Спечелете iPhone13, таблети Samsung Galaxy Tab A7, смарт часовници и брандирани съитшърти

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://eospromo.bg/pechelivshi-ot-parva-stapka/

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря едновременно на следните условия:

    Към началната дата на Играта лицето е Задължено лице по парично задължение към някой от Организаторите. Под Задължено лице, за целите на Играта се разбира – пълнолетно физическо лице, което към началната дата на играта е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по поне едно парично вземане с кредитор някой от Организаторите, което парично вземане е било цедирано от първоначалния кредитор в полза на някой от Организаторите. Лица, чиито задължения са цедирани на някой от Организаторите след началната дата на Играта, не попадат в обхвата на понятието Задължено лице и може да им бъде отказана регистрация. Организаторите си запазват правото в хода на Играта едностранно да изменят, като ограничат или разширят съдържанието на понятието Задължено лице.

    Задълженото лице се е регистрирало успешно за участие в Играта посредством Интернет страницата на Играта.

В случай че Задължено лице има повече от едно парично задължение към някой от Организаторите, същото има право само на една регистрация за участие в Играта.

Участието в Играта се реализира по следния начин:

    В периода за провеждане на Играта, посочен в т. 3.1., по-горе, всяко Задължено лице има възможност да се регистрира за участие в Играта на Интернет страницата на Играта. За да се извърши успешна регистрация, Задълженото лице следва да въведе във контактната форма – собствено име, фамилия и ЕГН. Забранено е лице да посочва чужди данни. След въвеждане на данните, се извършва автоматична проверка, която да удостовери, че лицето отговаря на изискванията за Задължено лице. Ако не отговаря на изискванията, лицето няма право да участва в Играта и въведените от него данни се заличават. Ако лицето отговаря на изискванията, за да бъде определено като Задължено лице и има право на участие в играта, ще му бъде предложена втора контактна форма, посредством която, да завърши успешна регистрация. В случай че лицето не отговаря на изискванията за участие в Играта, същото ще получи съобщение, че регистрацията му е неуспешна, на това основание. Изявлението за неуспешна регистрация не представлява и не следва да се приема като волеизявление от страна на Организаторите за това, че опрощават изцяло или частично задължение/я на регистриращото се лицето към тях или се отказват от каквито и да било свои права, които имат срещу регистриращото се лице.

    Във втората контактна форма Задълженото лице, следва да въведе свои – актуален адрес на електронна поща (опционално) и актуален телефонен номер (задължително). Забранено е лице да посочва чужди данни. За да завърши успешно регистрацията си, лицето следва да декларира, че е прочело и безусловно приема настоящите Общи условия и Съобщението за поверителност. При успешна регистрация Задълженото лице ще бъде уведомено за това чрез изскачащ прозорец, с което се счита, че същото е станало Участник в играта.

    Всяко Задължено лице има право на само една регистрация за участие в Играта. Всеки регистрирал се успешно Участник в играта участва в томболата за спечелване на някоя от предметните награди, посочени в чл. 2.1, по-горе. Всеки Участник може да спечели не повече от една от предметните награди. Успешната регистрация не гарантира на Участника, че ще спечели някоя от предметните награди.

    Печелившите в томболата ще бъдат изтеглени на случаен принцип от успешно регистрираните Участници в играта, чрез софтуерното приложение – org, в присъствието на представители на Организаторите и на нотариус, който да удостовери тегленето на наградите и печелившите.

    Инициалите на първото име и пълната фамилия на печелившите Участници и конкретната награда, която са спечелили, ще бъдат обявени публично на Интернет страницата на Играта. Представител на Организаторите ще се свърже с всеки от спечелилите участници на телефонния номер, посочен във формата за регистрация от участника, за да му предостави информация относно начина и срока за получаване на наградата.

    Участник в Играта, спечелил награда съгласно настоящите условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

    Освен участие в томболата всеки успешно регистрирал се участник може да получи, по преценка на съответния Организатор, и възможност за индивидуално предложение за начин на погасяване на задължението на Участника към Организатора. Съдържанието на индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението се определя едностранно и е изцяло по преценка на Организатора, в качеството му на кредитор на Участника. Организаторите по никакъв начин не се задължават и не са обвързани с това индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението на Участник да съдържа предложение за отстъпка (опрощаване) на част или цялото задължение на Участника, отсрочване или разсрочване и др. При наличие на повече от едно задължение на Участника към някой от Организаторите, индивидуалното предложение може да е общо за всички задължения към съответния Организатор или различно за всяко едно от тях, което е изцяло по преценка на съответния Организатор. Ако Участник има задължения и към двамата Организатори, всеки от тях, самостоятелно преценява дали може да предложи индивидуално предложение за начин на погасяване на съответното/те задължение/я на Участника. Условията и срокът, при които е валидно индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължение, също се определят едностранно от съответния Организатора и могат да са различни за отделните Участници или за отделни задължения.

След успешна регистрация, Участникът, чрез информация в изскачащ прозорец, ще бъде уведомен, че служител на съответния Организатор ще го потърси на посочения в регистрационната форма телефон за контакт, за да го уведоми за това дали за съответния Участник съответния Организатор има индивидуално предложение за начин на погасяване на задължението му, и ако има такова, какво е съдържанието му.

Описание наградите:

    Телефони – Apple iPhone13 (128 GB) – 1 брой
    Таблети- Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7″ Wi-Fi T220 32GB + 3GB RAM – 4 броя
    Смарт часовници – XIAOMI AMAZFIT GTS 3 IVORY WHITE – 3 броя
    Брандирани суитшърти с логото на Организаторите – 12 броя

Всеки участник може да спечели най-много една от наградите за срока на провеждане на Играта. При спечелването на награда от един вид, Участникът няма възможност да спечели награда от друг вид, от предвидените в Играта.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите може да изискат от Участниците/спечелилите Участници да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи за самоличност. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

Представител на Организаторите ще се свърже с всеки от спечелилите Участници на телефонния номер, посочен във формата за регистрация от Участника, за да му предостави информация относно начина и срока за получаване на наградата, освен ако съответния Участник изрично е заявил отказ от участие в Играта. Организаторът си запазва правото да се свърже с Участниците и посредством имейл, ако такъв е предоставен от тяхна страна.

В случай че не е осъществена връзка с печеливш Участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането от страна на представител на Организаторите на телефонния номер, посочен във формата за регистрация, и ако печелившият Участник не осъществи връзка с Организаторите посредством някой от комуникационните канали, посочени на Интернет страницата на Играта в срок до 10 календарни дни от тегленето, съгласно чл. 3.1., печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш Участник от Играта е предоставил неверни или неактуални данни за контакт.

Наградите ще се предоставят по един от следните начини:

    На място при Организаторите на адрес: гр. София, ул. Рачо Пеков Казанджията № 6, ет. 6, Матрикс Тауър, в работно време на Организатора – от 09:00 часа до 18:00 часа в периода от 16.05.2022 г. до 19.05.2022 г. Всеки печеливш Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от служител на съответния Организатор. При получаване на наградите печелившите Участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в играта. Печеливш Участник може да получи наградата си и чрез пълномощник, като за целта пълномощникът следва да представи изрично писмено пълномощно издадено от печелившия Участник. Копие от пълномощното ще бъде запазено от съответния Организатор.

    Чрез изпращане по куриер на адрес, изрично посочен от печелившия Участник при уведомяването му за наградата. Печелившия участник може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера. При получаване на наградите печелившите участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в играта.

В случай че избран за печеливш участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Играта, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число ако Участникът/Пълномощникът му откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол по т. 7.7, Организаторите отказват да връчат спечелената от Участника награда и Участникът губи правото си върху наградата.

Краен срок - 30 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара