Спечелете употребяван лек автомобил Ford Mustang


Краен срок - 5 ноември 2020

Право на участие в Играта има всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България и има регистрация и профил в социалната мрежа Facebook. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицираучастници, без да дължи каквито и да е компенсации.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

В играта нямат право да участват служителите на „МОСТ АУТО” ООД и ”БРИЧКА" ЕООД, и други рекламни агенции, обвързани с Играта, както и членове на семействата на управителите и/или едноличните собственици на капитала и/или съдружниците на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За участие в Играта "Играй и Спечели Форд Мустанг" е необходимо участниците да споделят, чрезсвоя Facebook профил видео, заснето от ОРГАНИЗАТОРА, свързано с обявяването на играта, като кликнат върху следния линк: https://www.facebook.com/watch/?v=379341946426031

Зачитат се всички споделяния, направени през периода 03.10.2020 г. - 05.11.2020 г. (23:59 ч.) включително, като постове след 00:01 ч. на 06.11.2020 г., не се зачитат при теглене на участниците в играта.

Наградите в Играта са шест:

* Спечелилият първо място ще получи за награда употребяван лек автомобил Форд Мустанг, брандиран с логото на MostAuto, Bri4ka.com&Vsi4kibri4ki.com, със следните характеристики: марка: FORD, модел: Mustang,година на производство: 2010, двигател: 3,7 l, скорости: автоматични, цвят: тъмно син, гориво: бензин. Наградата – лек автомобил не включва разноските по регистрация на автомобила в Отдел „Пътна полиция”, нито продуктова такса, нито каквито и да било други разходи по автомобила. Посочените разноски са за сметка на печелившия.

Организаторът и Възложителятне носят отговорност във връзка с каквито и да било вреди инеблагоприятни последици, свързани с използването на наградите.

* Спечелилите второ, трето, четвърто, пето и шесто мястоще получат за награда - ваучери за услуги, предоставяни от „МОСТ АУТО” ООД, заедно с ключодържател Bri4ka.

Печелившите ще бъдат изтеглени, в присъствието на нотариус и комисия съставена от служители на Организатора и Възложителя, чрез живо излъчваневъв Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/Bri4ka, което ще се проведе на 06.11.2020г. Видеозапис от тегленето ще бъде публикуван на интернет страниците: www.mostauto.bg и www.vsi4kibri4ki.com до 7 (седем) дни след самото теглене.

Изборът на спечелилите ще се извърши на случаен принцип, измежду всички участници в Играта, изпълнили условията на Играта, в срока на провеждането ѝ, ръчно или с помощта на софтуер.

Всеки участник може да спечели само една награда.

Служител на Възложителя ще се свърже еднократно с всеки от изтеглените лица на база предоставени публични контакти (през фейсбук месинджър на профила и налични публични телефон и адрес).

При невъзможност на Възложителя да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителите, както и при непотърсена в рамките на 7 дни награда, последният губи правото си на наградата и не се дължат компенсации.

Организаторът и Възложителят на Играта не носят отговорност, ако печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

Спечелилият награда – автомобил следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, да предостави необходимите данни и да удостовери писмено, че е получил наградата.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.

Не се допуска размяна на награди за тяхната парична равностойност или с други алтернативи.

Участникът в играта, спечелил брандирания автомобил, се съгласява и декларира:

• че няма да променя външния вид на автомобила и ще ползва автомобилът брандиран в продължение на 1 /една/ календарна година след придобиването му;

• че няма да се разпорежда /продава, заменя, залага, дарява/ с автомобила в продължение на 1 /една/ календарна година след придобиването му;

• че няма да използва автомобила за рекламни цели, извън брандирането, без съгласието на Организатора и Възложителя.

• да бъде заснет при връчване на наградата – лек автомобил.

При неспазване на първите три пункта посочени в т.10.8 от настоящите правила, участникът, спечелил брандирания автомобил дължи неустойка в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара