Спечелете 3 екшън видео камери GoPro от Nivea

Краен срок - 17 март 2021

Околната среда ни предлага толкова много невероятни гледки и интересни приключения. Открий ги и се наслади на моментите, в които чувстваш връзка с природата! Ние те подкрепяме с грижата, която ти помага да си винаги жизнена, но също така и с перфектните награди, за да заснемеш всеки интересен миг от твоя живот – като камерата GoPro!

Купи продукти NIVEA на стойност минимум 20лв., регистрирай се във формуляра по-долу и автоматично ще участваш в тегленето за 1 от 3 екшън видео камери GoPro!

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на “Метро Кеш енд Кери“ ЕООД на територията на Република България.

Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата са 3 (три) броя екшън видео камери GoPro.

Цветът и моделът на екшън видео камерата GoPro не са по избор на клиента, спечелил наградата.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 20 лв. с ДДС от всеки от магазините на “Метро Кеш енд Кери“ ЕООД, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на www.nivea.bg/metroGopro като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), дата на раждане, e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на оригинал на фактура - удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 20 лв. с ДДС.
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналната фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в промо играта. Непредставянето на оригинала на фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на оригинал на фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 20 лв. с ДДС, различен от вече регистрирана фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с една и съща фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 20 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с тази фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда екшън видео камера GoPro, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

На 29.03.2021г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени (трима) печеливши участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на тримата печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на три резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 3 печеливши, след което се изтеглят имената на 3 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 екшън видео камери GoPro и на 3 резервни печеливши.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 09.04.2021г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.
В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този участник се замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши участници.

Наградите - 3 екшън видео камери GoPro, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фактура, регистрирана за участие в томболата и свидетелстваща за закупени продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 20 лв. с ДДС, съгласно Раздел 6, т. 6.2 от настоящите Официални правила, както и да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия Участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването ѝ. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на Печелившия участник се връчва и служебната бележка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара