Спечелете уикенди в хотел Kashmir и ваучери за Douglas от бонбони Raffaello

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Raffaello за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба,  в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Raffaello  в самостоятелна търговска опаковка.  За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Raffaello и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 5 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) върху регистрираната и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка/и един участник в Промоцията може да участва за две различни по вид награди, посочени в раздел 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.raffaello.bg и да създаде свой потребителски профил за участие в Промоцията, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  български мобилен телефонен номер, имейл и парола.

    Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

    Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл,  дали качената от тях касова бележка е одобрена за участие в Промоцията или не.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват точки (сърца), като една точка (сърце) съответства на един пълен похарчен лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя една точка в профила.

    В зависимост от броя на събраните точки (сърца) в профила си съгласно т. 7 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:
        една от 40 Gift Card от Douglas и BEAUTY|ZONE на стойност 400 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и).
        един от 5 ваучера за уикенд в Wellness & Spa Hotel Kashmir, град Велинград на стойност 1200 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 15 точки в профила си (равняващи се на обща стойност  от поне 15 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и).

    Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 5 или 15 лева) за  закупен/и  Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.  За избягване на съмнение, един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

    Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Raffaello/Рафаело или производни наименования). Касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Моля вижте и забележката по-долу.

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и) в оригинал, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Тегленето на наградите ще се проведе след края на Кампанията съгласно условията и сроковете, посочени в раздел 5.2. по-долу в настоящите Официални правила.  Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената от тях награда по телефон. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. В случай че печелившият не може да бъде открит при тези опити, Организаторът уведомява печелившия за спечелената награда чрез съобщение, изпратено по електронна поща на имейл адреса, въведен от участника при регистрация на профила му.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Raffaello/Рафаело или производни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, пралини, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е. Raffaello/Рафаело или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж (повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията).

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

1.     Награда вид 1 (Gift Card от Douglas  и BEAUTY|ZONE на стойност 400 лв.) чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период на Кампанията 40 от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 5 точки в профила си (равняващи се на  обща стойност  от поне 5 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.

2.     Награда вид 2 (ваучер за уикенд в Wellness & Spa Hotel Kashmir, град Велинград на стойност 1200 лв.) чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период на Кампанията 5 от участниците, регистрирали  валидна касова бележка(и) и събрали поне 15 точки в профилите си (равняващи се на  обща стойност  от поне 15 лв. за закупен/и  Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и),  ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец март 2024 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.  В случай че печелившият не може да бъде открит при тези опити, Организаторът уведомява печелившия за спечелената награда чрез съобщение изпратено по електронна поща до имейл адреса, който печелившият е въвел при регистрацията на профила си в Сайта. В случай че печелившият не отговори на имейла на Организатора,  предоставяйки адрес за доставка и другите необходими данни за връчването на наградата, в срок до 7 календарни дни от изпращане на съобщението, наградата ще се присъди на резерва.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара