Спечелете таблети Huawei, 45 рекламни одеяла и 90 термоса


Краен срок - 2 януари 2018

Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен превод за България или за чужбина в офис на Банката или в агентската мрежа на Банката в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката или на агента талон с уникален код;

Клиентът следва да отвори талона, за да узнае уникалния код, който следва да бъде регистриран онлайн на адрес www.westernunionnagradi.bg („Сайта“), като бъдат въведени следните данни:

• Уникален код на талона;
• Дата на превода;
• Име и фамилия на наредителя на превода;
• Телефон;
• E-mail адрес.

Клиентите, които са регистрирали успешно извършените от тях преводи, участват в разпределянето на наградите, чрез три тегления, които ще бъдат проведени от Организатора, както следва:

1. Първо теглене: Участват Клиентите, които до 15.11.2017 г. включително са наредили поне един превод, отговарящ на критериите по т. 5.1. за някоя от наградите по т. 6.1.2 или т. 6.1.3. (одеяла и термоси) и поне два превода отговарящи на критериите по т. 5.1., за награда по т. 6.1.1. (таблет). Ще бъдат разпределени: 1 (една) награда – таблет, 15 (петнадесет) награди – одеяла и 30 (тридесет) награди – термоси. Тегленето ще бъде извършено на 16.11.2017 г.;

2. Второ теглене: Участват Клиентите, които до 13.12.2017 г. включително са наредили поне един превод, отговарящ на критериите по т. 5.1. за участие в томболата за някоя от наградите по т. 6.1.2 или т. 6.1.3. (одеяла и термоси) и на критериите по т. 5.2. за награда по т. 6.1.1. (таблет). Ще бъдат разпределени :1 (една) награда – таблет, 15 (петнадесет) награди – одеяла и 30 (тридесет) награди – термоси. Тегленето ще бъде извършено на 14.12.2017 г.;

3. Трето теглене: Участват Клиентите, които до 02.01.2018 г. включително са наредили поне един превод, отговарящ на критериите по т. 5.1. за участие в томболата за някоя от наградите по т. 6.1.2 или т. 6.1.3. (одеяла и термоси) и на критериите по т. 5.2. за награда по т. 6.1.1. (таблет). Ще бъдат разпределени: 1 (една) награда – таблет, 15 (петнадесет) награди – одеяла и 30 (тридесет) награди – термоси. Тегленето ще бъде извършено на 03.01.2018 г.;

5.4.    Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Всеки Клиент може да регистрира неограничен брой преводи в Промоцията, в съответствие с настоящите Правила. По-големият брой преводи, регистрирани от един Клиент през периода на Промоцията, увеличава шансовете за печалба от тегленията. Един Клиент може да спечели само по една награда от всяко теглене.

Ще бъдат разпределени следните награди:

3 (три) таблета Huawei MediaPad T2 7.0
45 (четиридесет и пет) рекламни одеяла.
90 (деветдесет) рекламни термоса.

Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни с друга награда и не могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.

Печелившите участници ще бъдат уведомявани за спечелената награда чрез SMS, изпратен до мобилния телефонен номер, респ. чрез телефонно обаждане до стационарния телефонен номер, посочен при регистрирането на превода, съгласно т. 5.1. по-горе. Банката допълнително ще публикува имената на печелившите на адрес www.westernunionnagradi.bg

Организаторът ще се свърже с печелившите участници на посочените от тях телефонни номера за уточняване на офис на Банката за получаване на спечелената награда. Ако спечелил участник не бъде открит по телефона от Организатора, не се свърже с Организатора и/или не се яви за получаване на наградата в избрания офис на Банката в срок до 2 (два) месеца от датата на теглене на печелившите, участникът губи правото да получи наградата. При получаване на наградата, печелившият следва да предостави лични данни, необходими за издаване на служебна бележка по т. 6.5.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева, както и парични награди, без значение от стойността им, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторът издава на съответния спечелил участник служебна бележка по образец за предоставената предметна награда, респ. за изплатената му парична награда и платения за нея данък. Служебните бележки се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им - в срок до 15 април на следващата година и могат да бъдат получени в обслужващия финансов център на банката. Издадената служебна бележка служи за деклариране на получения паричен доход от спечелилия участник. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара