Спечелете PlayStation 6 и 10 броя слушалки Logitech G435 от STR8

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта STR8 от определени магазини и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила:

    Участникът тряба да е закупил два продукта с марката STR8 на територията на Република България от магазини Life Market; Janet Grand Market; PM Пазарджик; MAX MARK Горна Оряховица; EDEA; My Market; Remedium.

    Покупката на продуктите трябва да е отразена в един касов бон, фактура или друг документ за покупката.

    Участникът трябва да е качил снимката на документа, доказващ за покупката, в регистрационната форма на сайта www.str8-game.com.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта, са имена /лично име и фамилия/ и e-mail. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите имена по документ за самоличност, телефон за връзка и адрес за получаване на наградата, а в случаите на предметна награда и награда, представляваща облагаем доход, и своето ЕГН /единен граждански номер/, респ. ЛНЧ (личен номер на чужденец), респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ, с оглед изпълнението на нормативните данъчни изисквания за облагане и отчитане на тези награди.

Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон/фактура, който удостоверява покупката на два продукта марка „STR8“. Касов бон/фактура, който е регистриран от участник в Играта, не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове/фактури, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.5.1.

При регистриране на една касова бележка/фактура повече от веднъж, чрез различни номера на мобилни телефони или при други данни за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 11 броя, както следва:

    1 бр. Playstation 6
    10 бр. слушалки Logitech G435

Награди стикери се получават веднага на място на касата в обекта, в който е извършена покупката на два продукта с марката STR8.

След приключване на Играта и в срок до 10 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите (11 победителя).

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип чрез жребий. Жребият се осъществява чрез софтуер на избор на случаен принцип от лице, определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето, определено от Организатора. Определянето на победителите за съответната награда/и се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

    Определяне на 1 победител за награда Playstation 5
    Определяне на 10 победителя за награди слушалки Logitech.

Имената на Участниците, избрани за Победители, съобразно условията на настоящия раздел, се обявяват на страницата по т.2.1., на 28.06.2023 г.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид награда.

Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.5. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи своите три имена, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

Един участник може да спечели само една награда.

Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер за сметка на Организатора. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. За получаване на наградата пред служителя на куриерската фирма се представя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон/фактура, който е бил издаден при покупката на продуктите и който Победителят е регистрирал за участие в Играта. Организаторът умолява участниците в Играта да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията! При разминаване между регистрираните данни от касовия бон/фактура и реално представения на куриера, Участникът няма право да получи наградата и се дисквалифицира от Играта.

Наградата до Победителя се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т.7.6.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара