Спечелете 30 кафемашини и 300 комплекта чаши от вафли My Motto

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://mymotto.bg/

Участието в Играта е обвързано с покупка.

В Играта участват всички продукти под търговска марка “ MY MOTTO“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 :

Да закупи в периода на Играта продукти под търговска марка „MY MOTTO“:

- за минимум 1 лв. – за участие в лотария за спечелване на чаши за кафе („МАЛКА НАГРАДА“);
- за минимум 3 лв. – за участие в лотария за спечелване на кафемашина („ГОЛЯМА НАГРАДА“),

от търговски обект, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 :

Да посети интернет страницата на Играта – www.mymotto.bg; Да регистрира номера на касовия бон за извършената покупка (може да се регистрира само касов бон, който е издаден в периода на Играта).

При регистрацията си, участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;
б) номер на касовия бон;
в) стойността на направената покупка на продукти с търговска марка “MY MOTTO”;

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт под търговска марка „MY MOTTO“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект, находящ се на територията на Република България!

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че е навършил 18 години, съгласен е с Официалните правила на Играта, както и че е запознат с Политиката за поверителност.

С участието си в Играта, всеки участник потвърждава, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.mymotto.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

За избягване на всякакво съмнение, всяка регистрация на касов бон, който отговаря на изискванията за участие в лотарията за спечелване на ГОЛЯМА НАГРАДА, дава права на участие и в лотарията за спечелване на МАЛКА НАГРАДА.

Множеството регистрации за участие в лотарията за спечелване на МАЛКА НАГРАДА, извършени от един участник, водят до натрупване на сумите от всеки регистриран от него касов бон, с който не е спечелена МАЛКА НАГРАДА, като при достигане на минимално изискуемата стойност на покупка, даваща право на участие в лотарията за спечелване на ГОЛЯМА НАГАДА, този участник получава автоматично право на участие и в тази лотария. Участникът има право да получи толкова броя автоматични регистрации за участие в лотарията за спечелване на ГОЛЯМА НАГАДА, колкото пъти натрупаната към неговите регистрации сума е кратна на 3лв.

 Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

а) МАЛКА НАГРАДА: Комплект от две чаши за кафе. За целия период на Играта ще бъдат раздадени общо 300 броя награди от посочения тип. Всяка седмица от периода на Играта ще бъдат раздавани по 33 комплекта чаши. През последната седмица ще бъдат раздадени 36 комплекта чаши.

а) ГОЛЯМА НАГРАДА: Кафемашина DeLonghi EC191.CD, 1100 W, 15 Bar, Еспресо. За целия период на Играта ще бъдат раздадени общо 30 броя кафемашини от посочения модел. Всички кафемашини ще бъдат изтеглени чрез жребий през първата седмица след края на играта.

Уведомяваме Ви, че получаването на ГОЛЯМА НАГРАДА подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „MY MOTTO“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон на куриера. Задължително условие е на касовия бон да е изписано името на закупения продукт „MY MOTTO“. Като изключения се приема касов бон с допълнително изписване имената на закупения продукт от касиера в съответния търговски обект. В този случай, касовият бон трябва да бъде подписан и подпечатан от съответния търговски обект. При условие че участник е спечелил награда с касов бон, който не отговаря на описаните в предходните изречения условия, като последно изключение се допуска участникът да изпрати на Изпълнителя снимка на касовия бон и закупения/ите продукт/и MY MOTTO. Въз основа на получената снимка Изпълнителят може да приеме регистрация като валидна.

Не се допуска участие с касов бон, който е издаден от търговски обект извън страната.

Теглене на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

Разпределението на МАЛКИТЕ НАГРАДИ ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Играта. Всички печеливши касови бонове не участват в следващи тегления.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екрана на устройството, от което се регистрираш и SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точка т.7.2.2 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за МАЛКА НАГРАДА

Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.mymotto.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Теглене на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА

Тегленето на печелившите за ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърши еднократно, на случаен принцип, чрез специално разработен от Изпълнителя софтуер. В периода от 03.01.2022 г. до 07.01.2022 г. на случаен принцип ще се изтеглят 30 участници, които ще спечелят кафемашина от посочения в т.6.1, б. „б“ вид. От тегленето за ГОЛЯМА НАГРАДА се изключват регистрациите на касови бонове, които вече са били изтеглени за печеливши при тегленето на МАЛКА НАГРАДА.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, при тегленето, ще бъдат изтегляни и 3 (три) резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в е описано в т.7.4.2; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.4.2 начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в точки т.7.4.2 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка.

Обявяване на печелившите за ГОЛЯМА НАГРАДА - Обявяването на печелившите се извършва в деня на тегленето. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.mymotto.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтегления за печеливш телефонен номер на участника със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да получи наградата, същият губи това право.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лишат от правото да получи/получат награда/и.

Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.  

Краен срок - 31 декември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара