Kinder търси усмивката на твоето дете

Краен срок - 31 март 2021

Kinder търси усмивката на твоето дете

Твоето хлапе и неговата усмивка могат да бъдат на опаковката на Kinder Chocolate! 

Участието в тази промоционална Кампания не е обвързано с покупка на каквито и да е продукти.

Следните наградите се предлагат в рамките на Промоцията според тези Официални правила:

8 (осем) пакета с услуги, които включват: фотосесия, която ще се проведе между 15-30 април 2021 г. в София, заедно с разходите за транспорт и настаняване, необходими на победителите, за да присъстват в деня на фотосесията.

Фотосесиите ще се организират с децата, избрани по време на Кампанията, да бъдат изобразени на опаковките на Kinder Chocolate, които ще се разпространяват на българска територия в лимитирана серия между септември 2021 г. и декември 2021 г.

Общата стойност на всяка награда: пакет с услуги,  е 1000 лв. (с включено ДДС).

Спечелилите награда, предлагана в рамките на Промоцията, нямат право да получават паричната равностойност на наградите или да ги заменят с други продукти или услуги, или да искат промяна на параметрите/характеристиките на наградите.

Не се предвижда да се извършват допълнителни директни или индиректни разходи от Участниците в Промоцията, освен нормалните разходи, свързани с участието в Промоцията (например, за интернет връзка за достъп до Промоционалния уебсайт) и разходите за нотариална заверка на подписа на печелившите (виж т. 8.6 по-долу).

Изображенията, свързани с наградите, използвани за рекламните материали към Промоцията, са единствено с илюстративна цел.

Участникът трябва да спазва следните правила и механика във връзка с участието в Промоцията:

а) Да влезе на страницата, посветена на Кампанията, от Промоционалния уебсайт (www.kinder.com) в рамките на Промоционалния период (по-конкретно от 15.02.2021 г. - 19:00:00 часа, българско време, до 31.03.2021 г., 23:59:59 часа, включително, българско време) и да създаде акаунт за участие, следвайки стъпките по-долу:

Попълване на полетата, а именно:

    Задължителното поле за първо име
    Задължителното поле за фамилия
    Задължителното поле за имейл адрес
    Задължителното поле за български телефонен номер*

*Участникът се идентифицира със същия телефонен номер.

Липсата на попълнени задължителни полета или попълването им с несъществуваща или грешна/непълна информация може да доведе до невъзможност за вход и участие в Промоцията или до невъзможност за осъществяването на контакт при евентуално спечелване на награда и до дисквалифициране на участника и/или спечелената награда.

б) Да потвърди, че има пълна юридическа  дееспособност (съответно, че е навършил 18 години)че е прочел Официалните правила на Промоцията и респективно Приложение 1  за обработка на личните данни, както и да потвърди запознаване и съгласие с тях, чрез избор на следните отметки:

Потвърждавам, че съм дееспособно лице, навършило  18 години.

Съгласен съм с и приемам Официалните правила на Кампанията.

Потвърждавам, че съм прочел и съм запознат с  Информацията относно обработката на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

в) да създаде парола за акаунта, попълвайки:

    задължително поле за парола
    задължително поле за потвърждение на паролата

г) Да изчака и съдейства за валидиране на имейла, посочен по-горе. То ще се осъществи чрез изпращане на линк за валидация на имейл адреса, регистриран за Промоцията, с оглед получаване на право за участие. Участникът трябва да валидира акаунта си, като активира линка за валидация, изпратен до имейл адреса му. Невъзможността да се достъпи този линк ще доведе до невъзможност да се създаде акаунт за участие в Кампанията.

д) Да качи портретна снимка на детето, което иска да включи в Промоцията.

Детето, включено за участие в Промоцията, трябва да бъде на възраст между 3 години (при стартиране на Кампанията, т.е. към 15.02.2021 г.) и 10 години (при стартиране на Кампанията, т.е. към 15.02.2021 г.), а Участникът следва да бъде законният представител (родител или настойник) на регистрираното за Кампанията дете, съответно да притежава пълни родителски/настойнически правомощия.

    e) Да попълни задължителните полета, свързани с името на детето, фамилията, възрастта и пола му (които данни може да бъдат публикувани на Промоционалния сайт наред с качената снимка на детето), за да го включи в Промоцията, както и да потвърди, че той/тя е законният представител (родител или настойник) на съответното дете и да потвърди, че се съгласява с ползването на изображението и обработването на другите личните данни на детето, избирайки следните отметки:

Съгласявам се доброволно с използването, публикуването и обработването на изображението и другите лични данни на малолетното лице, включено от мен за участие в Кампанията, в съответствие с посоченото в Информацията относно обработката на лични данни, представляваща Приложение 1 към Официалните правила.

Потвърждавам, че съм законният представител (родител/ настойник) на малолетното лице, включено от мен за участие в Кампанията, както и че то е на възраст между 3 и 10 години към 15.02.2021 г.

ж) Да изчака заявката да бъде модерирана и да получи потвърждение по имейла.

След регистрация за Промоцията чрез Промоционалния уебсайт Участникът ще получи кратко съобщение, потвърждаващо подаването на заявката за включване на детето в Кампанията за модерация.  Съобщението ще се появява на Промоционалния уебсайт след всяка заявка.

Периодът за модерация е 2 работни дни. След завършване на процеса по модерация Участникът ще получи или имейл, потвърждаващ кандидатурата, ако са спазени изискванията на Официалните правила, или имейл, призоваващ го да преразгледа изображението, за да спази изискванията, детайлно посочени по-нататък.

Текстът на имейла ще бъде следният:

    Текст на имейла в случай на невалидна кандидатура:

Благодарим, че участвахте в Кампанията на Kinder Chocolate.

За съжаление, подадената от Вас кандидатура не отговаря на изискванията за участие.

Моля, прочетете Официалните правила на Кампанията (виж по-конкретно и Раздел 6.2). Ще Ви очакваме с нова кандидатура.

С уважение,

Екипът на Kinder

    Текст на имейла в случай на валидна кандидатура:

Честито!

Детето Ви беше включено в надпреварата “Kinder търси усмивката на твоето дете“.

Отсега нататък всичко, което трябва да направите, е да събирате гласове за него.

Споделяйте снимката и поканете всички да гласуват за нея.

С уважение,

Екипът на Kinder

з) След получаване на имейл за потвърждение на кандидатурата изображението, регистрирано за Кампанията, ще бъде публикувано в меню Галерия на Промоционалния уебсайт и ще може да събира гласове, както и да се споделя онлайн, за да получи по-голяма подкрепа.

Модерация на Промоцията

В резултат на процедурите за модериране на кандидатурите, всички заявки за включване на деца ще бъдат автоматично дисквалифицирани, ако съдържат изображения, които:

-имат клеветнически, неприлични, сексуални, нецензурни, обидни, политически и/или културно чувствителни послания или които насърчават насилието, мизогинията, или съдържат препратки към незаконни дейности; или които насърчават дискриминация въз основа на раса, религия, пол, национален произход, физически и възрастови увреждания или нарушават правата на трета страна;

- съдържат документи или различни знаци, или са с видими лога, търговски марки или други знаци, които биха могли да нарушат правата на интелектуална собственост на трети страни или са взети от различни източници (показват логото или търговски марки на определени уебсайтове или представляват изображения, предлагани на пазара от различни производители или търговци, като презентация и др.).

Организаторът ще се обръща директно към Участника в случай на всякакви оплаквания от трети страни. Организаторът или Възложителят няма да носят отговорност, като тя ще пада изключително върху Участника, който е включил въпросното изображение/ изображения  в Промоцията;

- показват консумация на алкохол или тютюн или насърчават омраза или безотговорно поведение и др.;

-не се свързани със същността и целта на Промоцията, която е описана в тези Официални правила;

Етапи на Кампанията

Изображенията, регистрирани и допуснати за участие за Промоцията, ще събират гласове за класиране, въз основа на което 100 деца (50 момичета и 50 момчета) ще бъдат избрани да участват в последния етап на надпреварата, който ще се проведе с участие на жури.

Всеки един Участник в Промоцията може да има максимум 2 заявки (кандидатури) за включване на дете в Кампанията, като всяка от тях трябва да е за различно дете. За избягване на съмнение Участникът няма да може да регистрира едно и също дете за Промоцията повече от веднъж.

Подчертаваме, че всеки Участник трябва да бъде законният представител (родител или настойник) на детето, регистрирано за Промоцията, с пълни родителски/настойнически правомощия по отношение на всяко от децата, които е регистрирал. В противен случай Участникът ще бъде автоматично отстранен от Промоцията и участието му прекратено по което и да е време (включително и след края на Промоционалния период) когато Организаторът или Възложителят установят, че това изискване не е спазено.

 Участникът може да бъде подведен под отговорност за нанесени вреди.

Гласуване за кандидатура от Участник

За да гласуват за някоя от кандидатурите в рамките на Промоцията, желаещите трябва да имат валиден акаунт, създаден в Промоционалния уебсайт на Кампанията. Ако такъв още не е направен за целите на участието, трябва да се спазят следните стъпки:

а) Да влезе на страницата, посветена на Кампанията, от Промоционалния уебсайт (www.kinder.com) по което и да е време в рамките на Промоционалния период (по-конкретно от 15.02.2021 г., 19:00:00 часа, българско време, до 31.03.2021 г. 23:59:59 часа, включително, българско време) и да създаде акаунт, следвайки стъпките по-долу:

попълване на полетата, а именно:

    Задължителното поле за първо име
    Задължителното поле за фамилия
    Задължителното поле за имейл адрес
    Задължителното поле за български телефонен номер*

*Участникът се идентифицира със същия телефонен номер. Забранява се едно и също лице да регистрира различни акаунти като използва различни мобилни телефонни номера или други данни с цел да осигури повече гласове за детето, включено в Промоцията.

    Задължително поле за парола
    Задължително поле за потвърждаване на парола.

Липсата на попълнени задължително полета или попълването им с несъществуваща или грешна информация може да доведе до невъзможност за гласуване.

б) да потвърди, че е навършил 18 години, че е прочел Официалните правила на Промоцията и респективно Приложение 1 за обработването на личните данни, както и да потвърди, че е съгласен/запознат с тях, избирайки следните отметки:

    Потвърждавам, че съм дееспособно лице, навършило 18 г.

  Съгласен съм с и приемам Официалните правила на Кампанията.

Потвърждавам, че съм прочел и съм запознат с Информацията относно обработката на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

В) Да изчака и съдейства за валидиране  на имейл адреса, въведен при предишната стъпка. Валидирането на имейл адреса ще се извърши чрез изпращане на линк за потвърждение на имейла, въведен за Промоцията, за да се даде право на глас. Невъзможността да се достъпи този линк ще доведе до невъзможност да се създаде акаунт за гласуване в Кампанията.

Щом акаунтът е създаден, може да се гласува за децата, регистрирани за Промоцията. Участникът може да гласува по веднъж за всяко дете, регистрирано за Промоцията, през периода 15.02.2021 (19:00:00, българско време) – 31.03.2021 (23:59:59, включително, българско време).

Споделяне на кандидатурите

Всеки, който е създал акаунт в страницата, посветена на Кампанията на Промоционалния уебсайт: www.kinder.com (акаунт за участие или за гласуване),  както и посетителите на Промоционалния уебсайт, които нямат създаден акаунт за Промоцията, ще могат да разпространяват и популяризират в онлайн среда чрез Facebook всеки от профилите на децата, регистрирани в Промоцията.

Кандидатурите (заявки за включване на деца за участие в Кампанията) чрез Промоционалния уебсайт www.kinder.com няма да се считат за валидни, ако са изпратени при следните условия:

    кандидатури, направени извън Промоционалния период, посочен в Раздел 2.
    ако Участниците посочат във формата, достъпна на уебсайта на Кампанията, невалидни, чужди телефонни номера, които не могат да бъдат идентифицирани, или не принадлежат към някоя от българските телефонни мрежи;
    ако кандидатурите са извършени чрез измама или по някакъв друг начин и/ или електронно оборудване и/или софтуер, различен от законните и/или посочените от Организатора, или са извършени в нарушение на някое от условията на Официалните правила.

Организаторът си запазва правото да провери валидността на данните, използвани за участие в Кампанията.

    Съобщения относно Промоцията

Следвайки стъпките за участие в Промоцията,Участникът ще получи съобщение за отговор чрез уебсайта www.kinder.com, както следва:

а. Ако подадената форма е правилно попълнена и изпратена по време на Промоционалния период:

“Честито! Вече сте регистрирани в Промоцията „Kinder търси усмивката на твоето дете“.

    ако кандидатурата е подадена след края на Промоцията:

Промоцията „Kinder търси усмивката на вашето дете“ приключи на 31.03.2021.”

    Организаторът си запазва правото да променя формулировката на съобщенията за отговор относно Промоцията по-горе, без да е необходимо да изготвя допълнение към настоящите Официални правила.

    След края на Промоционалния период (т.е. след 31.03.2021, 23:59:59 часа, българско време), Организаторът вече не носи отговорност за изпращане /получаване на съобщения чрез уебсайта kinder.com.

Организаторът си запазва правото да предприема проверки в базата с данни на Промоцията, за да предотврати възможни опити за измама.

Определянето на тези, които ще спечелят награди в рамките на тази Промоция, ще бъде направено от жури, което ще се проведе при следните условия:

- в резултат на класирането, базирано на гласовете, получени в рамките на Промоцията, ще бъдат определени 100 финалисти: първите 50 момичета, събрали най-голям брой гласове; и първите 50 момчета, събрали най-голям брой гласове, които ще влязат в съдийски етап. Класирането се определя в края на Промоцията.

- съдийството/оценяването ще се проведе в рамките на 20 (двадесет) работни дни от края на Промоцията в гр. София;

- първите 50 кандидатури с най-голям брой гласове сред момичета и първите 50 кандидатури с най-голям брой гласове сред момчета ще участват в оценяването. Ако в класирането 51-вото място има същия брой гласове като 50-то място, детето на 51-во място (или момиче, или момче), което е получило брой гласове, равен на този на 50-то място, ще достигне етапа за оценяване с жури. Същият алгоритъм се прилага за следващите места с еднакъв брой гласове с 50-то място, ако възникнат такива ситуации.

- Оценяването ще се проведе в присъствието на жури, съставено от 4 публични личности, двама представители на Организатора и един представител на Възложителя.

- Журито ще избере 8 (осем) победители, от които 4 (четири) момичета и 4 (четири) момчета и ще избере 16 резерви (8 момичета и 8 момчета). 4-те (четирите) момичета победители ще бъдат номинирани измежду първите 50 (петдесет) момичета с най-много гласове, а 4-те (четирите) момчета победители ще бъдат номинирани измежду първите 50 (петдесет) момчета с най-много гласове в Кампанията въз основа на оценяване, като се използва скала от 1 до 10.

- Ако има повече от 8 (осем) кандидатури, оценени с една и съща оценка, журито ще оцени отново тези, оценени със същия резултат.
 

Механизмът за оценяване се основава на следните критерии:

    Броят на гласовете, получени в Промоцията, използвайки скала от 1 до 3

а. 1 – 100 гласа в Kампанията – дава се една точка

б. 100-200 гласа в Kампанията – предоставят се 2 точки

в. над 200 гласа в Kампанията – предоставят се 3 точки

    Усмивката въз основа на следните показатели: автентичност, очарование, оригиналност, запомняне – дава се оценка 1-10
    Цялостната изразителност на детето – дава се оценка 1-10.

Резултатът за критерий 2 (усмивка) се изчислява, като средната аритметична стойност на оценките, присъдени от членовете на журито за съответния критерий

Резултатът за критерий 3 (цялостна изразителност) се изчислява като средната аритметична стойност на оценките, присъдени от членовете на журито за съответния критерий

    Общият резултат се изчислява като аритметична средна стойност на отделните резултати за трите критерия.

    За всяка от 8 (осемте) заложени награди ще бъдат избрани от съдиите 1 (един) печеливш и 2 (две) резерви, в случай че печелившите не са валидирани или откажат да получат наградата. Ако поради някаква причина някой от 8 (осемте) определени печеливши не могат да бъдат валидирани, наградата ще бъде присъдена на резервите, които ще трябва да преминат през същата процедура по валидиране, която е заложена и за печелившите.

Победителите ще бъде видими на Промоционалния уебсайтwww.kinder.com, в меню Галерия, в рамките на максимум 20 работни дни от датата на валидиране на всички победители.

След определянето на победителите в Кампанията, съгласно горния механизъм, Организаторът ще пристъпи към тяхната валидация, в рамките на която ще бъде проверено спазването на условията относно включването за участие в Кампанията и изпълнението на допълнителните условия за получаване на наградата, както и начина, по който е извършено.

Печелившите ще бъдат потърсени по телефона от представител на Организатора, за да ги уведоми, като това ще се случи в рамките на 5 работни дни от датата на определяне на печелившите. Представител на Организатор ще инициира максимум 3 телефонни обаждания за известяване, в диапазона 09:00 сутринта  - 06:00 – вечерта, в рамките на максимум 3 различни работни дни. По време на разговора печелившите ще бъдат информирани как да изпратят необходимите документи/нужната информация, за да се пристъпи към връчване на наградата.

Разговорите ще бъдат записвани, за да се използват като доказателство при жалби във връзка с процеса на валидация на печелившите и за предоставяне на наградата, както и за да се провери как се е осъществила връзката с Участниците в Промоцията.

Предаването на документите, необходими за преминаване през процеса на валидиране, ще се осъществи по имейл. Участникът ще трябва да изпрати поисканите документи и информация в определения срок, но не по-късно от 3 работни дни. Ако Участникът не изпрати исканите документи и информация в рамките на 3 работни дни от получаването на обратната връзка от Организатора, Участникът ще бъде дисквалифициран и ще бъде спазена процедурата за контакт с резервите, по реда на тяхното определяне.

След проверките и приключването на процеса по валидиране, Участникът ще получи потвърждение за получаване на информацията и документите. Ако има нередности, Участниците ще бъдат уведомени и ще бъдат помолени да прикачат отново информацията/ документите на линка/в имейла, които са получили.

Прикачените документи трябва да са максимум 4 MB и да бъдат в някои от следните формати: png, pdf, jpg, jpeg, gif, bmp

За да бъде Участник валидиран като печеливш награда от Кампанията, тя/той трябва да е спазил/а следните условия:

 -спазване на условията за участие, описани в настоящите Официални правила;

-да е бил осъществен контакт с Участника на неговия телефонен номер, регистриран в Кампанията, в рамките на 5 работни дни от датата на неговото избиране за печеливш, във времеви интервал 09:00 сутринта – 18:00 вечерта;

- предоставяне на необходимата информация във връзка с изготвяне на споразумение за безвъзмездно използване на изображението/ята, направено/и по време на фотосесията с децата, избрани да бъдат изобразени на опаковките на Kinder Chocolate, във форма и със съдържание, съответстващо на Приложение 2 към настоящите Официални правила, както и предоставяне на подписаното пред нотариус споразумение – с нотариална заверка на подписа. Копие от подписаното пред нотариус Споразумение трябва да бъде изпратено на Организатора. От Участника може да бъде поискана и друга информация, като настоящ адрес,  при нужда от транспортиране на Участника и малолетния или заплащане на суми за настаняване за целите на фотосесията.

- Предоставяне на Организатора на подписана декларация  пред нотариус, потвърждаваща, че той/тя е законният представител (родител или настойник) на малолетното лице, избрано в резултат на оценяването и че той/тя има право да упражнява пълни родителски/настойнически правомощия над малолетния.

Победителите трябва да съобщят на Организатора своите ЕГН-та и тези на регистрираните от тях малолетни в Промоцията, с които ще бъдат реализирани снимките за опаковките на Kinder Chocolate, за нуждите на споразумението по Приложение 2, както и за изпълнение на задълженията за отчитане, предвидени в приложимото данъчно и счетоводно законодателство

ко с победителите не може да се осъществи връзка, откажат се, не са в състояние да получат наградата или не отговарят на някои от другите условия (например, откажат да подпишат споразумението за безвъзмездно използване на изображението съгласно Приложение 2), те ще бъдат дисквалифицирани като печеливши и наградата ще бъде присъдена на резервите по реда на тяхното оценяване.

Победителите ще бъде видими на уебсайта за Промоцията www.kinder.com, в меню Галерия, в рамките на максимум 20 работни дни от датата на валидиране на всички победители.

Победителите ще получат наградите в рамките на максимум 30 работни дни от датата на окончателното им потвърждаване. При получаване на наградата всеки победител ще подпише протокол за получаване на спечелената награда.

 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара