Спечелете 50 подаръчни комплекта Pantene и професионална фотосесия


Краен срок - 31 октомври 2020

Възстанови косата си с Pantene и участвай в играта ни с Kaufland Bulgaria! 

Купи 2 продукта Pantene от магазин на Kaufland в периода 01.10.-31.10.2020 г., регистрирай номера на касовата бележка от покупката със SMS на 108002 с текст 10-цифрения номер на касовата бележка и можеш да спечелиш 1 от 50 подаръчни комплекта Pantene Rеpair & Protect или голямата награда: да станеш лице на Pantene в лайфстайл списание. Късмет! 🧡

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел.

Продуктите, участващи в Играта, савсички продукти на Pantene (без значение от размер или разфасовка), наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.

Участието в Играта еобвързано със закупуване на два или повечеот горепосочените Продукти на една касова бележка. Покупката следва да е направена през периода на Играта –това  се  установява  от  датата  на  касовата  бележка.  В  случай  че  касовата бележка е с дата, предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на настоящите правила.

За да участва в Игратаза спечелване на една от наградите по точка 7.1.,всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи поне 2 (два) продукта на Pantene на обща минимална стойност от 7.98 лв.(седем  лева  и  деветдесет  и  осем  стотинки), независимо  от размера  и разфасовката, на една касова бележка oт някои от гореизброените търговски обекти на Kaufland България,  през периода  на  Играта и  да  запази  касовата  бележка  от направената от него покупка.

Стъпка  2: Да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108002с текст „ХХХХХХХХXX“,   където   „XXХХХХХХХХ“   обозначава   номерa   на   касовата бележка/фискалния  бон  от  покупката.  SMS-ът  до 108002 е напълно  безплатен за участника. Номерът на касовата бележка представлява 10-цифрен код, който се намира долу в левия й ъгъл. При  успешна  регистрация  участникът  ще  получи  автоматичен SMS отговор,  който удостоверява регистрацията в Играта. Ако номерът на касовата бележка/фискалния бон е невалиден или вече е регистриран, участникът ще получи автоматичен SMS отговор, че регистрацията е неуспешна. 

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните: 

Малки  награди: 50 (петдесет) подаръчни комплекта Pantene Rеpair & Protect, всеки от които съдържа шампоан, балсам, маска за коса и олио за коса. Стойността на един комплект е 40.98лв. (четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки).

Голяма  награда: Един участник ще има възможността да стане лице на Pantene като спечели участие в професионална фотосесия, пълна трансформация на косата, грим и  позициониране на  снимка  на  участника във  вътрешна  страница  на  лайфстайл списание  Glamour  в  месечния  брой  през  Февруари 2021  г. Стойността  на  голямата награда не трябва да надвишава 798 лв. (седемстотин деветдесет и осем лева).

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принципв срок до 7 (седем) дни след приключване на Играта, чрез софтуерна уеб базирана програма в периода на Играта. Печелившите Участници ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда. Победителите ще бъдат публикувани и подпоста, обявяващ Играта на Facebook страницатана Pantene  Bulgaria или като Note (бележка) на Facebook страницата на Pantene  Bulgaria.  Там  ще  бъдат посочени печелившите  мобилни номера, като последните 3 цифри от всеки мобилен номер ще бъдат скрити (напр. 0887101***).8.2. Ще бъдат изтеглени и допълнителни резервни Участници (10 за малките награди и 5 за голямата награда), в случай, че не може да се установи контактс някой от спечелилите Участници  за  доставка  на  наградите  или  някой  от  спечелилите  откаже  да  получи наградата.

Един участник може да спечели с една касова бележка самопо една награда. Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник може да участва максимум 5 (пет) пъти с един и същ телефонен номер с различни касови бележки за всяка регистрация. В случай на възникване на допълнителни разходи във  връзка  с  голямата  награда  за  спечелилия  участник  (например  транспорт, настаняване в хотел и др.),те остават за сметка на спечелилия участник.

Печелившитеучастници трябва  да пишат  на  лично  съобщение  на  официалната Facebook страница на Pantene България, за да заявят валидни данни за доставка на наградата –две  имена,  телефон  и  точен  адрес  за  доставка, както  и  да  валидират касовата бележка, която трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 7-дневен (седем дневен) срок, считано от публикуването на победителите на социалните профили на Pantene Bulgaria, губят правото си да получат наградата.Спечелилият голямата награда участник трябва да потвърди  желанието  си  да  я  получи  в  14-дневен  (четиринадесетдневен)  срок,  който започва да тече от момента на обявяването му. В случай че не потвърди желание да получи голямата награда, ще бъде посочен следващ участник от избраните резервни печеливши участници. 

Печелившите участници получават наградите си само след представяне на касова бележка  за  закупените продукти  на Pantene от Kaufland България  на  куриера. Задължително условие е печелившият участник да снима и изпрати касовата бележка при предоставянето на данни за доставка на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ  УМОЛЯВА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ИГРАТА  ДА  ПАЗЯТ  СТАРАТЕЛНО  КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ –НАГРАДИ НЯМА ДА  БЪДАТ  ПРЕДОСТАВЯНИ  СРЕЩУ  ИЗТРИТИ  КАСОВИ  БЕЛЕЖКИ, НА  КОИТО  НЕ  СЕ  РАЗЧИТАТ ИМЕНАТА  НА  ПРОДУКТИТЕ,  СТОЙНОСТТА  НА  ПОКУПКАТА  ИЛИ  МАГАЗИНА,  ОТ  КОЙТО САЗАКУПЕНИПРОДУКТИТЕ.

Малките  награди  ще  бъдат  доставени  с  куриер  до  всеки  печеливш  в  срок  от 30 (тридесет) работни  дни след подаването на  адрес за доставка. В  деня на доставка печелившите  участници  ще  получат  уведомителен  SMS  или  прозвъняване  от  куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрессамо веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции  относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  20  работни  дни от съответния  куриерски  клон.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара