Спечелете 72 награди по 500 лева в пролетната кампания на Visa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.visabg.com/promotsii/billsandtaxespromo2022/pechelivshi.html

Как се участва:

С плащане на данъци и/или битови сметки с помощта на Visa и регистриране на бележка от POS.

Пълни правила:

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (1 март 2022 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Банка ДСК
Българо-Американска Кредитна Банка
Инвестбанк АД
Обединена Българска Банка
ПроКредит Банк България
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк България
Тексим Банк
УниКредит Булбанк
Централна Кооперативна Банка
Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Участие за месечни награди

Всеки притежател на валидна Участваща карта, с която е извършено поне 1 (едно) плащане на данък, такса за битови отпадъци или битова сметка в Периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за месечна награда, като в рамките на даден месечен период от Периода на Промоцията регистрира на visabg.com/campaign/billsandtaxespromo2022:

    уникалния оторизационен код („УОК“) на ПОС бележката от плащането на ПОС терминал,
    или, в случай на плащане онлайн (извършено през интернет сайт или мобилно приложение), номера на направеното плащане/номера в основанието за плащане/абонатния номер на плащането – в зависимост от информацията, предоставена от съответната платежна система.

С регистрирането на валидно плащане на данък, такса за битови отпадъци или битова сметка това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“).

Всяка регистрация на валидно плащане на данък, такса за битови отпадъци или битова сметка, дава право на 1 (едно) участие в тегленето на месечна награда за съответния месечен подпериод, в който е регистрирано плащането. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за месечна награда неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на даден месечен подпериод от Промоцията съответния брой различни плащания. Едно и също плащане не може да бъде регистрирано 2 (два) или повече пъти.

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие в тегленето на наградите се осъществява посредством извършване на отделни регистрации на всяко едно плащане. Регистрацията на съответно плащане се осъществява на адрес: visabg.com/campaign/billsandtaxespromo2022 посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, имейл, име, фамилия, телефонен номер, името на участващата организация, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането, дата на плащането, стойност на плащането, отор.код/номер на плащането (уникален оторизационен код на ПОС бележката или номера на направеното плащане/номера в основанието за плащане/абонатния номер на плащането при плащания през интернет сайтове). Преди завършване на регистрацията участникът трябва да потвърди, че е прочел и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, необходими за осъществяване на Промоцията. Преди завършване на регистрация участникът има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам информация за настоящи и бъдещи промоции и свързаната с тях комуникация от Visa.”

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да бъдат правилно отчетени всички отделни регистрации на плащания, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти, ако са издадени от една и съща Участваща организация), при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, включително, но не само: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и/или Възложителя, включително услуги, предоставяни от Участващите организации.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията, участието и провеждането на Промоцията.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията (например: сгрешен телефонен номер, сгрешен уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или сгрешен код на плащането при плащания през интернет сайтове, сгрешена дата на покупка и/или сгрешено наименование на организацията, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането). Всеки Печеливш, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на visabg.com/campaign/billsandtaxespromo2022, ще бъде дисквалифициран и неговата награда ще бъде предоставена на една от резервите.

Общи изисквания:

Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки и/или потвърждения на онлайн плащания, за да удостоверят направените плащания с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши. Организаторът и/или Възложителят могат да откажат участие на Участник в Промоцията или предоставяне на награда на Печеливш, ако не бъдат предоставени валидни ПОС бележки и/или потвърждения на онлайн плащания.

Плащанията, регистрирани през даден месечен подпериод от Периода на Промоцията, участват в тегленията на награди само за съответния месечен подпериод, през който са регистрирани, и не участват в тегленията за награди за друг месечен подпериод.

Няма изискване за минимален паричен размер на плащанията.

За валидни се считат само плащанията на:

    данъци, дължими от физическо или юридическо лице към общинските и държавния бюджети, както и местни такси за битови отпадъци, извършени на ПОС терминал, инсталиран в съответната общинска или държавна администрация, както и плащанията на данъци или местни такси за битови отпадъци, извършени онлайн, където е предоставена възможност за плащане на посочените задължения. Примери за участващи плащания:
    Данък недвижими имоти
    Такса битови отпадъци
    Данък МПС
    Всички други данъци, в т.ч. данък върху доходите на физически лица, корпоративен данък, данък върху добавена стойност и пр.
    битови сметки*, извършени на ПОС терминал или онлайн в специализирани сайтове като epay.bg, ubbpay.bg и всички други сайтове, предлагащи аналогични услуги. Участващите битови сметки са за потребление на:
    Ток
    Парно
    Газ
    Вода
    Телефон
    Телевизия
    Интернет
    Охрана, осигурявана от дружества, предоставящи услуги по Сигнално-охранителна дейност  
    Професионален домоуправител   
    Асансьорна поддръжка
    Телекомуникации и хостинг услуги

*участват плащания към всички търговски дружества, регистрирани на територията на Република България и предоставящи описаните битови услуги, които приемат плащания с Участващи карти, включително и чрез посредник.

В Промоцията не могат да участват:

    Плащания, които не попадат в категориите „данъци“, “местна такса за битови отпадъци” и „битови сметки“, посочени по-горе;
    Плащания на данъци, такси за битови отпадъци и битови сметки, направени директно през банкова сметка, а не с карта Visa;
    Плащания на данъци, такси за битови отпадъци и битови сметки в обекти извън територията на Република България;
    Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой;
    Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията;
    Трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (1 март 2022 г.).

Описание на наградите

За всеки месечен подпериод от Периода на Промоцията [общо 2 (два) месечни подпериода] се теглят 36 (тридесет и шест) месечни награди, всяка от които представлява паричен превод, по лична картова сметка на Печелившите, открита в съответната Участваща организация, за сумата от 500 (петстотин) лева.

За целия Период на Промоцията се раздават общо 72 (седемдесет и две) месечни награди.

Печелившите Регистрирани Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши Регистрирани Участници на месечни награди и по 36 (тридесет и шест) резервни печеливши Регистрирани Участници.

Месечните подпериоди и датите за тегленията на награди са, както следва:

    За първия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 март 2022 г. и ще продължи до 23:59 часа на 31 март 2022 г. – тегленето се извършва на 7 април 2022 г.;
    За втория месечен подпериод, който започва 00:00 часа на 1 април 2022 г. и ще продължи до 23:59 часа на 30 април 2022 г. – тегленето се извършва на 5 май 2022 г.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните Регистрирани Участници, които са регистрирали изтеглените печеливши плащания („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация по избран от съответната Участваща организация начин (телефон, имейл или друго). Всяка Участваща организация трябва да потвърди на Организатора валидността на направените регистрации на плащания на своите Печеливши преди да изплати техните награди. В случай че валидността на направените регистрации на плащания на даден Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши.

Организаторът ще предостави съответния брой и вид награди, описани по-горе в Раздел 6 от настоящите Официални правила, на съответната Участваща организация за Печелившите, които обслужва, и за които е потвърдила валидността на изтеглените печеливши плащания.

Всички награди ще се получават от Печелившите по личната им банкова сметка в съответната Участваща организация, издала съответната Участваща карта с печеливши трансакции. Наградите ще бъдат преведени по картовите сметки на Печелившите от съответните Участващи организации в 30-дневен срок след потвърждаване на валидността на изтеглените печеливши плащания. Регистрираните Участници се съгласяват, че картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответните изтеглени печеливши плащания, следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата.

Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна), Печелившият губи правото да получи наградата. В този случай наградата се връща на Организатора от Участващата организация (освен ако Участващата организация не е издала и Участващата карта на изтегления резервен Печеливш), Организаторът я предоставя на Участващата организация, издала Участващата карта на първия резервен Печеливш, а Участващата организация превежда наградата по картовата сметка на съответния резервен Печеливш в 30-дневен срок след потвърждаване на валидността на изтеглените печеливши плащания. В случай че и картовата сметка на първия резервен Печеливш е неактивна или невалидна, наградата се връща на Организатора съгласно правилата по предходното изречение, за да бъде предоставена на втория резервен Печеливш, което се повтаря до валидно получаване на съответната награда или до изчерпване на броя на резервните Печеливши. В този случай Организаторът и/или Възложителят може да решат или да удължат срока на Промоцията и/или да изтеглят нов/и Печеливши, или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши. В случай че в Периода на Промоцията или в отделен месечен подпериод Печелившите участници са по-малко от предвидените награди, съответно останат нераздадени награди, то Организаторът и/или Възложителят може да решат нераздадените от първия месечен подпериод награди да се прехвърлят като бройка във втория месечен подпериод и/или да удължат срока на Промоцията или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени.

Имената на Участващите организации, които трябва да са издали Участващите карти преди началото на Промоцията (1 март 2022 г.), за да имат те право на участие, ще бъдат публикувани на visabg.com/campaign/billsandtaxespromo2022   

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 13 май 2022 г.

Краен срок - 30 април 2022 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара