Спечелете 100 карти с по 300 лв. и 960 термо чаши от NESCAFE3in1®

Краен срок - 28 март 2021

Играта се провежда в Сайта www.nestle.bg/nescafe3in1promo в периода  от 01.02.2021г.  до 28.03.2021г. Участниците могат да качват на Сайта фискални бонове на закупени участващи в Играта продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 01 февруари 2021 г. до 23.59 часа на 28 март 2021г.

За участие в Играта е необходима покупка на продукти с марка NESCAFE3in1®, NESCAFE2in1®.

За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 960 (деветстотин и шестдесет) предметни брандирани награди и 100 (сто) награди NESCAFE3in1 подаръчни карти.

- 960 (деветстотин и шестдесет) броя NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

- 100 (сто) броя подаръчни  карти NESCAFE3in1, всяка на стойност 300 лв.

Не се допуска замяна на спечелена предметна награда (брандирана термо чаша) с паричната ѝ равностойност или с друга предметна награда.

Не се допуска замяна на награда подаръчна карта с паричната ѝ равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  с марка NESCAFE3in1® и/или NESCAFE2in1® за минимум 4,00 лв. (четири лева) с ДДС в един фискален бон или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД .Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове/ фактури като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/nescafe3in1promo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове/фактури трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката / фактурата не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват изписани участващи продукти, закупени на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че е извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове/ фактурите могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право да участва неограничен брой пъти в периода на играта с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

Печелившите фискални бонове/фактури не участват в следващите седмични тегления.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

Всяка седмица, от периода  на играта – 01 февруари 2021 г. до 28 март 2021г. , на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени по 120 печеливши участника на награди NESCAFE3in1® брандирани термо чаши.

На последното теглена на дата 29.03.2021г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от преставители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени и 100 печеливши участника на награди NESCAFE3in1®  подаръчни карти  .Ще  се извършат общо осем тегления на печеливши участници,  както следва:

На 08.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 15.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 22.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 01.03.2021г. ще се изтеглят общо  120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 08.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 15.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 22.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 29.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши, както и 100 (сто) печеливши на NESCAFE3in1 подаръчни карти, всяка  на стойност 300 лв.

При всяко седмично теглене за периода на Играта ще се теглят по 10 (десет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта www.nestle.bg/nescafe3in1promo.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 15 (петнадесет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 15 (петнадесет) дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата (валидно за  награда NESCAFE3in1 подаръчни карти)

Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след обявяване на печелившите за съответния седмичен период на Играта.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара