Спечелете ваучер за 2000 лв, 40 ваучера по 50 лв. и карти за отстъпки от Петрол

 

Краен срок - 7 декември 2020

Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на лицата, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, както  и  членовете  на  семействата им  („Участник/ци“).  Юридически  лица,  еднолични търговци и регистрирани земеделски производители, които закупуват горива за нуждите на осъществяваната от тях дейност, нямат право да участват в Играта.

За да се включи в Играта,Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да извърши следното:

1. пазарува в бензиностанция на Петрол, включена  в Играта, в рамките на Периода на провеждане на Играта като закупи гориво и/или неакцизни стоки на стойност не по-малка от 60 (шестдесет) лв. за  една  покупка и  да  запази  фискалния касов бон  за продажба/зареждане на течни горива;

2. да посети страницата http://www.petrol.bg и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: номер на бензиностанцията, в който е пазарувал; номера  на фискалната касова бележка и  номер  нулиране на  фискалния касов бон; телефонен номер и да отбележи, че е съгласен с Официалните правила на Играта и политиката за защита на личните данни;

3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Участвай”

Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне на документ за самоличност, в  случай  че  е  спечелил  една  от  наградите  в Играта. Ако  Участник  е  предоставил непълни,  неверни  и/или  неточни  данни,  участието  му  се  счита  за  невалидно  и  не  се допуска до участие в тегленето на наградите.

В  рамките  на  Периода  на  провеждане  на  Играта  всеки  Участник  може  да  участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с един фискален касов бон не може да се участва повече от веднъж.

За  всяко  участие  е  необходим  отделен фискален касов бон и  отделно  попълване  на регистрационната форма!

Участникът  следва  да  запази фискалния касов бон,  с  който  е  участвал,  тъй  като представяне  на  същия  е  условие  за  получаване  на  награда  в  Играта,  в  случай  че Участникът бъде изтеглен като победител.

С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени в т.III по-горе, Участникът  може да  спечели карта Petrol  Club Grifon (Петрол Клуб Грифон) с премиум  отстъпка  или ваучер  за  пазаруване  в бензиностанции „Петрол“, включени  в рекламната кампания.

Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е 81 (осемдесети една).

В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:

* 40 награди ваучери на стойност 50 лева;

* 40 награди карти за отстъпка Petrol Club Grifon (Петрол Клуб Грифон) с премиум отстъпка 0.10 лв. от цената на литър гориво бензин А95 и ProForceDiesel; 0.15 лв. от цената на литър гориво бензин 100 ЕxxtraForceи DieselGreenForce; 0.03 лв. на литър гориво BlueForceGas, валидна до 31.12.2021 г.;

* 1 награда ваучер за гориво на стойност 2 000 лева.

Награда не  може  да  бъде  разменяна  за  паричната  й  или  каквато  и  да  е  друга равностойност, вещ или услуга.

Правото  да  се  получи  спечелена  награда  не  може  да  бъде прехвърляно  на  трети лица.

Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички регистрирали се Участници.

През периода на Играта ще се извършат 8 тегления:

На 19октомври2020 г.

На 26октомври2020 г.

На   2 ноември 2020 г.

На   9 ноември 2020 г.

На  16 ноември 2020 г.

На  23 ноември 2020 г.

На  30 ноември 2020 г. 

На  07 декември 2020 г.

Печелившите участници във всяко теглене ще са 10/десет/ на брой. Те се определят чрез   електронно   теглене,   което   се   извършва   автоматично   с   използване   на специализиран  софтуер /приложение Pickawinner/ в офис  на  Организатора  и  в присъствието    на    Комисия,    съставена    от    служители    на    Организатора,    която удостоверява резултатите от него.

След  изтегляне  на  печеливш  Участник  се  извършва  проверка  дали  отговаря  на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред  печеливш  Участник,  който  отговаря  на  условията и  е  изтеглен  като  резервен печеливш.

На  07 декември  2020  г.  ще  бъде  извършено  теглене  за  определяне  на  печеливш участник  за голямата награда ваучер  за  гориво на  стойност  2000  лв. Печелившият участник  ще  бъде  определен  измежду  всички  участници  в  играта  от  комисията, съставена от служители на Организатора.

Имената  на  всеки  печеливш  Участник  както  и част от  телефонния  номер (без последните три цифри), както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат  публикувани  на  интернет  страницата  на Петрол на  адрес:  www.petrol.bg/.....,  в рамките на деня на провеждане на томболата.

Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда с обаждане на телефонния номер, посочен от него в регистрационната форма. 

Печелившият Участник трябва в срок до 3(три) работни дни, считано от датата на уведомление от страна на Организатора, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и да посочи конкретна бензиностанция, на която да получи наградата. Потвърждението следва да бъде изпратено на имейл адрес data@petrol.bg.

Организаторът предоставя наградата  в  срок  до  10  (десет)  дни  от  получаване  на потвърждението по т.16. Награда може да бъде получена в срок до 30.12.2020 г. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по  причини,  за  които  не  отговаря,  той си  запазва  правото  да  награди  печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност. За  получаване  на  наградата  всеки  печеливш  Участник  следва  да  се  идентифицира  с представяне на документ за самоличност, да подпише декларация за съгласие да бъде сниман  за целите  на  Играта  по  образеца  приложен  към  Правилата  и  да  подпише приемо-предавателен протокол с Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара