Спечелете аудио система Klipsch, слушалки Airpods и четци Kindle

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 7 януари 2022

Как се участва:

С покупка на уиски „Jameson Black Barrel“ и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Промоцията
1. алкохолна напитка – уиски „Jameson Black Barrel“ 1L (един литър)
2. алкохолна напитка – уиски „Jameson Black Barrel“ 0,7 L (седемстотин милилитра)
 
В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице към датата на стартиране
на Промоцията,  с местожителство в България и отговарящо  на останалите  условия, посочени в
настоящите правила.

В Промоцията  нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията,  както и
членове на техните семейства (по права и съребрена линия).  
 
Механизъм на участие  

1.  Всяко  лице, желаещо  да участва в Промоцията, трябва да закупи най-малко 1 (един)  брой
алкохолна напитка от изброените в т.4, в рамките на периода на Промоцията.  

2. След покупката, участникът следва да заяви  участие  в Промоцията на www.jbbstory.com,
където следва да регистрира:
• код на касовата си бележка за покупката на продукт, посочен в т.4;
• своите лични данни: име и фамилия,  телефонен номер за връзка, e-mail адрес;
• да измисли и потвърди парола за регистрация на сайта;
• да потвърди, че е прочел правилата на Промоцията и е съгласен с тях;
• да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за
целите на участие в Промоцията;
• да потвърди, че има навършени 18 години;
• да натисне бутон „Регистрирай се”.

3. След регистрацията, на екрана ще се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не,
респективно къде има допусната грешка или пропуск в процеса на регистрация.  

Едно  лице може да се регистрира  за участие  до 10  (десет)  пъти  в  рамките на периода на
Промоцията  (т.е. един участник може да регистрира до 10  бр. касови бележки). Важно: Данните
(име, фамилия, град, телефон,  e-mail)  трябва да са едни и същи при регистрация на различни
кодове от един и същи участник. В базата данни за тегленето на наградите се записва участник,
който на свое име, фамилия, телефон  и имейл адрес има регистрирани не повече от 10  (десет)
броя касови бележки.  

Участникът е длъжен да запази  касовата бележка от покупката на промоционалния продукт
(алкохолна напитка по т.4) до 31.03.2022 г. Касовата бележка/и ще бъдат изискани от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на всеки спечелил участник. Награда не може да бъде  връчена/предадена  на  участник,  който  не  представи  касовата  бележка/и.  В  случай,  че печеливш участник не пази и не предостави касовата бележка от покупката, на негово място ще бъде определен друг участник за същата награда.   

Датата на касовата бележка трябва да съвпада с датата, регистрирана от печелившия участник
по реда на т.7.2.

Всеки участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

Всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на
периода на Промоцията.
 
Наградите – общо 15 (петнадесет) броя, са както следва:  
• 7 (седем) броя слушалки “Airpods”;
• 7 (седем) броя четци за електронни книги „Kindle“;
• 1 (един) брой аудиосистема „Klipsch one II“.

Наградите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност.  

След предаване на наградите на печелившите участници, Организаторът и Агенцията не носят
отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди или дефекти на технологичните награди.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над
100 (сто) лева. Задължение на  Организатора и Агенцията е при предаване на наградата на
спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от който да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2021 г. или съответно за 2022 г. в зависимост кога са спечелили. Организаторът е задължен да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.
 
Печелившите  участници  ще    бъдат  теглени  всеки  вторник,  считано  от  30.11.2021г.  до
11.01.2022г., в реално време, на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се до този момент в промоцията като всеки вторник преди 11.01.2022г. ще бъдат изтеглени по 1 (един) брой слушалки “Airpods” и 1(брой) четец за електронни книги „Kindle“, a на 11.01.2022г. ще бъдат изтеглени 1 (един) брой слушалки “Airpods”, 1 (брой) четец за електронни книги „Kindle“ и 1 (един) брой аудиосистема „Klipsch one II“. Наградите ще бъдат теглени по категории, като във всяка категория ще бъдат включени имената на всички участници, които са се регистрирали за съответния вид (категория) награда.  

Общо ще бъдат изтеглени 15 (петнадесет) регистрирани касови бележки на участници и всяка
седмица ще бъдат теглени 2 (две) резерви за всяка категория награди.  

Имената  на  печелившите  седмични  2  (двама)  участници  ще  бъдат  публикувани  на  уеб
страницата на Организатора всяка сряда, считано от 01.12.2021г. до 12.01.2022г.,

Организаторите ще се свържат по телефон с всички 15 (петнадесет) печеливши участника в
рамките на 3 (три) работни дни след датата на теглене на наградите по т.9.1., на предоставените
от тях телефони за връзка в регистрационната форма.

В  случай, че Организаторът  и/или Агенцията  не могат  да се свържат с един или повече от
печелившите  в срока по т.9.4.  поради несъответстващ или неотговарящ телефонен номер,  и
печеливш Участник не е потърсил наградата си в период от 5 (пет) дни след датата на обявяването на печелившите на www.jbbstory.com  по т.9.3, този/тези  печеливш/и  се дисквалифицира/т  и за победител се счита първият изтеглен резервен печеливш.  

В случай, че награденият не предостави касовата бележка от покупката на куриера, който ще
му занесе награда, или при верификация на възрастта се окаже, че няма навършени 18 години,
този печеливш също се дисквалифицира и за такъв на негово място се смята следващия в списъка с резерви.

Наградите се получават чрез куриерска фирма в срок до 30  (тридесет) работни дни след
обаждането до печелившия. В случай, че на адреса, посочен от печелившия, няма никой, куриерът оставя бележка с посочени координати на най-близък офис на куриерската фирма, на който до петия ден от датата на оставеното съобщение, спечелилият участник може да си получи наградата по гореописания ред. Непотърсените до петия ден пратки се връщат от куриерската фирма на Организатора/Агенцията на Промоцията.  

При получаване на наградата, участникът следва да представи:  
• касовата бележка от направената покупка през периода на промоцията – от 19.11.2021 г.
(17.00 часа) до 07.01.2022 г. (23.59 часа);  
• лична карта, или друг документ за самоличност, с който да удостовери, че има навършени
18 години. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара