Игра "Генератор на идеи"

Краен срок - 15 юни 2012

Участвай в ИГРАТА

Кога една блестяща идея се превръща в работеща?
Когато съдържа правилната дозировка вдъхновение, социални умения и технологично знание.
Такива са и типовете хора, които са ти нужни, за да спечелиш в Trends of tomorrow – социален, артистичен и технологичен.

Какво се иска:
1. Oткрий силните си страни с RGB теста и можеш да спечелиш Galaxy Note
2. Сформирай отбор и събери трите типа
3. Изберете си тема и ментор
4. Развийте общ проект
5. Спечелете една от следните награди:
I награда: 5000 EUR стипендия за екипа
II награда: 3000 EUR стипендия за екипа
III награда: 3 Samsung Galaxy Note – по един за всеки от екипа

В Играта могат да участват физически лица между 16 и 19 навършени години към датата на попълване на RGB тест.

В периода от 18.04.2012г. до 15.06.2012г. участниците попълват „RGB тест", в който освен на поставените от Организатора въпроси,
участниците посочват областта (категорията), в която желаят да се развиват професионално.

Възможните области (категории) на професионално развитие са следните:

- Масови комуникации и медии (PR, журналистика и др.)
- Маркетинг и продажби (маркетинг, мениджмънт, продажби, предприемачество)
- Правни и политически науки (икономика, политически науки, социални науки, право, международни отношения, финанси)
- Инженерни науки & IT (архитектура, инженерство, компютърни науки, програмиране, математика и др.)
- Изкуство и култура (всички съвременни изкуства, културология, философия, психология и др)
- Медицина и естествени науки (медицина, дентална медицина, фармацевтика, биология, екология, химия, география, молекулярна биология и др.)

След попълване на RGB-тест и потвърждение от страна на участниците, Организаторът определя типа на съответния участник (R, G, B)

В периода от 18.05.2012г. до 15.06.2012г. участниците формират екипи („Екип").

Всеки Екип се състои от 3-ма участника и трябва да отговаря на следните изисквания:

- всички участници в Екипа да са заявили по реда на т. 4.1.1.1., че искат да се развиват в една и съща професионална област
(категория)
- екип се сформира от трима участника с различни или дублиращи се типове според резултатите ;

След формирането на Екип и потвърждението за състава му, член на Екипа попълва текст (презентация) с отговор на въпроса „Защо този екип иска да продължи участие в Играта и с какво този екип е по-добър от останалите?"

Първите двама участници, които отговарят на условията в т.4.1.2.1., които потвърдят поканата, автоматично се присъединяват към екипа.

Всеки потребител има право да изапрати до 24 покани на свои приятели.

Всеки потребител може да участва само в един екип (независимо дали е създател или поканен).

Post a Comment

По-нова По-стара