Спечелете 45 ваучера по 100 лв. за eMAG


Краен срок - 29 ноември 2020

Спечелете ваучер от 100 лв. за eMAG

Регистрирайте изпратен или получен паричен превод с MoneyGram през Банка ДСК до 29 ноември 2020 г. и участвате за един от 45 ваучера по 100 лв. за eMAG.

Участвайте сега

MoneyGram ни помага да зарадваме любимите хора по-лесно от преди. С вече разширената мрежа на Банка ДСК услугата е достъпна в повече офиси в цялата страна. Имаме още начини да сме заедно. И отбелязваме това с награди.

Парични преводи, които изпращате или получавате с MoneyGram от и до Банка ДСК, участват в промоцията.

Наличните услуги са:
Cash to Cash – изпратете и получете пари в брой за минути1;
Cash to ATM – получете пари по банкомат на Банка ДСК1 (Услугата е достъпна само за клиенти на Банка ДСК).

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):

    спазва сроковете и условията на настоящите Правила;
    има постоянен/ настоящ адрес в Република България;
    навършилo е 18 години преди 28 септември 2020 г.;
    изпраща или получава пари чрез услугата MoneyGram в  „Банка ДСК“ АД в България по време на периода на Промоцията.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Всеки Участник, който извърши изпращане или получаване на пари (“Трансакция“) чрез услугите на MoneyGram в „Банка ДСК“ АД в България в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на награди, като в рамките на периода на Промоцията регистрира следните данни на промоционалния сайт http://www.dskbank.bg/moneygram:

    първите 4 цифри на уникалния референтен номер на Трансакцията, извършена чрез услугите на MoneyGram;

    пълните имена на изпращача или получателя по лична карта;

    дата на извършване на Трансакцията;

    валиден телефонен номер;

    валиден електронен адрес (имейл адрес).

С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“).

Участието в Промоцията на лицата, които получават пари чрез услугата MoneyGram в „Банка ДСК“ АД в България по време на периода на Промоцията, не е обвързано с плащане на цена за услугата.

Всяка регистрация на валидна Tрансакция  дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни Tрансакции. Регистрации, направени през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

Няма изискване за минимален паричен размер на изпратената или получената сума, освен това, посочено в условията за ползване на услугите на MoneyGram, достъпни в клоновата мрежа на „Банка ДСК“ АД и на адрес https://www.moneygram.com/mgo/bg/en/

За валидни регистрации за участие в Промоцията се считат регистрациите, които отговарят на следните условия:

    Участникът трябва да отговаря на изискванията на РАЗДЕЛ 4 по-горе;

    Регистрацията е извършена в периода на Промоцията, посочен в РАЗДЕЛ 3 по-горе;

    Регистрацията в Промоцията е направена на интернет сайта http://www.dskbank.bg/moneygram посредством попълване на задължителните данни посочени в този раздел по-горе.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник (като например регистрирането на едно и също име и едни и същи телефонен номер, имейл адрес и референтен номер на Трансакцията няколко пъти; изписването на имената на участника с букви на кирилица и латиница; множество регистрации на едно и също име в рамките на дадена седмица с различни имейл адреси и телефони и др.), Възложителят и/или Организаторът имат право да го дисквалифицират. В случаите на прекратяване на Промоцията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията, както и че има навършени 18 години, които потвърждения стават чрез поставяне на отметка в съответните квадратчета. В случай, че описаните отметки не бъдат поставени, то регистрацията не може да бъде завършена, съответно лицето не може да бъде регистрирано като Участник в Промоцията.

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 9 (девет) седмици] се теглят по 5 (пет) електронни ваучера („Ваучера“) на стойност 100 (сто) лв. всеки, общо 45 ваучера.

Ваучерите могат да бъдат използвани за пазаруване онлайн на Платформата eMAG - www.emag.bg (включваща едноименния уебсайт, неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG) за продукти, предлагани на платформата www.emag.bg.

За използването на ваучерите важат общите условия на eMag.bg публикувани на следния адрес:  https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane

Печелившият може да използва ваучера до датата на валидност, указана в него. Ваучерът няма да може да бъде използван след изтичане на срока на валидност.
Спечелен ваучер може да бъде използван най-късно до 30 април 2021 г. Ваучери, които не са използвани от печелившия до 30 април 2021 г., ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги използва.

Организаторът и Възложителят няма да възстановяват на Печелившите стойността на ваучери, чиито краен срок за използване (валидност) е изтекъл, както и няма да удължават срока на валидност на ваучерите преди или след изтичането на този срок.

Ако един Печеливш притежава няколко ваучера, той може да ги използва в една или няколко покупки директно от сайта www.emag.bg, по време на валидността на всеки от ваучерите.

Спечелен ваучер от настоящата Промоция не може да се използва заедно с ваучери за отстъпка обявени на сайта www.emag.bg, които са част от промоционалните седмични кампании.

Ваучерът е еднократен и неделим. Участникът спечелил ваучер може да използва ваучера изцяло и наведнъж при поръчка на продукт(-и), предлаган(-и) от еMAG. Ваучерът се счита за изцяло използван след своето прилагане в поръчката.

В случай че стойността на поръчаните продукти е по-ниска от стойността на ваучера/ите, използвани за покупката им, остатъка от стойността на ваучера/ите не се връща. В случай че общата стойност на продуктите в една поръчка надвишава стойността на използваните към нея ваучер(и), то Участникът спечелил ваучер ще следва да доплати разликата между двете стойности.

Печелившият трябва да въведе кода на ваучера на сайта www.emag.bg, за да получи отстъпка в размер на стойността на съответния ваучер за продукти, продавани на платформата на eMAG. Ваучерите няма да са приложими за услугите, предлагани на платформата eMAG, включително но не само за застраховки, удължена гаранция, монтаж на климатици, винетки и др.

Поръчката и доставката на продукти от www.emag.bg,  които се плащат чрез ваучерите от Печелившите ще се регулират от общите условия за ползване на сайта публикувани на следния адрес: https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane

Гаранционните срокове и условия на продуктите, закупени от Печелившите от сайта www.emag.bg са посочените в общите условия за ползване на сайта.

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 8 октомври 2020 г.) включително, ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши и най-малко пет резерви за всяка награда.

Седмичните периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:

    28.09 – 04.10.2020 г. (теглене на 08.10.2020 г.);

    05.10 – 11.10.2020 г. (теглене на 15.10.2020 г.);

    12.10 – 18.10.2020 г. (теглене на 22.10.2020 г.);

    19.10 – 25.10.2020 г. (теглене на 29.10.2020 г.);

    26.10 – 01.11.2020 г. (теглене на 05.11.2020 г.);

    02.11 – 08.11.2020 г. (теглене на 12.11.2020 г.);

    09.11 – 15.11.2020 г. (теглене на 19.11.2020 г.);

    16.11 – 22.11.2020 г. (теглене на 26.11.2020 г.);

    23.11 – 29.11.2020 г. (теглене на 03.12.2020 г.);

Всички Печеливши ще получат спечелените от тях награди от Възложителя чрез изпращане на електронно писмо на имейл адреса, предоставен при регистрацията за участие в Промоцията, към което е приложен и електронния ваучер. Печелившите трябва да посочат валиден имейл адрес за получаване на тяхната награда.

Участниците разбират и се съгласяват, че Организаторът няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно изпращане на наградата на имейл адреса, предоставен при регистрацията за участие в Промоцията.

С приемане на тези условия Участниците в промоцията се съгласяват, че  имейл адресът, предоставен при регистрация в Промоцията следва да е активен и валиден към момента на получаване на наградата.

Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията http://www.dskbank.bg/moneygram.

Всички награди ще бъдат изпратени в срок до 30 дни след датата на теглене на наградите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни (грешен, непълен електронен адрес (имейл адрес)) или в определеното за това поле не е посочил електронен адрес (имейл адрес), а друг текст (знаци, цифри, думи и пр.) и/или електронният адрес (имейл адресът), към момента на изпращане на наградата е закрит или блокиран (неактивен) и електроното писмо, с прикачения в него ваучер не може да му бъде изпратено и/или бъде върнато на подателя, като недоставено, независимо от причината за това, Печелившият губи правото да получи наградата и същата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен Печеливш. Механизмът по предходното изречение се прилага и за следващите резервни Печеливши. В случай, че поради причини, описани в първото изречение от този абзац, наградата не може да бъде изпратена нито на първият изтеглен Печеливш, нито на никой от изтеглените 5 резервни Печеливши, то Възложителят и/или Организаторът нямат задължение да теглят нови Печеливши, които да получат наградата.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградата попада до законния праг от 100 лв., до който размер предметните награди се считат за необлагаеми награди и не се дължи авансов данък нито от компанията, осигуряваща наградата (Възложителя), нито от Печелившия.

Информация за Промоцията може да бъде получена на имейл call_center@dskbank.bg или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (Цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара