Спечелете грамофони Reloop, слушалки Audio-Technica и ваучери от Jameson Black Barrel

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 8 януари 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Jameson Black Barrel и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта по т.3.1. е изпълнило следните условия:

    Закупило е от търговски обект на територията на Република България бутилка Jameson Black Barrel от 700 ml (700 мл).

    Посетило е страницата https://www.JamesonBBrecords.bg и се е регистрирало като участник в Играта.
    За включването в Играта всеки участник попълва на страницата по т.2.1. регистрационна форма, в която посочва следните свои данни и информация: номерът на касовия бон (фискалния бон), с който е закупен продукта посочен в т.5.1.1., своите две имена (име и фамилия), email и телефон за контакт.

Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта са тези посочените по-горе, необходими за регистрация в страницата по т.2.1. Участник, който е определен за победител от Играта трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на награда: три имена, адрес за получаване на наградата и телефон за контакт (ако е различен от посочения при регистрацията). Победител, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, освен данните по предходното изречение за доставка на наградата, предоставя допълнително и своя единен граждански номер (ЕГН) с оглед нормативните изисквания за данъчното облагане на предметната награда.

Всяко лице, отговарящо на условията на настоящите правила може да участва в Играта многократно, при условие, че при всяко свое участие регистрира различен номер на касов бон (фискален бон), с която е извършило отделна покупка на продукта по т.5.1.1.

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение покупката на повече от един брой от продукта по т.5.1.1., която е удостоверена с един касов бон не увеличава шанса на участника да бъде избран за победител. Принцип в Играта е „едно участие-един касов бон“.

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение повечето участия (регистрации с различни номера на фискален бон за покупка на продукта по т.5.1.1.) увеличават единствено шанса на съответния участник да бъде определен за победител, но не дават право за получаване на повече от една награда. Принцип в Играта е „един участник – една награда“.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 23 награди, както следва:

    ваучер на стойност 50 лв. за покупка на стоки от магазин „Дюкян Меломан“, гр. София – 10 броя.
    слушалки Audio-Technica – 10 броя.
    грамофон Reloop Hifi Turn 3 Черeн – 3 броя.

ВАЖНО!

Наградата ваучер на стойност 50 лв. за покупка на стоки от магазин „Дюкян Меломан“, гр. София може да бъде използван за еднократна покупка на стоки предлагани в магазина в срока на валидност на ваучера указан върху самия ваучер, като срока не може да бъде по-кратък от един месец от датата на получаване на ваучера.

Отговорността от унищожаване и/или загубване на ваучера и/или пропускане на срока за използването му се носи от Победителя от момента на предаването му като в тези случаи Организаторът не дължи компенсация или обезщетение на такъв Победител.

Стоките предлагани в търговския обект до посочената сума се предоставят на лицето приносител на ваучера. 

Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност. Собствеността върху наградата не може да бъде прехвърляна от победител в Играта до момента на предаването й.

След приключване на Играта и в срок до седем дни от крайната дата по т.3.1. се избират победителите сред участниците в Играта, които отговарят и са изпълнили условията й. Броят на победителите съответства на броя на наградите (общо двадесет и трима победители). Награди, които не са раздадени при тегленето на победителите поради недостатъчен брой участници остават нераздадени.

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение, всеки участник може да спечели само един брой от раздаваните награди независимо от обстоятелството, че може да бъде изтеглен неколкократно като победител, поради участието му с повече от един регистриран фискален бон. В случай, че участник, който вече е бил избран за победител за съответната награда по реда на изтеглянето й същият няма право да получи награда от друг вид. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител на негово място. Принцип в Играта е „участникът получава наградата, за която е бил определен като Победител първоначално“.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип чрез томбола посредством софтуер за избор на случаен принцип. Тегленето на победителите се извършва от две лица определени от Организатора. Лицата по предходното изречение съставят протокол, в който отразяват имената на победителите и спечелената от тях награда по реда на изтеглянето им.

Определянето на победител за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето на победителите при спазване на следния ред за разпределяне на наградите:

    Определяне на десет победители за награда ваучер на стойност 50 лв. за покупка на стоки от магазин „Дюкян Меломан“, гр. София.
    Определяне на десет победители за награда слушалки Audio-Technica.
    Определяне на трима победители за награда грамофон Reloop Hifi Turn 3 Черeн.

Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в страницата по т.2.1., в срока по т.7.1.

Освен обявяването на победителите по начина посочен в т.7.4., в срока по т.7.1., Организаторът се свързва с всеки един от тях чрез съобщение изпратено до електронната поща (email) на победителя, която същият е посочил в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок до пет дни от получаване на съобщението по т.7.5., Победителят трябва да отговори на полученото съобщение като предостави следните свои данни за получаване на наградата: три имена (име, презиме и фамилия), телефон за контакт и адрес за доставяне на наградата. Ако участник определен за победител не отговори и не предостави необходимите данни на ОРГАНИЗАТОРА в посочения в предходното изречение срок, той губи правото си да получи наградата като на негово място се избира друг победител сред участниците за същата награда. Правилото се прилага до получаването на необходимите данни от победителите по отношение на всички награди.

Наградите се изпращат до адреса предоставен от победителите по т.7.6., чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от пълнолетно лице упълномощено от Победителя, с пълномощно с нотариална заверка на подписа. За получаване на наградата Победителят/пълномощника представя на служителя на куриерската фирма документ за самоличност, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя/доказване на представителната власт на пълномощника и задължително регистрирания в Играта касов бон за извършената покупка, с който участникът е бил определен за победител. Наградата на Победителя се изпраща в срок до 14 дни, считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.6.

Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

При получаването на наградата, всеки победител подписва декларация, с която потвърждава получаването на наградата си, като посочва своите три имена, а победителят спечелил награда слушалки Audio-Technica или грамофон Reloop Hifi Turn 3 Черeн и своя единен граждански номер (ЕГН), поради обстоятелството, че предметните награди подлежат на данъчно облагане по смисъла на ЗДДФЛ.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара