Спечелете 3 ваучера по 500 лв. за покупки в ИКЕА от Garden gourmet

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

0898590*** (169736)
0885866*** (624418)
0876099*** (1312340056)

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Garden gourmet за поне 7 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда във всички търговски обекти на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти под марката Garden gourmet ®, предлагани в търговската мрежа.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 3 (три) ваучера за покупка от ИКЕА България, всеки ваучер на стойност 500 (петстотин) лева.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти Garden gourmet®  на стойност минимум 7 (седем) лева с ДДС в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове, снимка на фискалния бон/ове  на интернет адрес: http://www.nestle.bg/gardengourmet („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти Garden gourmet® ,организирана в периода 01.07.2023 г. - 31.07.2023 г.

Приложете фискалния бон със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове  от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове . Снимките на фискалния/те бон/оветрябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове  трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, фискалния бон не е заснет в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност от 7 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове  могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 31.07.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  14.08.2023 г. на Сайта на играта http://www.nestle.bg/gardengourmet

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора чрез куриер „Еконт Експрес“ на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 31 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара