Спечелете 3 уникални X-Box One Конзоли с Кинект сензор от Tedi

Краен срок - 12 юли 2015

Промоцията включва следните продукти с промоционална опаковка и с производствен промоционален код, отпечатан върху стикер, наричан по-долу кодът:

1. Тedi нектари – 300 ml
2. Tedi нектари – 750 ml
3. Tedi нектари - 1l
4. Tedi нектари GO – 300ml
5. Tedi нектари - 200ml
6. Tedi waterrr напитки (Ягода и Ябълка) – 500 ml
7. Tedi play напитки – 400 ml, наричани по-долу Продуктите.

Кодът, поставен върху опаковката на продукта, е скрит върху стикер зад етикета или върху стикер на опаковката. Разкриването му е възможно само след закупуване на продукта.

Във връзка с организирането на нова томбола с нови награди игрални конзоли в
рамките на промоцията „Къде е Tedi?” с настоящото допълнително приложение се правят
изброените по-долу допълнения и изменения към Правилата за промоцията „Къде е Tedi?“.

1. В томболата има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице
условията, посочени в раздел II, т.2 от правилата за промоцията, и което е изпълнило
следните условия:

а) да закупи промоционални продукти (минимум 15 броя) в периода 15.06.2015г.-12.07.2015г. В томболата лицето може да участва и с кодове от промоционални продукти,
закупени преди 15.06.2015 г., стига кодовете от тях да не са били използвани за спечелване
на гарантирани награди или за получаване на жокер в играта „Къде е Tedi?”;

б) ако до този момент не се е регистрирало във връзка със спечелването на някоя от другите награди в рамките на промоцията, да регистрира своето участие в периода до 24:00:00 часа на 12.07.2015г. на следния сайт: www.tedi.bg /датата и часът на получаване на заявката за регистрация от организатора са решаващи/.

Минималният брой кодове, които участникът трябва да регистрира, за да участва в томболата, е 15 броя. Кодовете, регистрирани във връзка с участие в томболата, не могат да бъдат използвани за спечелването на някоя от другите награди, раздавани в рамките на промоцията „Къде е Tedi?”.

За участниците в томболата се предоставят следните награди: 3 броя игрални конзоли.

Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболата. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

Наградите от томболата ще бъдат предоставени еднократно, чрез теглене, което ще се проведе на 13.07.2015 г. в офиса на Организатора в гр. София, ул. „Проф. Архитект Храбър Попов“ № 7. В тегленето ще участват онези участници, които са регистирали минимум 15 промоционални кода в периода 15.06.2015-12.07.2015 г. Наградите от томболата ще се предоставят чрез теглене, като тегленето се осъществява чрез компютърна програма чрез произволен избор на печеливш от въведените в компютърната база данни на участниците. В случай че данните на изтегления печеливш участник са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват. При всеки жребий се изтеглят и резервните печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на
резервите. Тегленето на резервните печеливши се осъществява след първоначалното основно теглене, като се прилагат съответно правилата за него.

В рамките на 3 работни дни от деня на тегленето на томболата Организаторът или упълномощено от него лице се свързва по имейл или телефон с участника, за да го уведоми за предоставянето на спечелената награда и за да получи адреса за доставка на участника. В същия имейл участникът ще бъде поканен и да изпрати четливи стикери с всички кодове, използвани за участие в томболата, на следния адрес: с. Казачево, Ловешка област, п.к. 5548, с вписан текст „За играта „Къде е Tedi?“ В противен случай участникът губи правото си да получи наградата.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара