Kонкурс на Bella 'Най-екстравагантната баница'


Играта е приключила!

Печеливши:
Големият победител е Стиляна Желева с нейната баница с варени картофи!
Подгласнички са й :
✔️ Йорданка Илиева – Баница в тенджера
✔️ Веселина Георгиева – Баница с моцарела и маково семе

Ако си креативен майстор на баниците, участвай в конкурса на Bella “Най-екстравагантната баница”. Качи в коментар авторска рецепта и снимка на твоята баница с кори или тесто Bella. След две седмици жури от Goodlife ще избере 5-те финалисти, които ще се борят за признанието на публиката. 

Най-екстравагантните баници ще получат място в кулинарния сайт lavitaebеlla.bg, а победителят ще наградим с професионално заснета и промотирана видеорецепта на неговата Bella баница. 

Участвай! Славата те очаква! 🌟

Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя или Организатора.

Всеки желаещ да участва в Конкурса трябва да посети Facebook страницата на БЕЛЛА и да се запознае с Официалните правила за участие.

Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Конкурса впоследствие.

С факта на качване на снимката съгласно т.1 от раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, Участникът декларира, че е автор, респективно че е носител на изключителните авторски права върху снимката, която качва за участие в Конкурса, че има право да използва тази снимка за посочената цел, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването им на трети лица, различни от Организатора и не нарушава чужди авторски права.

С факта на качване на снимката съгласно т.1 от раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, Участникът декларира, че тази снимка не съдържа или възпроизвежда кадри, изображения, графики, данни или друга информация, които: нарушават нормативните актове, действащи в Република България; са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица, различни от лицето, което е качило снимката; представляват търговска тайна или са със статут, ограничаващ публично разпространение на снимката; снимката е с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание; снимката е неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст. При установяване на такова нарушение Организаторът незабавно ще премахва съответните материали от Facebook страница по т.1 от раздел II. При установяване нарушение на декларираното по настоящата точка, Организаторът има право да дисклалифицира съответния Участник, както и да го лиши от награда, ако той е бил избран за такава.

С факта на участието си в Конкурса, всеки участник предоставя/прехвърля на Организатора и Възложителя по отношение на качената снимка по по т.1 от РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, неизключителното право на използването на снимката, за срок от 10 години, за територията на цял свят, включително, но не само правото на: възпроизвеждане на снимката; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от снимката; публичното показване на снимката; излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на снимката по кабел; преработката на снимката и използването й за създаване на ново/нови - производни произведения и самостоятелното използване на тези нови и/или производни произведения; включването на снимката в състава на други произведения и използването на новосъздадените на база на това включване произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини, както и правото на включване на снимката в сборни и/или съставни произведения по смисъла на чл. 11 от ЗАПСП и самостоятелното използване на тези произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини; предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до снимката по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, внос и износ на копия от снимката/ите в търговско количество.

С факта на участието си в Конкурса, всеки участник предоставя/прехвърля на Организатора и Възложителя по отношение на качената снимка по т.1 от РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, за срока и територията по предходната точка, правото: да реши дали и кога съответната снимка може да бъде разгласена; да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на съответната снимка и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на съответната снимка , когато тя се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право; да спре използването на съответната снимка поради промени в убежденията си; да променя съответната снимка , ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали съответната снимка да бъде разгласена/но под псевдоним или анонимно.

За да се включат в Конкурса, участниците трябва да посетят Facebook страницата на Възложителя по т.1 от раздел II, използвайки своите профили във Facebook, и да качат в коментар под поста с информацията за Конкурса своя авторска рецепта и снимка на приготвена от тях баница направена с продукти по тяхно усмотрение.

Всеки Участник може да качи само по една своя рецепта и снимка за участие в Конкурса, като има право само на едно участие.

Снимката по т.1 може да включва единствено приготвеният продукт, но не и физически лица, независимо дали са под или над 18 години.

В тегленето на наградите участват само участници в Конкурса, изпълнили всички условия предвидени в настоящия раздел.

Наградите в Конкурса, които могат да бъдат спечелени, се предоставят от Възложителя на Конкурса Белла България АД и са Наградата представлява както следва:

a) Първа награда – големият победител в Конкурса печели награда, състояща се в приготвяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на баница по рецептата, предоставена от печелившия участник и професионално фото и видео заснемане на готовата баница, както и нейното промотиране и популяризиране в каналите на Възложителя в социалните мрежи, заедно с името на печелившият участник – автор на рецептата.

b) Втора и трета награда – за подгласниците на големия победител, печелят наградата описана в т.1, като баниците по техните рецепти ще бъдат популяризирани в кулинарния блог на Възложителя на адрес: lavitaebella.bg

Общият брой печеливши в Конкурса са 3 (трима). Всеки участник може да спечели само по една награда. Наградите не могат да бъдат заменени с тяхната паричната равностойност .

Журито ще избере пет финалиста в Конкурса, като определи от тях трима победители (голям победител и двама подгласници) предложили рецептури и снимки с баници. Обявяването на победителите ще се състои след приключването на Конкурса в 23.59 ч. на ..........2021 г. Резултатите от Конкурса ще бъдат публикувани на Facebook страницата на възложителя до 72 часа, след като бъдат определени.

Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата до 72 часа след тегленето.

Рецептите на победителите ще бъдат заснети в срок до 20 дни след обявяване на печелившите по реда на предходната точка. Наградата не може да бъде поискана от трета страна в полза на печелившия.

Решението на Организатора и Журито за избор на победители и предоставяне на награди е окончателно. Не е позволена намеса в кореспонденцията или дискусията при избора на победителите в Конкурса.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook, като Участникът се задължава да върне отговор на Организатора като предостави в лично съобщение във Facebook следните данни: три имена, телефон за връзка. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи исканата информация в обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш

Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Конкурса, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

Участия, които не отговарят на предвиденото в настоящите Официални правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

Всеки участник се съгласява автоматично, ако бъде избран за един от тримата победители, името му да бъде използвано и публикувано на сайта lavitaebella.bg и страницата на БЕЛЛА във Фейсбук по т.1 от раздел II, във връзка с наименоването на предоставената от него рецепта за участие в Конкурса и популяризирането й съобразно РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ.

Краен срок - 16 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара