Спечелете прахосмукачки-робот iRobot Roomba 676 от Nivea и Kaufland


Краен срок - 28 юни 2020

СПЕЧЕЛИ ПРАХОСМУКАЧКА-РОБОТ iROBOT ROOMBA 676 ОТ NIVEA, ЗА ДА СЕ ПОГРИЖИШ ЗА СВОЯ ДОМ!

Купи продукти NIVEA от магазини Kaufland на стойност от минимум 10 лева с ДДС и участвай в игра за 1 от 5 прахосмукачки-робот iRobot Roomba 676! Погрижи се за дома и за семейството си с NIVEA всеки ден!

В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA.

Наградите, предвидени за Печелившите участници в играта са 5 (пет) броя прахосмукачки-роботи iRobot Roomba.

Цветът и моделът на прахосмукачките-роботи iRobot Roomba не са по избор на клиента, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС от всеки от магазините на Кауфланд България, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на www.nivea.bg/pogrijise като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура - удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналната фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, различна от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на играта всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 10 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с тази бележка и неговото име ще участва в играта само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда прахосмукачките-роботи iRobot Roomba, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
a) участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от марката NIVEA;
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA, извън периода на Промо играта;
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност минимум 10 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации, с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.
направили регистрации, с качени снимки на служебен бон или дубликат на фактура

Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.
6.9. Представянето на копие от фискален бон/ фактура вместо оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.

Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.

Организаторът на Промо играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Промо играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон/фактура, с която въпросният Участник е участвал в Промо играта, или пък че фискалният бон/фактура е загубен/а от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия/та за участие в играта.

На 08.07.2020г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на петимата печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на пет резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 5 печеливши, след което се изтеглят имената на 5 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 5 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba и на 5 резервни печеливши.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 10.07.2020г. на www.nivea.bg/pogrijise.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 20.07.2020г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този участник се замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши участници.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната игра. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш участник, по реда за заместване, определен в настоящите правила.

Наградите - 5 прахосмукачки-роботи iRobot Roomba, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискалния бон/фактура, регистрирани за участие в играта и  свидетелстващи за закупени продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 10 лв. с ДДС, съгласно Раздел 6, т. 6.2 от настоящите Официални правила, както и да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия Участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването й. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на Печелившия участник се връчва и служебната бележка.

Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация от печелившия Участник съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на печелившия Участник по ЗДДФЛ и останалите относими закони и подзаконови нормативни актове в областта на данъчното облагане в Република България


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара