Спечелете Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676


Краен срок - 30 ноември 2020

Продукти, участващи в Промоцията: тоалетна хартия PAPIA, независимо от вида и опаковката.

Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Хайат България Кемикъл EOOД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМЕОЦИЯТА /Играта/:

Стъпка 1: Купи тоалетна хартия PAPIA (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 12,95 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на тоалетна хартия с марката PAPIA на общата стойност от не по-малко от 12,95лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

-наименование на продукта и марката

-стойност на продукта

-дата на касовата бележка. Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да съответства на периода на играта от точка II

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.papiapromo.bg При регистрацията участникът трябва:

-да въведе номера на касовата бележка

-да въведе общата сума от закупените продукти- тоалетна хартия PAPIA

-да въведе валиден мобилен номер

-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на

Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.papiapromo.bg

НАГРАДИ:

Общо 14бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676 на стойност 699лв. с ДДС за целия период на играта.

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления

В случай, че с регистрираната касова бележки не е спечелена награда, участникът автоматично влиза в тегленето на награда в следващия етап (седмица) .

Например.

- Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелена награда, то той участва за седмична награда през следващия етап с касовата бележката която не е спечелила награда.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на седмична база, сред всички участници, регистрирали успешно минимум 1 касова бележка, която не е била печеливша по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на награди на Промоцията (Играта) е както следва:

Период 1 – 12.10. – 18.10.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 2 – 19.10. – 25.10.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 3 – 26.10. – 01.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 4 – 02.11. – 08.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 5 – 09.11. – 15.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 6 – 16.11 – 22.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 7 – 23.11 – 29.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

С една регистрация един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. Прахосмукачка робот IROBOT Roomba 676

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер.

Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер.

Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0877311411 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не подадат данните си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера печелившата касова бележка, която отговаря на условията посочени в т. IX . Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец. 

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова бележка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара