Спечелете нов скутер VESPA GTS Sport Edition

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Свилен Дорев

Как се участва:

С регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Наградата, която могат да спечелят участниците в Играта е нов скутер VESPA GTS Sport Edition на единична стойност 13 500 лева с ДДС.

Наградата не може да бъде заменяна с нейната парична равностойност и/или да бъде преотстъпвана на други лица.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

Всеки, желаещ да участва, трябва да направи своя персонална регистрация в периода от 00:00 часа на 01.04.2022 г. до 23:59ч часа на 30.04.2022 г. на интернет адрес https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма – две имена, телефонен номер, имейл.

Един участник с един имейл адрес може да направи само една регистрация в рамките на Промоцията/Играта.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промоцията. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Организаторът на Промо играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон и/или e-mail за контакт или по друг начин не е попълнил правилно или точно необходимите данни за участие.

Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промо играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Промо играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившия участник.

Тегленето на печелившия участник ще бъде осъществено на случаен принцип в присъствието на нотариус. Ще бъде изтеглен един печеливш и един резервен участник. Протоколът с резултатите от тегленето на наградата ще бъде публично оповестен до 16.05.2021г. на https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.

В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печеливне могашия участник от томболата, Организаторът ще се свърже с него на посочения телефон, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към изтегления резервен участник.

В деня на свързване с печелишия участник и валидиране на неговото участие, печелившият следва да предостави следните данни на Организатора: три имена, ЕГН, постоянен адрес с оглед изготвяне на необходимите документи във връзка с получаване на спечелената награда и деклариране и заплащане на дължимия данък за нея съгласно изискванията на българското законодателство. В случай че печелившият участник откаже да предостави тези данни, той не може да получи спечелената награда.

Получаването на наградата става лично от изтегления печеливш участник на следния адрес: гр.София ул.Лъчезар Станчев 5. В деня на получаване на голямата награда печелившият участник следва да подпише Тристранен приемо-предавателен протокол за получаване собствеността и владението на скутер VESPA GTS Sport Edition с официалния представител на марката за Република България - Италиан Моторс ЕООД. След подписване на Тристранния приемо-предавателен протокол за спечената награда собствеността и владението върху нея преминават върху печелившия участник, който има и всички последващи задължения относно придобиването и регистрацията на моторното превозно средство.

При получаване на наградата и подписването на Тристранния приемо-предавателен протокол на моторното превозно средство печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора и официалния представител на марката VESPA GTS Sport Edition за Република България - Италиан Моторс ЕООД

Наградата, показана в рекламните материали на Промоцията е с илюстративна цел и илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.

Цветът и моделът на наградата не е по избор на клиента, спечелил наградата.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на юридическите лица („ЗДДФЛ“), предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването ѝ. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на печелившия участник се връчва и служебната бележка.

Данъкът върху доходи, придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите.

Краен срок - 30 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара