Спечелете 120 ваучера по 50 лв. от Kaufland и Bruschette Maretti

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 ноември 2021

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД
енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се
получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “ Bruschette Maretti“.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
 
Стъпка 1: Да закупи минимум два продукта с търговска марка „Bruschette Maretti“ 70 г
или един продукт с търговска марка „Bruschette Maretti” 140 г в периода на Играта от
търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията
на Република България;
 
Стъпка 2: Да запази касовия бон за направената покупка; Да посети сайта на Играта -
www.marettipromobg.com; Да се регистрира, като попълни всички задължителни полета,
а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон (може да се регистрира
само касов бон, издаден в периода на Играта) Важно! – Касовият бон следва да се пази
до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения
продукт („Bruschette Maretti“), както и да е изпълнено изискването за минимална
стойност на покупката на два пакета Maretti 70 г или един пакет Maretti 140 г!
Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на „Кауфланд България
ЕООД енд Ко“ КД!; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта,
съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение,
че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример:
+359888123***), ще бъде публикуван на www.marettipromobg.com.  

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер.
Едно  физическо  лице  има  право  да  участва  само  с  един  телефонен  номер.  Всички
регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и
също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията
на  настоящите  Правила.  При  констатирани  несъответствия  съответният  касов  бон  се
счита за невалиден.

Наградите в Играта са:  ВАУЧЕР на стойност 50 (петдесет) лева с ДДС. 

Общо,  за  целия  период  на  Играта,  ще  бъдат  раздадени  120  /сто  и  двадесет/  броя
ВАУЧЕРИ. 

ВАУЧЕРИТЕ,  които  се  раздават  като  награди  в  настоящата  Игра,  важат  само  и
единствено за търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи
се на територията на Република България.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран
касов  бон  за  периода  на  Играта.  Всеки  последващ  опит  за  участие  в  Играта  с  вече
регистриран касов бон се счита за невалиден. За избягване на всякакво съмнение, един
участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта.

Касов бон, който отговаря на изискванията на настоящите Правила,  може да бъде
регистриран  само  един  път  и  чрез  само  една  регистрация.  В  случаите,  когато  на
касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден.
Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от
обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез
специално  разработен  за  нуждите  на  Играта  софтуер,  който  след  края  на  Играта  ще
изтегли на случаен принцип 120 печеливши, измежду всички успешно регистрирали се
за участие. Тегленето ще се извърши на 17.11.2021 г.  

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата
на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

В тегленето участват всички участници, изпълнили успешно стъпките в т. 5.1 и
които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени
чрез  SMS  съобщение  на  телефонния  номер,  предоставен  от  тях  при  регистрацията  за
участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който
печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS
съобщението, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената
награда.

Освен  печелившите  участници,  ще  бъдат  изтеглени  и  30  (тридесет)  резерви.  В
случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си,
както е описано в т. 6.3.4.- в петдневен срок, или спечелил участник не е предоставил
валиден  и  пълен  адрес  за  получаване  на  наградата  на  територията  на  Република
България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже
наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта
бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин с
първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря
на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5
дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на
Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и
телефон за връзка.  

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва
до 24 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3  по-горе.  Печелившите  се  обявяват  на
интернет  страницата  на  Играта:  www.marettipromobg.com.  Обявяването  става  чрез
публикуване  на  изтеглените  за  печеливши  телефонни  номера  на  участниците  със
заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример: +359887 123***).

Наградите  ще  бъдат  доставени  с  куриер,  за  сметка  на  Изпълнителя,  до  всеки
печеливш  участник,  в  срок  до  20  работни  дни  след  предоставяне  на  необходимата информация,  по  реда  на  т.  6.3.4  по-горе.  Служителите  на  куриерската  компания  ще
посетят  адреса  на  печелившия  участник  само  веднъж.  В  случай  че  участникът  не
присъства  на  адреса  и  служителят  на  куриерската  компания  не  може  да  предаде
наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия
им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10
работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си
вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно
упълномощено от него друго лице. Не се допуска получаването на наградата от друго
лице. Наградите се получават само срещу представяне (показване) на касовия бон,
с който участникът е спечелил наградата. Касовите бонове няма да бъдат събирани.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара