Спечелете акустични китари, аудио слушалки и 100 тениски от играта на Bushmills

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.bushmills.bg/winners/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Bushmills и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като влязат на уебсайта www.bushmills.bg  и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер
(*) Код на касовата бележка
(*) Дата на издаване на касовата бележка
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации, но едно и също лице има право да спечели най-много една от наградите в рамките на цялата игра.

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на списъка с печеливши и да ги представят на Организаторите при поискване и за да удостоверят покупката при спечелване на награда.

Организаторите запазват своето право да поискат и проверят всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

Ако в тегленето на наградите една и съща касова бележка е регистрирана и от друг Участник, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организаторите ще се свърже с Участниците, регистрирали касовата бележка, на посочените от тях имейл адрес, като им обясни причината за осъществения контакт. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, те ще бъдат помолени да предоставят доказателство за наличието на касовата бележка и регистрацията ѝ, (i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след молбата или (ii) чрез изпращане за сметка на Организаторите на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт по куриер до адрес, който им е съобщен адрес.

 Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:

    BUSHMILLS ORIGINAL (0,7L, 1L, 1,75L);
    BUSHMILLS CARIBBEAN RUM CASK FINISH (0,7L);
    BUSHMILLS AMERICAN OAK CASK FINISH (0,7L);
    BUSHMILLS BLACK BUSH (1L, 0,7L);
    BUSHMILLS 10 YEARS OLD;
    BUSHMILLS 16 YEARS OLD;
    BUSHMILLS 21 YEARS OLD;
    ВСИЧКИ ПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ BUSHMILLS;

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „BUSHMILLS –  от домашен уют към музикални приключения“ и са се регистрирали успешно на сайта https://www.bushmills.bg, имат възможност да участват в жребий, който на произволен принцип определя печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 08.06.2022 г. на сайта www.bushmills.bg.

Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 06.06.2022 г.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник, но във всеки случай един участник има право да получи само една награда в хода на цялата игра.

Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителите”) имат право да получат една от следните награди:

Наградите:
1. три броя акустична китара;
2. пет броя аудио слушалки;
3. 100 броя тениски с дизайн на Дидо Пешев.

Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглен победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@bushmills.bg  в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител за награда на пазарна стойност над 100 лв трябва да изпрати три имена, ЕГН и касова бележка, доказваща покупката, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият победител се обявява на сайта, както и на facebook страницата на Bushmils чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение. След изтичането на този срок победителят губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторите имат право да се разпоредят с неполучената награда, както намерят за добре.

След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването ѝ:
1 По куриер за сметка на Организаторите: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
2.Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на Организаторите:
Китари и слушалки ще бъдат предоставяни в офис на Ноу Уей, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя)
Тениски с дизайн от Дидо Пешев ще бъдат предоставяни в офис на А Тийм, ул. Шандор Петьофи 56, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя)

При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал победителя, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторите имат задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

Краен срок - 5 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара