Спечелете 10 прахосмукачки робот iRobot Roomba E6


Играта е приключила!

Печеливши:
1. 0888459*** (124755)
2. 0898579*** (202362)
3. 0899921*** (135367467)
4. 0884219*** (28052)
5. 0899811*** (4870)
6. 0888928*** (308754)
7. 0887743*** (11158)
8. 0893782*** (24106)
9. 0886416*** (129266)
10. 0893434*** (12919)

Купете храна за котки Felix® 6x100g, суха храна за котки Purina ONE® 800g, храна за котки Gourmet® Gold 4x85g, суха храна за котки Friskies® 1.5kg за минимум 10 (десет) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

Играта стартира на 25 Февруари 2021 г. в 00:00часа и приключва на 24 Март 2021 г. в .23:59. часа. За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо 10 прахосмукачки- робот iRobot Roomba e6. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта. Един участник има право само на  една награда,  независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове. Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта. Печелившите ще бъдат публикувани на  06.04.2021г. на www.nestle.bg/purinapromo

Играта се провежда в магазините на търговска верига LIDL на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: храна за котки Felix® 6x100g, суха храна за котки Purina ONE® 800g, храна за котки Gourmet® Gold 4x85g, суха храна за котки Friskies® 1.5kg

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо: 10 прахосмукачки- робот iRobot Roomba e6

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти храна за котки Felix® 6x100g, суха храна за котки Purina ONE® 800g, храна за котки Gourmet® Gold 4x85g, суха храна за котки Friskies® 1.5kg за минимум 10 (десет) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б) Потребителят въвежда име,презиме  и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/purinapromo („Сайта на Играта“).

 (в) прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда,  независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

На 31.03.2021г на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 10 спечелили  прахосмукачка  iRobot Roomba e6. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници , в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на  06.04.2021г. на www.nestle.bg/purinapromo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи на куриера регистриран и изтеглен , като печеливш  фискален бон  за справка, които ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представени, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Краен срок - 24 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара