Спечелете 93 награди по 300 лв. и 217 хамака от KITKAT®

Краен срок - 31 март 2021

Участниците могат да качват на Сайта фискални бонове на закупени участващи в Играта продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 01 март 2021г. до 23.59 часа на 31 март 2021г.

За участие в Играта е необходима покупка на шоколадови продукти с марка KITKAT® или KITKAT® Senses®.

За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 217 (двеста и седемнадесет) награди брандиран хамак и 93 (деведесет и три) награди предплатени карти за пазаруване, всяка карта на стойност 300 лв с ДДС.

- Наградата предплатена карта за пазаруване е Mastercard която може да бъде използвана във всеки търговски обект, приемащ разплащания с Mastercard в България и по света, както и в магазините за онлайн пазаруване. Картата е презареждаема и може да се използва за целия срок на валидност. Edenred е предплатена карта за пазаруване, която може да бъде използвана на всички POS терминали, приемащи разплащания с Mastercard, както и за онлайн покупки до размера на заредените средства. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години от нейното издаване. Картата може да бъде използвана до изчерпване на нейната наличност. Преди използване Edenred картата трябва да бъде активирана на myedenred.bg. С нея можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на Edenred картата в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след това се прилагат таксите описани в общите правила на Edenred (https://www.edenred.bg/_dl/10s).

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  с марка KITKAT® и/или KITKAT® POPS и/или KITKAT® Senses за минимум 4,00 лв. (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/kitkatpromo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват изписани участващи продукти, закупени на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че е извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един потребител има право на една награда от тегленията на печеливши, посочени в раздел 7, т. 1.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

Всеки ден, от периода  на играта на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени по 7 печеливши участника на награди KITKAT® брандиран хамак и 3 печеливши на награда подаръчна карта за пазарува на стойност 300лв. Ще бъдат извършени общо 31 тегления на печеливши участници. Във всяко теглене ще участват всички валидни фискални бонове регистрирани до 00:00ч. на предишния ден. Датите на всяко теглене са следните:

02.03.2021г., 03.03.2021г., 04.03.2021г., 05.03.2021г., 06.03.2021г., 07.03.2021г., 08.03.2021г., 09.03.2021г., 10.03.2021г., 11.03.2021г., 12.03.2021г., 13.03.2021г., 14.03.2021г., 15.03.2021г., 16.03.2021г., 17.03.2021г., 18.03.2021г., 19.03.2021г., 20.03.2021г., 21.03.2021г., 22.03.2021г., 23.03.2021г., 24.03.2021г., 25.03.2021г., 26.03.2021г., 27.03.2021г., 28.03.2021г., 29.03.2021г., 30.03.2021г., 31.03.2021г., 01.04.2021г.,

При всяко теглене за периода на Играта ще се теглят по 5 (пет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 18:00 часа на същия ден, на Сайта на играта www.nestle.bg/kitkatpromo.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон за връзка, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че с печелившият участник не може да бъде установена връзка на посоченият телефон и/или не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 5 (пет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата (валидно за  награда подаръчна карта за пазаруване  на стойност 300лв.)

Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след деня на изтегляне и обявяване на печелившите по реда на 7(1) и(2).

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара