Спечелете екскурзия с кемпер, мини фризер, раници, суитчъри и още много награди от Jagermeister


Краен срок - 25 август 2020

Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:
• Jagermeister 500 ml
• Jagermeister 700 ml
• Jagemeister 1.0 l

Вид и общ брой на наградите:
• Голяма награда - 3-дневна екскурзия с брандиран кемпер на Йегермайстер – 1бр. – екскурзията следва да се осъществи в срок до 3 месеца от датата на обявяване на победителя – без ограничение в територията;
• Мини фризер – 3бр.;
• Раница – 50бр.;
• Суитчър – 100бр.;
• Шапка – 100бр.;
• Тениска – 100бр.;
• Хладилна чанта – 200бр.;
• Джобна бутилка – 200бр.;
• Шот сет – 1000бр.;
• Връзка – 250бр..

Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Локалс ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

В промоцията могат да участват всички физически лица навършили 18 години с местоживеене в България, с изключение на служителите в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,“Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, Рекламна агенция Локалс ООД, и членове на техните семейства (по права и съребрена линия)

Участник в Кампанията може да получи обратно стойността на един Участващ продукт, при условие, че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
• Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (25.06.2020. – 25.08.2020г.).
• В периода на Кампанията използва Участващия продукт, съгласно препоръчителната и отговорна консумация и изстуден на -18 градуса, и остане неудовлетворен от него.
• В срок до 01.09.2020 г. попълни онлайн на адрес www.jagermeister.promo искане за възстановяване на заплатената сума, към което трябва за приложи следното:
- кратко обяснение на причините за неудовлетвореността от продукта;
- снимка на изстудената бутилка Йегермайстер;
- снимка на касовата бележка, от която да са видни датата (датата на покупката следва да е в периода на промоцията), стойността и вида на закупения Участващ продукт;
- уникалния код от гърба на бутилката;
- имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника.
- банкова сметка, в случай, че Участникът желае сумата да му бъде възстановена по банков път или по Куриер – по избор на Участника.
- На адрес: град София, Еконт Офис София Бигла на вниманието на Локалс ООД, тел. 0885665903 - следва да бъде изпратена бутилката, за която се иска възстановяване на сумата като Бутилката трябва да бъде пълна на минимум 50%. Бутилката се изпраща по куриер за сметка на Партньора.

Срокът за възстановяване на стойността започва да тече от деня на получаване от Партньора на върната и на поне 50% пълна бутилка.

Стойността на Участващия продукт ще бъде възстановена на Участника, в случай че той е изпълнил всички условия, посочени в Раздел 5 ал.2 от настоящите правила.

Стойността, която следва да бъде възстановена на Участник в Kампанията е реално заплатената цена от Участника, съгласно посоченото във фискалния бон за покупката на продукта.

Стойността на Участващия продукт ще бъде върната на Участника от Партньора по избран от Участника начин:
- в брой - чрез куриер, след като Партньорът е уточнил адреса на Участника;
- по банкова сметка, посочена от Участника в искането.

Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Участника.
При възстановяване на стойността по банков път, Партньорът следва да нареди сумата за възстановяване до 45 дни от датата на получаване на продукта от Партньора; срокът за получаването на сумата от Участника е в зависимост от вътрешните правила на съответната банка или извършване на куриерската услуга в зависимост от избрания от Участника начин за възстановяване на парите.

Правото на връщане на Участващ продукт може да бъде упражнено и след края на Кампанията, но не по-късно от 1 седмица от датата, обявена за край на Кампанията, при изпълнението на всички, посочени условия в Раздел 5 ал.2 от настоящите правила.

Стойността на Участващия продукт ще бъде изплатена в български лева;.

Участник може да получи обратно само веднъж и стойността само на един Участващ продукт като Участник заявил искане за възстановяване на  заплатената сума, прекратява автоматично участието си в Кампанията и не участва за спечелване на награди.

Механизъм

1) Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията “Jägermeister – на -18 градуса или ти връщаме парите ”, участва в томболата за изброените в Раздел 4 ал.1 награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

• Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (25.06.2020. – 25.08.2020г).

• В периода на Кампанията използва Участващия продукт, спрямо препоръчителната и отговорна консумация и изстуден на -18 градуса, и остане удовлетворен от него;

• В срока на Кампанията регистрира покупката си онлайн на адрес www.jagermeister.promo си със следните данни:

- снимка на касовата бележка, от която да са видни датата (датата на покупката следва да е в периода на промоцията), стойността на закупения Участващ продукт;
- снимка на ледено студената бутилка Йегермайстер;
- уникалния код на гърба на бутилката;
- имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника.

2) Независимо от механизма по ал. 1 и едновременно с него участник в Кампанията може да участва в спечелването на гарантирани награди до изчерпване на количествата в Раздел 4 ал.1 от типа „шапка“, „суитчър“, „раница“ Йегермайстер, като покани свои приятели да се включат в Кампанията, като сподели своя личен и уникален URL линк чрез имейл, Facebook, Viber, WhatsApp, и др. платформи.

• Награди:

- I-во ниво: При споделяне на своя личен и уникален URL линк и последвали поне 5 уникални регистрации за участие в промоцията през същия линк на съответния участник, участникът, изпратил линка печели шапка Йегермайстер.

- II-ро ниво: При споделяне на своя личен и уникален URL линк и последвали поне 10 уникални регистрации за участие в промоцията през същия линк на съответния участник, участникът, изпратил линка печели суитчър Йегермайстер.

- III-то ниво: При споделяне на своя личен и уникален URL линк и последвали поне 20 уникални регистрации за участие в промоцията през същия линк на даден участник, участникът, изпратил линка печели раница Йегермайстер.

• Регистрациите се натрупват за целия период на Кампанията и участника може да премине и през трите посочени по-горе нива, в зависимост от броя уникални регистрации, получени през личния URL линк на съответния участник.

• Проследяването и контрола за коректността на механизма по ал.2 от Кампанията се извършва чрез специално разработен за целта софтуер, който следи съответния участник на колко хора е изпратил уникален URL линк и съответно колко от тях са направили уникални регистрации за участие в промоцията. Един участник може да спечели и трите награди от трите нива за периода на Кампанията.

• За уникална регистрация по смисъла на тази Кампания се счита коректно въведен Имейл адрес.

• Участниците постигнали едно от трите нива в Кампанията ще бъдат известени чрез имейл, изпратен от Партньора до имейл адреса, подаден при регистрацията.

• На база предоставения мобилен номер, Представител на организаторите на Кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 10-дневен срок, губят правото си да получат наградата.

• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

• Участниците в механиката по ал.2. от Раздел 6 запазват участието си в механизма на промоцията по ал. 1. от Раздел 6 и участват в томболата за спечелването на награди: 3-дневна екскурзия с брандиран кемпер на Йегермайстер; 3 мини фризера, 50 раници, 100 суичъра, 100 шапки, 100 тениски, 200 охладителни чанти, 200 джобни бутилки, 1000 шот сета, 250
връзки.

• Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща, телефон, с цел да информира участникът, че са изтеглени печелившите имена.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на Интернет адрес https://www.Jagermeister.promo, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност. По отношение Голямата награда – същата ще бъде предоставена като ваучер с условията за ползване на същия.

Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът или Партньорът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си в срок до 10 дни това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара