Спечелете 5 ваучера по 500 лв. за почивка и 100 ваучера по 50 лв. за пазаруване в BILLA

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://billapromo.bg/

Как се участва:

Чрез пазаруване в магазини BILLA за поне 5 лв. и използване на приложението BILLA App.

Пълни правила:

Право на участие в кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18
години. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на
регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на
възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за
невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

За периода на кампанията от 27.07.2023г. до 23.08.2023г. вкл. ще бъде проведена една томбола
на 30.08.2023г., в която ще се изтеглят общо 5 (пет) ваучера за туристически услуги на стойност
500 лева всеки и 100 (сто) BILLA ваучера за пазаруване на стойност 50 лева всеки.

За участие в томболата е необходимо в периода от 27.07.2023г. до 23.08.2023г. вкл. да бъде
извършена покупка на стоки или стока в магазин БИЛЛА на обща стойност минимум 5 (пет) лева с един касов бон, независимо дали стойността на покупката или част от нея са заплатени с
ваучер за храна, банкова карта или в брой, и кодът върху касовата бележка за извършената
покупка да бъде регистриран за участие в томболата на интернет страница, достъпна
единствено през банер в мобилното приложение BILLA App. За да бъдат достъпени банера и
регистрационната форма за участие в томболата, е необходимо клиентът да има инсталирано
мобилното приложение BILLA App и да има създаден профил в него.

В случай че клиент няма инсталирано приложението BILLA App, той може да го изтегли от App
Store и/или Google Play на адрес: https://www.billa.bg/billa-card/svali-billa-app. За изтегляне на
приложението BILLA App, създаване на профил и регистриране на клиента за участие в
томболата не се дължат такси.

Приложението BILLA App е налично само за мобилни устройства с операционни системи Android с версия 6.0 или по-нова и IOS с версия 14.0 или по-нова. За изтегляне на приложението BILLA App, създаване на профил и регистриране на клиента за участие в томболата е необходимо устройствата с операционна система Android с версия 6.0 или по-нова да поддържат връзка с Google Play, а устройствата с операционна система IOS с версия 14.0 или по-нова да поддържат връзка с App Store.

Тютюневи изделия, ваучери за подарък и хранителни продукти за кърмачета не участват при
формиране стойността на покупката за целите на кампанията и тези Правила.

Минималната стойност от 5 лева се счита изпълнена, ако тази стойност е достигната след
приспадане на всички отстъпки, предлагани от БИЛЛА за закупените от клиента стоки,
независимо дали стойността на покупката или част от нея са заплатени с ваучер за храна,
банкова карта или в брой.

При изпълнение на условието за минимална покупка, извършена с един касов бон, върху
касовия бон/касовата бележка се визуализира код, който следва да се регистрира на интернет
страница, достъпена единствено през банер в мобилното приложение BILLA App за участие в
томболата. Всяка покупка над изискуемия минимален праг от 5 лева получава само един код,
независимо от нейната обща стойност.

Примери:
✓ Покупка за 6 лева – получава 1 код с възможност за спечелване на ваучер за почивка или BILLA ваучер за пазаруване;
✓ Покупка за 12 лева; за 37 лева; за 78 лева; за 98 лева и т.н. – получава 1 код с възможност за спечелване на ваучер за почивка или BILLA ваучер за пазаруване;

Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета в
регистрационната форма на интернет страницата, достъпна през банер на приложението BILLA
App: код за регистрация от касовата бележка (кодът за регистрация се отпечатва върху касовата
бележка при изпълнение на изискването за минимална стойност на покупката), име и фамилия,
имейл и телефон за връзка, на който може да бъде уведомен при спечелване на награда.
Всеки код от касовата бележка е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, респ. да
участва с неограничен брой кодове за регистрация. За всяко участие е необходим отделен код.
Регистрираният касов бон следва да се съхранява от участника за целите на получаване на
награда, в случай че е печеливш.

Всеки участник има право да получи само една награда (само един брой награда). В случай, че
участник е изтеглен като печеливш повече от един път (за повече от една награда), ще се счита
че той печели първата по ред награда, за която е изтеглен. За всяка следваща награда, изтеглена
на името на същия участник, ще се пристъпват към теглене на друг участник.

Тегленето на наградите се извършва от BILLA на 30.08.2023г. на случаен принцип измежду
всички участници, успешно регистрирали код в периода на кампанията от 27.07.2023г. до
23.08.2023г. включително. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер,
осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. Тегленето на
наградите се извършва в присъствието на нотариус. За тегленето на наградите се съставя и
подписва протокол. В рамките на томболата се изтеглят:

Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще
бъдат публикувани на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват
по телефона. При спечелена награда по телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че
желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

При спечелена награда БИЛЛА ваучер за пазаруване - по телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата. Ваучерът се предоставя на носител под формата на карта-пластика.

При спечелена награда Ваучер за туристически услуги - по телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да предостави следните данни: три имена, дата на раждане и е-mail адрес. На посочения е-mail адрес печелившият участник получава уникалния идентификационен код на спечеления ваучер. За реализиране на ваучера печелившият участник трябва да се идентифицира пред туристическата агенция с посочените данни: три имена, дата на раждане, уникален код на ваучера.

В случай, че ваучерите са повредени или дефектни поради непредвидени обстоятелства или
поради причини извън контрола на Организатора, няма да се предлага заместваща награда или
заместител от какъвто и да е вид.

След като печелившите участници бъдат определени, Организаторът извършва процес на
валидирането им, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на
участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила. Печелившите
участници се валидират, само ако са спазени всички разпоредби съгласно настоящите Правила.
След приключване на процеса на валидиране Организаторът пристъпва към свързване с успешно
валидираните печеливши участници на координатите за контакт, предоставени от тях при
регистрацията за участие в кампанията.

В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА
или не потвърди получаването на наградата, или ако поради някаква причина не може да бъде
валидиран или няма право да получи наградата, същият губи правото да получи награда. В този
случай се пристъпва към свързване с изтеглен резервен участник за съответния вид награда по реда на тяхното изтегляне, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила. Ако резервен участник също не отговаря на изискванията, се разглеждат следващите резерви по реда на тяхното изтегляне. Ако нито един от резервните участници не бъде валидиран, респ. не бъде осъществен контакт с него в рамките на 3 (три) дни, съответната награда не се връчва.

Награда Ваучер за туристически услуги на стойност 500 лева:
1. Ваучерът е валиден за следните основни туристически услуги и/или комбинация от тях
по избор на печелившия участник: хотелско настаняване в България и чужбина; самолетен и
сухопътен транспорт в чужбина; организирани пътувания или почивки в страната и чужбина;
индивидуално изготвени пътувания или почивки в страната и чужбина.
2. Ваучерът е със срок на валидност една година от датата на издаване.
3. Всеки ваучер за туристически услуги е на стойност 500 (петстотин) лева. В случай, че
печелившият участник избере туристическа услуга на по-висока стойност от стойността на
ваучера, той доплаща разликата над 500 лева за своя сметка. В случай, че печелившият участник
избере туристическа услуга на по-ниска стойност от стойността на ваучера, остатъчната стойност
не се възстановява и не може да се заменя с паричната й равностойност или да се използва за
други услуги.
4. Ваучерът не може да се заменя за паричната му равностойност.
5. Ваучерът не подлежи на връщане.
6. Ваучерът не може да се преиздава. В случай на загуба/унищожаване, печелившият
участник губи правото на туристически услуги, като БИЛЛА не носи отговорност и не дължи
обезщетение/компенсация на съответния участник.
7. Ваучерът може да се преотстъпва от спечелилия участник на трето лице, писмено
посочено от него.
8. Ваучерът съдържа уникален код и може да се използва еднократно. Ваучерът може да
се използва само след писмено потвърждение от страна на БИЛЛА пред туристическата агенция
относно самоличността на спечелилия участник и/или третото лице, на което е преотстъпен.
9. Ваучерът се издава и реализира от туристическа агенция „Сън Сприй Холидейз“ ЕООД,
ЕИК 202458272, лицензиран туроператор, и може да се реализира само след предварителна
резервация на следните контакти: тел. 02/9817381 и/или и-мейл адрес
office@sunspreetravelpartner.com . Ваучерът е валиден само за предоставени от „Сън Сприй
Холидейз“ ЕООД предложения за неговото използване, изпратени на печелившия участник в
отговор на получено негово запитване на посочените данни за контакт с посочен
идентификационен номер на ваучера.
10. За реализиране на ваучера за туристически услуги, печелившият участник следва в
рамките на периода на валидност на ваучера да се свърже с туристическа агенция „Сън Сприй
Холидейз“ ЕООД, за да бъде определен вида и точния период на ползване на избраната
туристическа услуга, като периодът на фактическото предоставяне на услугата може да бъде и
след срока на валидност на конкретния ваучер, но не повече от 3 (три) месеца след този срок.
В случай, че печелившият участник не се е свързал с туристическа агенция „Сън Сприй
Холидейз“ ЕООД в периода на валидност на ваучера и/или туристическите услуги не са
осъществени в срок до 3 месеца след изтичане срока на валидност на ваучера, печелившият
участник губи правото си на тези услуги, като БИЛЛА не носи отговорност и не дължи
обезщетение/компенсация на съответния участник.

Наградата BILLA ваучер за пазаруване на стойност 50 лева е под формата на карта-пластика
и дава възможност да се закупят продукти от магазини БИЛЛА на територията на Република
България на обща стойност 50 лева.

Краен срок - 23 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара