждение на успешна регистрация
    Стъпка 2: Да купи поне един продукт POM-BÄR (независимо от вида и грамажа).
    Стъпка 3: Да регистрира стойността на закупения продукт POM-BÄR и номера на касовата бележка на интернет страницата www.game.pombar.bg. При регистрацията е необходимо участникът:
        да въведе номера на касовата бележка;
        да въведе стойността на закупения продукт POM-BÄR от касовата бележка;
        да потвърди чрез чек-бокс, че ще запази касовата бележка;
        да отбележи чрез чек-бокс, че не е робот.

Награди:

    50 броя POM-BÄR хвърчила за периода на Промоцията
    100 броя POM-BÄR плюшени мечета за периода на Промоцията
    100 кашона POM-BÄR пелети за периода на Промоциятa

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за разпределянето им, като се тегли измежду всички регистрации на касови бележки за съответния период в Промоцията. Всички печеливши от предишен период касови бележки не участват в следващи тегления.
Разпределението на периодите за теглене на награда в Промоцията е както следва:

    Период 1 – 05.10. – 11.10.2020 г. включително – 10 броя POM-BÄR хвърчила, 20 броя POM-BÄR плюшени мечета, 20 кашона POM-BÄR пелети
    Период 2 – 12.10. – 18.10.2020 г. включително – 10 броя POM-BÄR хвърчила, 20 броя POM-BÄR плюшени мечета, 20 кашона POM-BÄR пелети
    Период 3 – 19.10. – 25.10.2020 г. включително – 10 броя POM-BÄR хвърчила, 20 броя POM-BÄR плюшени мечета, 20 кашона POM-BÄR пелети
    Период 4 – 26.10. – 01.11.2020 г. включително – 10 броя POM-BÄR хвърчила, 20 броя POM-BÄR плюшени мечета, 20 кашона POM-BÄR пелети
    Период 5 – 02.11. – 08.11.2020 г. включително – 10 броя POM-BÄR хвърчила, 20 броя POM-BÄR плюшени мечета, 20 кашона POM-BÄR пелети

Печелившите участници ще бъдат обявени до 24 часа от момента на изтегляне на www.game.pombar.bg. Печелившите участници ще бъдат публикувани в страница Печеливши, като Организаторът си запазва правото да публикува две имена на печелившите (лично и фамилно), както и имейл адрес, с който всеки печеливш участник се е регистрирал/а (като само 50% от символите в имейл адресът ще са видими на страницата , както и имейл доставчика).

    Един участник може да спечели само една награда по време на седмично теглене и една награда от вид за целия период на Промоцията. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. POM-BÄR хвърчило, 1 бр. POM-BÄR плюшено мече и 1 бр. кашон POM-BÄR пелети за периода на Промоцията, независимо от броя на регистрираните касови бележки.

Идентификатори на всеки участник са реален и действащ мобилен номер, както и реален и действащ имейл адрес. Участникът трябва да въведе валидни, реални, действащи и кореспондиращи мобилен номер и имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер и имейл адрес.

Печелившите участници ще бъдат уведомени със съобщение до посочения от тях имейл адрес, съдържащо линк, чрез който печелившите да въведат избран от тях административен адрес или адрес на удобен за тях офис на Тип Топ Куриер за доставка на наградата. Ако печелившите не изпратят информация с данни за доставка на наградата в 5-дневен срок от получаването на електронното съобщение, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените в срок награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на награда от Промоцията и/или е пропуснал да въведе данни за доставка на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок от получаването на електронното съобщение или не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 10 регистрации в рамките на денонощие и максимум 10 регистрации за 1 период за теглене на награди в Промоцията. Един участник може да направи максимум 50 регистрации за целия период на Промоцията. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/и за закупения продукт POM-BÄR. Задължително условие е наименованието на продуктите да присъстват като закупен артикул в касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача наименование на закупения продукт. В този случай касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОСИГУРИ СЪХРАНЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ.НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА – НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ POM-BÄR И НЕГОВАТА СТОЙНОСТ!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” /вместо участниците/ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Промоцията, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение по смисъла на настоящите правила включва действия, целящи нерегламентираното: а) извършване на повече от посочения максимален брой регистрации от едно физическо лице; б) използване на техники и/или технологии, които изменят елемента на личното и индивидуално участие на съответното физическо лице в Промоцията; в) всяко друго действие, което по какъвто и да е начин променя механизма за участие в Промоцията или увеличава шансовете за печалба на конкретен участник в отклонение от описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалифициране на участник е изцяло на Организатора.Организаторът не дължи обяснение относно начините за квалифициране на дадено действие като опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Промоцията. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите участници, както и при доставка на наградите.

Наградите ще бъдат доставени с куриер на фирма Тип Топ Куриер до всеки печеливш участник в срок от 45 работни дни след подаването на данни за доставка на наградата. В деня на доставката печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане от съответния куриерски клон с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 3 работни дни. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки, но само при представяне на оригинал от документа за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения административен адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото се задължи писмено, че ще предаде наградата на печелившия.

 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара