Спечелете 30 гифт карти по 100 лв. от Picantina и Фантастико

Краен срок - 30 април 2021

В периода на Кампанията избери и купи продукти Picantina от търговска верига „Фантастико“ на стойност минимум 4 лева, отбелязани на една касова бележка. 

Участват всички продукти с марката Picantina.
/*Важат покупки направени в магазин на ТВ „Фантастико“ или поръчани он-лайн/

Покупката трябва да бъде извършена в периода на Кампанията. 1.2. Клиентът трябва да посети Сайта на Кампанията и да въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и да регистрира фискален бон/ове като приложи снимка на същия/те на интернет www.promo.picantina.bg. Снимките на фискалния бон/ове служат като доказателство за направена покупка и участие в Кампанията, следователно трябва да бъдат четливи. Ако на снимката не присъстват изписаните участващи продукти, закупени на минималната стойност или дата на покупката, която да е в периода на Кампанията, регистрацията на бележката се счита за невалидна и отпада при теглене на наградите. 

Клиентът е длъжен и се съгласява да запази касовия бон, който при спечелване на наградата ще бъде поискан за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията. 

С регистрацията си за участие Клиентът следва изрично да заяви (с отбелязване чрез чекбокс), че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Кампаниятта и в тегленията на наградите.

Един Клиент има право да спечели само една награда с един коректно регистриран касов/фискален бон за периода на Кампанита. Всеки последващ опит за участие в Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение от броя закупени продукти с търговска марка PICANTINA, може да бъде регистриран само един път.

Един Клиент може да направи неограничен брой регистрации с различни касови/фикскални бонове, но може да получи само една награда, като при теглене се извършва допълнителна идентификация чрез мобилния номер, с който Клиентът се регистрира. За участие в Кампанията се допускат регистрации на касови бонове, издадени само от Участващите обекти, независимо от кой търговски обект в страната и в периода на кампанията. В Кампанията нямат право да участват: служителите на Кенди ООД, рекламни и представителни компании и агенции, свързани с Кампанията, компании, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с участващите продукти в раздел I, т. 6, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица. 

В Кампанията се раздават следните награди: 

30 броя Gift card /гифт карта/ всяка на стойност 100 лева с вкл. ДДС 1.2 Визията на наградата е изобразена в Приложение 1, което е неразделна част от Общите условия.

Всяка гифт карта е на стойност 100 лева с ДДС, представлява платежна карта под формата на пластика, от „Айкарт“ АД. Чрез гифт картата Клиентът получава възможност, получавайки наградата си, да извършва онлайн покупки или да се разплаща на POS терминал безконтактно без дневен лимит на сумата, приемащ Mastercard, без ограничение на територията за ползване по цял свят (затворена е за използване на АТМ). Картата е непрезареждаема, персонализирана с персонални защитни характерситки, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC, ПИН или други подобни характеристики, неперсонифицирана с име.

Гифт картата е с валидност 5 години или до изчерпване на наличността от 100 лева, и не позволява да бъде презареждана. За транзакциите по картата не се начисляват комисионни. Месечна такса от 6 /шест/ лева на месец се прилага само в случай на остатъчен баланс след шестия месец. Картата се получава с опаковка и инструкции за активиране. Картата може да бъде преотстъпвана за ползване на трети лица. Получателят няма право да изисква левовата равностойност от Организатора срещу представяне на Картата.
 

На 10.05.2021 ще бъде извършено едно теглене измежду всички регистрирани клиенти, регистрирали сe с минимум едно участие в периода на Кампанията от 00:00 ч. на 01.04.2021 г. до 23:59 ч. на 30.04.2021 г. В тегленето участват само Клиенти, отговарящи на изискванията на Кампанията, посочени в раздел II. 

Печелившите клиенти ще бъдат определени чрез специализиран софтуер от тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Печелившите клиенти ще бъдат обявени до 48 часа след проведеното теглене на интернет страницата www.promo.picantina.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на клиентите и двете имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване последните 3 символа посочен при регистрацията на клиента (напр. 0887101***) , а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (напр. И.Борисова)

Извършва се 1 /едно/ основно теглене за изтегляне на 30 печеливши имена, последователно едно след друго.

Извършва се и 1 /едно/ допълнително теглене общо на 3 /три/ участника като резервни печеливши. 

Спечелилите гифт карти на стойност 100 /сто/ лева ще бъдат информирани посредством обявяване на www.promo.picantina.bg до 48 часа, чрез изписване на първо име и фамилия и мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация на Сайта на Кампанията. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на предоставените от тях електронен адрес при регистрация. 

Всеки Клиент е длъжен да следи информацията в секцията печеливши, както и получените електронни съобщения за получена награда. Необходимо е Клиентът да отговори на полученето електронно съобщение в 10 /десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да изпрати точен адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход, апартамент, етаж/ за доставка на наградата. 

При информиране на редовните и резервните печеливши по електронна поща, Организаторът не носи отговорност в случаи грешен/невалиден адрес /чрез на получаване на служебно съобщение/. 

Доставката на наградите ще се извършва в 45-дневен срок след предоставянето на пълния адрес от печелившия Клиент чрез куриер за сметка на Организатора. В деня на доставка печелившите клиенти ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите клиенти, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият Клиент губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.
 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара