Спечелете всяка седмица 50 награди по 100 лв. от Visa


Краен срок - 27 декември 2020

 Има значение къде пазаруваш

Можеш да регистрираш твоите покупки с дебитна или кредитна карта Visa, направени в периода на промоцията и да спечелиш награди.

Няколко препоръки за твое улеснение:

    Като уникален идентификатор за всяка твоя регистрация ще се приема твоят имейл адрес, затова винаги регистрирай един и същ имейл;
    Регистрирай оторизационния код на ПОС бележката, който може да е отбелязан като AC, A.КОД/A.CODE, АВТ. КОД или по друг подобен начин, или регистрирай номера на направената поръчка, ако плащаш покупка през интернет сайт;
    За валидни се приемат само регистрациите на плащания, отговарящи на изискванията на промоцията. Научи повече в страницата с Официални правила тук;
    Запази регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостовериш направените плащания с Visa, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш;
    Задължителните регистрационни полета са отбелязани със звезда (*).

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (26 октомври 2020 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

    Айкарт
    Банка ДСК
    Българо-Американска Кредитна Банка
    Бяла Карта
    Инвестбанк АД
    Обединена Българска Банка
    ПроКредит Банк България
    Първа инвестиционна банка
    Райфайзенбанк България
    Тексим Банк
    УниКредит Булбанк
    Централна Кооперативна Банка
    Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Всички лица, притежатели на валидни Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Всеки притежател на валидна Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за седмична награда, като в рамките на седмичен период от Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/winterpromo2020 уникалния оторизационен код („УОК“) на ПОС бележка или, в случай на плащане на покупки, извършени през интернет, регистрира номер на направената поръчка. С регистрирането на плащане това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши. Организаторът и/или Възложителят може да откажат участие на Участник в Промоцията или предоставяне на награда на Печеливш, ако не бъдат предоставени валидни ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 (едно) участие в тегленето на награда за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за седмичните награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на дадената седмица от Промоцията съответния брой плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадена седмица.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/winterpromo2020 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, телефонен номер за връзка, имейл, уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистрираният участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, необходими за осъществяване на Промоцията . Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам информация за настоящи и бъдещи промоции и свързаната с тях комуникация от Visa”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и/или Възложителя, включително услуги, предоставяни от Участващите организации.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/winterpromo2020 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през дадена промоционална седмица, участват в тегленията на награди само за съответната промоционална седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи промоционални седмици.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията (например: сгрешен телефонен номер, сгрешен уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или сгрешен номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, сгрешена дата на покупка и/или сгрешено наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането). Всеки Печеливш, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на промоционалната секция на visabg.com/winterpromo2020, ще бъде дисквалифициран и неговата награда ще бъде предоставена на една от резервите.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията, както и трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (26 октомври 2020 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

За всяка седмица от периода на Промоцията [общо 9 (девет) седмични периода] се теглят по 50 (петдесет) седмични парични награди по 100 лв. всяка, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 1 валидно плащане през съответната седмица на Промоцията.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втория седмичен период след началото на Промоцията (т.е. от 5 ноември 2020 г.) до 7 януари 2021 г. включително, ще се теглят награди за предходния седмичен период. Предвид това, че 24 и 31 декември са официални почивни дни, тегленията за седмици 14 – 20 декември 2020 г. и 21 – 27 декември 2020 г. ще бъдат извършени на 7 януари 2021 г. При всяко теглене ще се определят съответния брой печеливши и по една резерва за всяка награда.

Промоционалните седмични периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:

    Седмица 1: 26 октомври – 01 ноември 2020 г. (теглене на 05 ноември 2020 г.);
    Седмица 2: 02 ноември – 08 ноември 2020 г. (теглене на 12 ноември 2020 г.);
    Седмица 3: 09 ноември – 15 ноември 2020 г. (теглене на 19 ноември 2020 г.);
    Седмица 4: 16 ноември – 22 ноември 2020 г. (теглене на 26 ноември 2020 г.);
    Седмица 5: 23 ноември – 29 ноември 2020 г. (теглене на 03 декември 2020 г.);
    Седмица 6: 30 ноември – 06 декември 2020 г. (теглене на 10 декември 2020 г.);
    Седмица 7: 07 декември – 13 декември 2020 г. (теглене на 17 декември 2020 г.);
    Седмица 8: 14 декември – 20 декември 2020 г. (теглене на 07 януари 2021 г.);
    Седмица 9: 21 декември – 27 декември 2020 г. (теглене на 07 януари 2021 г.).

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Регистрирани Участници („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация по телефон и/или имейл.

Всички награди ще се получават от Печелившите по личната им банкова сметка в съответната Участваща организация, издала съответната Участваща карта с печеливша трансакция. Наградите ще бъдат преведени по картовите сметки на Печелившите участници от съответните Участващи организации в 30-дневен срок след уведомяването им за спечелената награда.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон и/или имейл след до 5 (пет) направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/winterpromo2020

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите и/или Участващите организации отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефона – с обаждане на горещата линия на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 15 януари 2021 г.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара