Спечелете 50 карти по 500 лв. и 100 карти по 100 лв.


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv/winners/


В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 04.08.2020 г. до 04.10.2020 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® - кредитна или дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

Служители на ОМВ България, MasterCard® или Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957 ("Подизпълнителят"), членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

Юридически лица нямат право на участие в томболата.

При регистрацията за участие в томболата лицето по т. 16 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

a) номер на касовия бон от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС
b) дата на покупка
c) точна сума на покупка
d) собствени две имена на кирилица;
e) телефонен номер за контакт;
f) адрес на електронна поща.

С регистрацията на един касов бон, Участник може да участва и в двете тегления на наградите, упоменати в т. 11. С една регистрация може да се спечели само една награда от двете тегления.

Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 31 и 32 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 04.10.2020 г., 23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

Един Участник може да направо само 1 (една) регистрацията за томболата за всеки отделен касов бон. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на направените регистрации.

Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрирания касов бон, както и придружаващия бон от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 26 по-долу).

С регистрация си за участието в томболата, всеки Участник потвърждава, че:

1. отговаря на условията за участие в нея;

2. е прочел и разбира Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания "Преоткрий картата на България" съгласно т. 31 и 32 по-долу;

3. е съгласен и приема настоящите Общи условия.

Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

· 50 (петдесет) награди всяка по 500 (петстотин) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

· 100 (сто) награди всяка по 100 (сто) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

Предплатени карти MasterCard®, получени като награди от печелившите Участници, могат да бъдат използвани в срока на тяхната валидност, посочен на лицевата им страна, при условията и съобразно таксите за ползване на издателя картите.

Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници. Наградите се теглят в две тегления, както следва:

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 04.09.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 05.09.2020 г.

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 05.10.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 06.10.2020 г.

При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и трима резервни печеливши Участници.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страниците www.omv.bg и https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv : инициали на имената на печелившите Участници и номерата на трансакцията от фискалния бон. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответното теглена на томбола по т. 19. Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria . Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 23.

Всяка награда следва да бъде потърсена от печеливш Участник в срок от 10 работни дни от датата на обявяване на съгласно т. 21.

В случай че в посочения в т. 22 срок печеливш Участник не се свърже с Организатора, за да получи своята награда, Организаторът има право да се свърже с Участника на посочения от него/нея телефонен номер или, ако не успее да се свърже с печеливш Участник, на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

Печеливш Участник губи правото си на награда и в случай че бъде установено участие в настоящата Кампания в нарушение на Общите условия или закона (например, но не само, участие с фискален бон, който е платен със сума в брой, отказ да представи касов бон или бележка от банков/ПОС-терминал). В този случай, ако наградата вече е предоставена, печелившият Участник се задължава да я върне в посочен от Организатора срок.

Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице в търговски обект на Организатора, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

За да получи наградата, печелившият Участник следва да предостави на Организатора или Подизпълнителя регистрирания и притежаван от него фискалния бон, който е изтеглен като печеливш, заедно с бон от банков/ПОС-терминала за извършеното безконтактно плащане с MasterCard®, както и да се идентифицира като печеливш Участник. В случай на каквото и да е разминаване между информацията номера на фискалния бон, регистриран на страницата на Организатора, и номера на действително представения фискалния бон, както и ако не може да бъде представен фискалния бон и бон от банков/ПОС-терминал за извършеното безконтактно плащане при получаването на награда, Организаторът ще приеме за действителен представения от печелившия фискален бон, като има право да дисквалифицира съответния Участник, за което се прилага съответно т. 23.

В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само, три имена, рождена дата, номер на лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност), Организаторът или Подизпълнителят имат право допълнително да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 23.

Участник, спечелил награда, не може да замени спечелена награда за други стоки или услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска и да получи нейната равностойност в пари.

При предоставяне на спечелена награда, Организаторът има право да направи фотографии с печелившите Участници, които Организаторът да публикува на своята официална страница.

Краен срок - 4 октомври 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара