Спечелете 300 комплакта с чаши и бири Ариана Радлер


Краен срок - 31 юли 2020

Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в Интернет, като в периода 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г. включително всяко желаещо да участва лице се регистрира със своя адрес на електронна поща (имейл адрес).

Преди въвеждане на личните данни, индивидуализиращи участника, той потвърждава чрез маркирането на нарочен бутон, че е уведомен за необходимостта от предоставяне на лични данни, за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани, за възможността да откаже предоставянето им и за последиците от това. В случай че участникът не маркира изричното си съгласие, той не може да въведе личните си данни, съответно те не се събират и запазват.

Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната форма на Интернет страницата http://ariana.bg/radler данни. Регистрацията на участниците включва и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на тези Правила, в т.ч. на изискванията на чл. 5, спрямо него не са налице предпоставките по настоящите Правила, както и че се е запознал с настоящите Правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.

Отказът на лицето да попълни регистрационната форма и да даде потвържденията по предходната алинея го дисквалифицира като участник в играта и регистрация не се извършва, а въведените от него лични данни се заличават автоматично и незабавно и не се запазват.

По всяко време от съществуването на Интернет страницата http://ariana.bg/radler, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът или Операторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да заличи от нея качен от участник текст, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, качил съответния текст или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава ограниченията от настоящите Правила или ако каченият текст е с нецензурно, насилствено или друго неправомерно съдържание. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие участникът, който ги е качил на Интернет страницата http://ariana.bg/radler, ще бъде отстранен от участие в играта.

В случаите по предходните точки на настоящия член, Организаторът или Операторът на играта има право, чрез модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спира или ограничава участието на всеки участник, който по негова преценка, действа в противоречие с ограниченията, изброени в настоящите Правила. Това право, освен чрез премахване на качения от участника материал, може да се упражнява и посредством спиране и ограничаване достъпа на участника до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до Интернет страницата http://ariana.bg/radler и др. подобни мерки.

Участието в играта се осъществява, като участникът създаде свой свеж Ариана Радлер момент, като избере вкус, 3 ключови думи и натисне бутона “Генерирай” на Ариана Радлер страницата http://ariana.bg/radler, и след това се регистрира за участие в периода от 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г.включително.

Всеки участник има право да създава моменти неограничен брой пъти в периода на кампанията от 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г.. включително.

По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://ariana.bg/radler и в
тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява, като събраните до момента лични данни ще бъдат унищожени.

След края на кампанията, в рамките на 3 работни дни ще бъдат определени 300 (триста) печеливши участници и 3 (трима) резервни печеливши, изпълнили условията на играта. Наградата е комплект от 2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л.

Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Комисията ще се събере чрез конферентна връзка – представител на организатора и представител на оператора. Имената на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg/radler.

Всеки печеливш участник ще получи награда, представляваща комплект от 2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

В срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му предостави трите си имена и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Спрямо резервния печеливш съответно се прилагат правилата на чл.19 и на предходните изречения на този чл.18.1. Ако и първият резервен печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен печеливш при съответно приложение на чл.16 и чл.17 от настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички трима резервни печеливши. В случай че и третият резервен не изпрати в срок личните си данни, не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не се връчва.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по чл.5 или спрямо него има ограничение за участие, продиктувани от настоящите Правила, наградата му се предоставя на резервен печеливш по реда на чл. 18.1 от настоящите Правила.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Доставката ще се направи в рамките на 30 (тридесет) дни след получаване на коректна информация за печелившия участник. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен печеливш по реда на чл. 18.1 от настоящите Правила.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара